Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie (zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie) modułu „RIS bliżej Nas” zawierającego ankietę z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi, który zostanie utworzony na subdomenie www.ris.fundacja.lublin.pl oraz opracowanie spójnej wizualnie i funkcjonalnie z modułem aplikacji mobilnej.

14 lut 2020


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 10.02.2020 roku

L.dz.FRL/79/19

Znak sprawy: FRL/2/EmpInno/2020

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na opracowanie (zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie) modułu „RIS bliżej Nas” zawierającego ankietę z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi, który zostanie utworzony na subdomenie www.ris.fundacja.lublin.pl oraz opracowanie spójnej wizualnie i funkcjonalnie z modułem aplikacji mobilnej.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „„EmpInno Monitoring Smart Specialisation Stategies – EmpInno Monitor S3”)” w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do opracowania (zaprojektowania, wykonania i uruchomienia) modułu „RIS bliżej Nas” zawierającego ankietę z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi, który zostanie utworzony na subdomenie www.ris.fundacja.lublin.pl oraz opracowanie spójnej wizualnie i funkcjonalnie z modułem aplikacji mobilnej.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za:

 

 • Część I – opracowanie (zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie) modułu „RIS bliżej Nas” zawierającego ankietę z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi, który zostanie utworzony na subdomenie ris.fundacja.lublin.pl
 • Część II – opracowanie spójnej wizualnie i funkcjonalnie z modułem aplikacji mobilnej.

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego, obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II    Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modułu zawierającego ankietę z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi, który zostanie utworzony na subdomenie ris.fundacja.lublin.pl.Moduł będzie wykorzystywany do:
 2. a) Zarządzania ankietami, które będą wypełniane przez użytkowników – interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) tj. instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy (zakładka Ankieta);
 3. b) Promocji projektu EmpInno Monitor S3 (zakładka o projekcie) oraz
 4. c) Promowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu i związanych z wdrażaniem RIS (zakładka wydarzenia). Link do modułu zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3.
 1. Podstawą do opracowania modułu będzie ankieta, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Jej treść zostanie opracowana podczas trzypoziomowej dyskusji opartej na metodzie myślenia projektowego zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Lubelskiego w ramach projektu EmpInno Monitor S3. W warsztatach wezmą udział eksperci zainteresowanych stron RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostki naukowo-badawcze, uniwersytety, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie zaproszony do udziału w warsztacie poświęconym konsultacjom ankiety. Moduł „RIS bliżej Nas” będzie wykorzystywany do zarządzania ankietami. Użytkownik zarejestruje się w module i odpowie tam na pytania (nowy użytkownik po zalogowaniu zostanie dodany do listy użytkowników modułu). Dalsze korzystanie z modułu będzie wymagało każdorazowego logowania. Moduł będzie obsługiwany i zarządzany przez eksperta RIS3 zatrudnionego w projekcie. Moduł będzie zawierał listę stałych pytań. Zostanie również wyposażony w funkcję zadawania nowych, dodatkowych pytań, które można dodać podczas i po zakończeniu projektu. Po wprowadzeniu nowych pytań do modułu użytkownicy modułu otrzymają powiadomienie na adres e-mail, który umożliwi im przedstawienie stanowiska w sprawie. Moduł powinien być oparty o CMS WordPress. Zleceniobiorca powinien zapewnić licencję do płatnych wtyczek.
 1. W celu wypełnienia ankiety konieczne będzie podanie nazwy firmy/instytucji oraz adresu mailowego (kontaktowego), a także określenie poziomu wielkości przedsiębiorstwa (w przypadku firm). Wyniki z wypełnionych ankiet w postaci zbiorczej informacji spływać będą do Zamawiającego. Moduł powinien posiadać funkcjonalność podsumowywania ankiet wypełnionych w danym okresie czasu: co miesiąc w formule zbiorczej – wszystkie dane z ankiety lub jednostkowo w odniesieniu do konkretnej kwestii np. nowego pytania wprowadzonego do ankiety. Moduł z ankietą powinien posiadać otwartą do edycji formę na wypadek zwiększenia lub modyfikacji poszczególnych pytań.
 2. Moduł winien spełniać szereg cech, które sprawią, że będzie atrakcyjny pod względem wizerunkowym i treściowym. Wymagania dotyczące wyglądu podstrony: przejrzystość, czytelność, wygląd nowoczesny, adekwatny do tematyki modułu. Portal ma być podporządkowany dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia łatwości poruszania się po podstroniestronie oraz łatwość jej aktualizacji i rozbudowy.

