Zapytanie ofertowe Znak sprawy: V/OUT/2021  

04 Maj 2021,  Bez kategorii

L.dz. FRL/39/21   Lublin, dnia 04.05.2021 r. Znak sprawy: V/OUT/2021 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to ...Zapytanie ofertowe – znak sprawy: IV/OUT/2021

27 Kwi 2021,  Bez kategorii

L.dz. FRL/37/21 Lublin, dnia 26.04.2021 r. Znak sprawy: IV/OUT/2021 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – ...ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/26/SALA/OWES/2020    

21 Wrz 2020,  Bez kategorii, Rozstrzygnięcia zapytań

Znak sprawy: ...Zapytanie ofertowe-FRL/26/SALA/OWES/2020

08 Wrz 2020,  Bez kategorii, Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...Zapytanie ofertowe-FRL/26/CAT/OWES/2020

08 Wrz 2020,  Bez kategorii, Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

22 Lip 2020,  Bez kategorii

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa ...„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

02 Cze 2020,  Bez kategorii

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych ...„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

02 Cze 2020,  Bez kategorii

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę 19 maja 2020 Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ...ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: IV/ANC/2020

25 Maj 2020,  Bez kategorii, Rozstrzygnięcia zapytań

Znak sprawy: IV/ANC/2020                                                                        ...Zapytanie ofertowe FRL/1/DS/OWES/2020

18 Maj 2020,  Bez kategorii, Zapytania ofertowe

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: ...tel. (+ 48) 81\u00a0710 19 00 przetwarza Pana\/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;<\/li>\n
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie \u2013 e-mail: <\/li>\n
 • Pana\/Pani dane osobowe przetwarzane b\u0119d\u0105 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi\u0105zanym z post\u0119powaniem o udzielenie zam\u00f3wienia na przeprowadzenie organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu na kierowc\u0119 kategorii C, C+E z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 przewozu rzeczy oraz\u00a0 materia\u0142\u00f3w niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) dla 10 Uczestnik\u00f3w Projektu \u201eOutplacement \u2013 to si\u0119 op\u0142aca\u201d<\/em> realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<\/li>\n
 • podanie Pana\/Pani danych osobowych jest wymogiem okre\u015blonym w obowi\u0105zuj\u0105cych Wytycznych dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym zwi\u0105zanym z udzia\u0142em w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia;<\/li>\n
 • odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundacj\u0119 Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie b\u0119d\u0105 osoby lub podmioty, kt\u00f3rym udost\u0119pniona zostanie dokumentacja post\u0119powania zgodnie z Wytycznymi dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.<\/li>\n
 • dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane w zwi\u0105zku realizacj\u0105 projektu przez okres dw\u00f3ch lat od dnia 31 grudnia roku nast\u0119pnego po z\u0142o\u017ceniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatk\u00f3w, w kt\u00f3rym uj\u0119to ostateczne wydatki dotycz\u0105ce zako\u0144czonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych mo\u017ce zosta\u0107 ka\u017cdorazowo przed\u0142u\u017cony o okres przedawnienia roszcze\u0144, je\u017celi przetwarzanie danych osobowych b\u0119dzie niezb\u0119dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze\u0144 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane b\u0119d\u0105 przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowo\u015bci.<\/li>\n
 • stosowanie do art. 22 RODO Pana\/Pani dane osobowe nie b\u0119d\u0105 podlega\u0107 decyzji, kt\u00f3ra opiera\u0107 si\u0119 b\u0119dzie wy\u0142\u0105cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.<\/li>\n
 • posiada Pan\/Pani :<\/li>\n<\/ol>\n

  \u2212 na podstawie art. 15 RODO prawo dost\u0119pu do danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani\/Pana danych osobowych[1]<\/a>;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 18 RODO prawo \u017c\u0105dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze\u017ceniem przypadk\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]<\/a>;<\/p>\n

  \u2212 w zwi\u0105zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni\u0119cia danych osobowych;<\/p>\n

  \u2212 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\/Pan, \u017ce przetwarzanie danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych narusza przepisy RODO;<\/p>\n

  Nie przys\u0142uguje Panu\/Pani:<\/p>\n

  \u2212 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt\u00f3rym mowa w art. 20 RODO;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy\u017c podstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania Pani\/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<\/p>\n

   \n
  1. Je\u017celi Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo \u017c\u0105da\u0107 udokumentowania przekazanych informacji, jak r\u00f3wnie\u017c weryfikowa\u0107 je w oparciu o informacje ze \u017ar\u00f3de\u0142 otwartych.<\/li>\n
  2. Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

    \n
   1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
   2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
   3. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3, <\/u><\/li>\n
   4. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 4,<\/u><\/li>\n
   5. Wykaz przeszkolonych os\u00f3b stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2,<\/u><\/li>\n
   6. Kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em aktualnego za\u015bwiadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.<\/li>\n
   7. Kopie dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie zaj\u0119\u0107 wymienionych w Za\u0142\u0105czniku nr 2\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (kopie referencji\/ um\u00f3w\/ protoko\u0142\u00f3w odbioru, potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em przez Wykonawc\u0119 kt\u00f3re konkretnie musz\u0105 potwierdza\u0107 termin oraz liczb\u0119 przeszkolonych os\u00f3b).<\/li>\n
   8. Dokumenty potwierdzaj\u0105ce posiadanie zdolno\u015bci kredytowej lub \u015brodk\u00f3w finansowych na rachunku bankowym w wysoko\u015bci co najmniej 40 000,00 z\u0142 (s\u0142ownie: czterdzie\u015bci tysi\u0119cy z\u0142otych \/100) (np. za\u015bwiadczenie z banku potwierdzaj\u0105ce zdolno\u015b\u0107 kredytow\u0105 lub wysoko\u015b\u0107 posiadanych \u015brodk\u00f3w finansowych w okresie nie wcze\u015bniejszym ni\u017c 1 miesi\u0105c przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert) oraz (dotyczy posiadanych \u015brodk\u00f3w na rachunku bankowym) o\u015bwiadczenie Wykonawcy, \u017ce przedmiotowe \u015brodki nie pochodz\u0105 z dotacji, przeznaczonej na realizacj\u0119 \u015bci\u015ble okre\u015blonego umow\u0105 o dofinansowanie celu.<\/li>\n
   9. Kopi\u0119 aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC dzia\u0142alno\u015bci wraz z potwierdzeniem zap\u0142aty za okres realizacji zam\u00f3wienia.<\/li>\n
   10. O\u015bwiadczenie\/Za\u015bwiadczenie z Urz\u0119du Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w op\u0142atach podatk\u00f3w i sk\u0142adek ZUS.<\/li>\n
   11. Oferta Wykonawcy i za\u0142\u0105czniki powinny by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
   12. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert wariantowych.<\/li>\n
   13. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert cz\u0119\u015bciowych.<\/li>\n
   14. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
   15. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
   16. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
   17. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
   18. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n
     \n
    1. Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

     Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 14.05.2021 r. do godziny 10.00 <\/u><\/strong>w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.\u00a0 J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem: <\/strong><\/p>\n

     \u201eZapytanie ofertowe V\/OUT\/2021\u201d<\/strong><\/p>\n

     Nie otwiera\u0107 przed dniem 14.05.2021 r. do godz. 10.00\u201d<\/strong><\/p>\n

     W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na w\/w adres.<\/p>\n

     Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym<\/p>\n

     XII.\u00a0 Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w: <\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/li>\n
     2. Wszelkie informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.<\/li>\n
     3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.<\/li>\n
     4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 www.fundacja.lublin.pl – zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem.<\/li>\n<\/ol>\n

      XIII. \u00a0<\/strong>Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Zamawiaj\u0105cy dokona oceny ofert pod wzgl\u0119dem formalnym i zgodno\u015bci z niniejszym zapytaniem ofertowym.<\/li>\n
      2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy wezwie niezw\u0142ocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Je\u015bli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie\u00a0 zawrze
       umowy, Zamawiaj\u0105cy uzna, i\u017c odm\u00f3wi\u0142 on podpisania umowy i w\u00f3wczas mo\u017ce zawrze\u0107 umow\u0119
       z Oferentem, kt\u00f3rego oferta by\u0142a nast\u0119pna w kolejno\u015bci, pod warunkiem, \u017ce nie up\u0142yn\u0105\u0142 termin zwi\u0105zania ofert\u0105.<\/li>\n
      3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wybra\u0107 najkorzystniejszej oferty ze wzgl\u0119du na to, \u017ce z\u0142o\u017cone oferty w wyniku oceny otrzyma\u0142y t\u0119 sam\u0105 liczb\u0119 punkt\u00f3w, Zamawiaj\u0105cy przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.<\/li>\n
      4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekrocz\u0105 kwot\u0119 jak\u0105 Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce przeznaczy\u0107 na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia, Zamawiaj\u0105cy, mo\u017ce podj\u0105\u0107 negocjacje z wybranym zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci Wykonawc\u0105.<\/li>\n
      5. Wykonawcy nie mog\u0105 zaoferowa\u0107 cen wy\u017cszych ni\u017c zaoferowane w\u00a0z\u0142o\u017conych ofertach.<\/li>\n
      6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy zawiadomi wykonawc\u00f3w za po\u015brednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesy\u0142ki kurierskiej lub telefonicznie.<\/li>\n<\/ol>\n

       XIV. \u00a0Osoba do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

       Irmina Pawlik, adres e-mail: \u00a0\"><\/a><\/p>\n

        \n
       1. Warunki zmiany umowy: <\/strong><\/li>\n
       2. Zamawiaj\u0105cy zastrzega\u00a0 sobie\u00a0 prawo\u00a0 uniewa\u017cnienia\u00a0 zapytania\u00a0 ofertowego\u00a0 na\u00a0 ka\u017cdym\u00a0 etapie post\u0119powania bez podania przyczyny. Zamawiaj\u0105cy uniewa\u017cnieni post\u0119powanie, je\u017celi w toku\u00a0
        post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
       3. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego w wysoko\u015bci 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z Wykonawc\u0105 w nast\u0119pstwie niniejszego post\u0119powania, w przypadku wyst\u0105pienia stosownych przes\u0142anek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/li>\n
       4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczn\u0105 liczb\u0119 przeszkolonych Uczestnik\u00f3w Projekt\u00f3w, kt\u00f3rzy pozytywnie zdali egzamin potwierdzaj\u0105cy nabycie kwalifikacji b\u0105d\u017a uzyskanie uprawnie\u0144 do wykonywania zawodu.<\/li>\n
       5. Zamawiaj\u0105cy informuje, i\u017c w umowie b\u0119d\u0105 zapisy:<\/li>\n
       6. przewiduj\u0105ce kar\u0119 umown\u0105 w wysoko\u015bci 10% warto\u015bci zam\u00f3wienia \u2013 w przypadku niewykonania lub nienale\u017cytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc\u0119, lub odst\u0105pienia od umowy przez Zamawiaj\u0105cego z winy Wykonawcy,<\/li>\n
       7. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 potr\u0105cania naliczonych kar umownych
        z wynagrodzenia Wykonawcy,<\/li>\n
       8. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenosz\u0105cego wysoko\u015b\u0107 kar umownych na zasadach og\u00f3lnych,<\/li>\n
       9. zastrzegaj\u0105ce wyp\u0142at\u0119 pe\u0142nego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku nale\u017cytego zrealizowania obowi\u0105zk\u00f3w okre\u015blonych w opisie przedmiotu zam\u00f3wienia i zawartych
        w umowie na wykonanie us\u0142ugi,<\/li>\n
       10. zastrzegaj\u0105ce prawo rozwi\u0105zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania us\u0142ugi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.<\/li>\n
       11. Zamawiaj\u0105cy przewiduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania istotnych zmian postanowie\u0144 umowy
        z powodu:<\/li>\n<\/ol>\n