Struktura podstrony internetowej

– Moduł „RIS bliżej Nas” do zarządzania ankietami, które będą wypełniane przez użytkowników (zakładka o projekcie)

– Zakładka o projekcie

– Zakładka wydarzenia

– Zakładka Kontakt

 1. Ostatecznej akceptacji projektu graficznego modułu dokona Zamawiający.
 2. Grafika podstronystrony/układ podstrony musi być zgodny z wymaganiami związanymi z promocją źródła dofinansowania projektu. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych materiałów w wersji elektronicznej.
 3. Podstrona musi posiadać możliwość wyświetlania dostosowaną dla osób słabowidzących.
 4. Zamawiający ma obowiązek przedstawić Zleceniobiorcy ogólną ideę podstrony, natomiast Zleceniobiorca jest zobowiązany do rzetelnego informowania Zamawiającego o funkcjonalności jego pomysłów, a także zobowiązany jest do przedstawiania (zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem) najbardziej funkcjonalnych rozwiązań powstającej strony. Prawa autorskie do projektu graficznego podstrony będą własnością Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.
 5. Odpowiedzialność za kopię zapasową witryny ponosi Zleceniobiorca.
 6. Zleceniobiorca w przeciągu 5 dni od umieszczenia przez Zamawiającego gotowej podstrony na serwerze i braku uwag co do jej funkcjonowania, w umówionym z Zamawiającym terminie przeszkoli 2 wskazane przez Zamawiającego osoby z obsługi systemu CMS (w siedzibie Zamawiającego).
 1. Zleceniobiorca opracuje instrukcję obsługi modułu i przekaże ją Zamawiającemu
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego działania podstrony w ramach gwarancji przez okres 24 miesięcy od oddania strony do użytku (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego) z 24h czasem reakcji od momentu zgłoszenia wraz z bezpłatnym udostępnianiem kolejnych najnowszych wersji systemu CMS, a po upływie tego terminu, świadczenie odpłatnego wsparcia technicznego oraz serwisowego dla strony internetowej wraz z udostępnianiem najnowszych wersji CMS.
 3. Moduł korzystać będzie z domeny i hostingu Zamawiającego.

Aplikacja mobilna

 1. Aplikacja powinna zawierać prosty interfejs graficzny, będący odbiciem lustrzanym oferty na podstronie internetowej.
 2. Aplikacja powinna dostosowywać się do przeglądania jej w pionie i poziomie.
 3. Aplikacja musi być zintegrowana z social media – na początek z Facebook ale z możliwością rozbudowy o kolejne np. Linkedin.
 4. Aplikacja powinna umożliwiać wypełnienie ankiety przez Interesariuszy RIS.
 5. Wszystkie funkcjonalności aplikacji powinny być dostarczane przez interfejs lustrzanego serwisu. Aplikacja umieszczona zostanie na serwerze Zamawiającego.
 6. Aplikacja jest przeznaczona na następujące platformy systemowe: Google Android (w wersji 3.* i wyższych) – klient natywny i Apple iOS (w wersji 5.* i wyższych) – klient natywny. Microsoft Windows Phone (w wersji 7.* i wyższych) – klient natywny
 7. Wdrożenie / Dystrybucja
 1. Dystrybucja w ramach narzędzi natywnych dla danej platformy systemowej telefonu:

– System Android – Android Market (lub Google Play) – System iOS – AppStore – System Microsoft Windows Phone – Windows Phone. Zleceniobiorca systemu zobowiązany jest do umieszczenia Aplikacji jako aplikacji nieodpłatnej w wyżej wymienionych platformach dystrybucyjnych zgodnie z wymogami każdej z nich. Wskazane jest, aby formalnie podmiotem odpowiedzialnym za publikację i jej odnawianie był Zamawiający.

 1. Wymagania dotyczące konstrukcji aplikacji: szczegółowa koncepcja zostanie opracowana w oparciu o konsultacje pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Zleceniobiorcą.
 2. Minimalne wymagania dotyczące konstrukcji aplikacji:

Informacje w aplikacji powinny być prezentowane w sposób atrakcyjny (również z wykorzystaniem materiałów fotograficznych, audiowizualnych i animacji), ale przy zapewnieniu przejrzystości i szybkiego ładowania aplikacji. Ankieta powinna być wyeksponowana w celu łatwego dostępu do możliwości jej wypełnienia. Interfejs aplikacji powinien być dynamiczny, nowoczesny, spójny z wizerunkiem kojarzonym z nowoczesnymi technologiami, akcentujący innowacyjność i profesjonalizm. Spójny i zgodny ze współczesnymi standardami projektowania aplikacji mobilnych, zróżnicowane elementy graficzne zgodne z umieszczonymi treściami. Interfejs powinien być intuicyjny, umożliwiający łatwe poruszanie się po aplikacji.

 1. Podstawową funkcją aplikacji ma być możliwość wypełnienia ankiety przez Interesariuszy RIS oraz otrzymywania powiadomień odnośnie aktualności pojawiających się w związku z realizacją projektu „EmpInno Monitor S3” oraz działaniami prowadzonymi w związku z wdrażaniem RIS w województwie lubelskim.
 2. Wykonawca zaprojektuje menu/submenu o ilości pozycji: 1. Moduł „RIS bliżej Nas” – ankieta, która będzie wypełniana przez użytkowników; 2. O projekcie; 3. Wydarzenia); 4. Oceń wydarzenie
 1. Przedmiot Zamówienia jako całość zrealizowany zostanie według harmonogramu, zakładającego trzy etapy. Wymagany termin wykonania podstrony internetowej wraz z dostawą systemu zarządzania treścią (CMS): I etap – do 10 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia – przekazanie treści przez Zamawiającego II etap – do 20 dni roboczych od wystawienia zamówienia – przedstawienie pierwszej koncepcji wyglądu aplikacji mobilnej III etap – do 36 dni roboczych od wystawienia zamówienia – zakończenie zlecenia, oddanie aplikacji do użytku i przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników z obsługi systemu CMS

Wymagania dotyczące realizacji usług:

Dla części I-II

Obowiązki  Zleceniobiorcy:

 1. Konsultacje z Zamawiającym projektu graficznego modułu oraz aplikacji. Ostateczna akceptacja projektu graficznego będzie należała do Zamawiającego.
 2. Współpraca z Zamawiającym w zakresie treści merytorycznych zamieszczanych na www. Teksty oraz pytania do ankiety zostaną przekazane przez Zleceniodawcę.
 3. Dostosowanie się do wymogów zawartych w treści zapytania – odnośnie przedmiotu zamówienia.
 4. Udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony Zamawiającego.
 5. Sporządzenie instrukcji obsługi modułu oraz aplikacji mobilnej.
 6. Przeprowadzenie usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 7. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację świadczonych usług.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV: 72413000-8 Usługi szkoleniowe

CPV: 72212500-4 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: luty-kwiecień 2020

Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

Dla części I-II

 1. Opracowali (zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie) minimum jedną stronę internetową i/lub jedną aplikację mobilną (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena brutto w zł – 70% (70 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt. Za wykonanie 3 www i/lub 3 aplikacji mobilnych)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę opracowanych stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się niniejszego zapytania ofertowego.

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 

Wymagane jest przedstawienie dokumentów dot. powierzonego zlecenia np. referencji, protokołów odbioru oraz linków do opracowanych www i/lub aplikacji mobilnych.

 

Liczba zrealizowanych zleceń

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)         Największa liczba zrealizowanych zleceń wśród nadesłanych ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat, stanowiący Załącznik nr 2,
 6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 7. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 8. kopie dokumentów poświadczających wykonanie stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone podpisem Wykonawcy.
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/2/EmpInno/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura projektu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

 

XIII  Osoba do kontaktu:

Eliza Potocka – Specjalista RIS ds. żywności

tel.: 516 283 385, e-mail: e.potocka@gfundacja.lublin.pl

XIV Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzają
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 5. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 6. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 7. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy
 2. Wykaz – opis doświadczenia Wykonawcy
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 5. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających opracowanie www i/lub aplikacji mobilnych wymienionych w Załączniku nr 2.
 6. Klauzula informacyjna

  

                                                    Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego