Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/1/DS/OWES/2020

18 maj 2020


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 18 maja 2020 roku

 

Znak sprawy: FRL/1/DS/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, w zakresie:

 • Cześć I – prawnym
 • Część II – księgowo-podatkowym
 • Część III – osobowym
 • Część IV – finansowym
 • Część V – marketingowym

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa specjalistycznego zgodnie
  ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie:
 • Cześć I – prawnym
 • Część II – księgowo-podatkowym
 • Część III – osobowym
 • Część IV – finansowym
 • Część V – marketingowym

 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. w zakresie prawnym:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników.
 1. w zakresie księgowo-podatkowym:
 • rachunkowość PES,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnoscią,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
 1. W zakresie osobowym:
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
 1. w zakresie finansowym:
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).
 1. w zakresie marketingowym:
 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Zakres doradztwa specjalistycznego  musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, tj. podmiotów ekonomii społecznej.

 1. Uczestnicy projektu będą korzystać z doradztwa specjalistycznego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie określić choćby przybliżonej miesięcznej, czy łącznej, liczby godzin doradztwa w poszczególnych specjalnościach (częściach). Liczba godzin doradztwa w poszczególnych wskazanych specjalnościach (częściach), będzie kontraktowana/ustalana na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”.). Zamawiający zakłada, że łączna liczba godzin doradztwa we wszystkich wskazanych specjalnościach wyniesie 504 godziny, średnio 126 godzin miesięcznie.
 2. Osoby pełniące obowiązki doradcy specjalistycznego będą wchodziły w skład zespołu doradców Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Zamościu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o.

 

 1. Zasady świadczenia usług doradczych/obowiązki doradców:
 • Doradztwo świadczone będzie zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, sadowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
 • Doradztwo udzielane będzie w formie doradztwa bezpośredniego (doradztwo świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu). W uzasadnionych przypadkach doradztwo może przybierać formę doradztwa pośredniego (doradztwo świadczone drogą elektroniczną, tj. za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji itp.)
 • Proces udzielania doradztwa powinien rozpocząć się w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę  przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje tym samym swoją dyspozycyjność w odniesieniu do świadczenia usługi doradztwa w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą.  Termin świadczenia usług doradczych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających,
 • Czas trwania 1 godziny doradztwa wynosi 60 minut. Liczba godzin doradztwa świadczona jednorazowo nie może przekroczyć 8 godzin,
 • Doradca wykazuje gotowość do świadczenia usług w godz. 8.00 do 20.00 w dni powszednie, a w przypadku uzasadnionych potrzeb uczestników projektu również w weekendy,
 • Doradca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
 • Doradca podczas świadczenia usługi korzysta z narzędzi diagnozy, oceny dostarczonych przez Zamawiającego lub wykorzystuje własne, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego,
 • Doradca po wykonaniu usługi doradczej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizowanym projektem, w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi doradczej.
 • Doradca ma obowiązek informowania uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Doradca współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających z usług doradczych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt,
 • Doradców specjalistycznych na spotkania doradcze kieruje doradca kluczowy OWES,
 • Doradca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania doradcy kluczowego, eksperta działań doradczych i kierownika OWES o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
 • Doradca może być również poproszony o konsultacje z doradcą kluczowym i biznesowym OWES,
 • Doradca Informuje w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach
  i trudnościach w realizacji zadań,
 • Doradca prowadzi i na bieżąco przekazuje Zamawiającemu dokumentację związaną
  z prowadzonym doradztwem,
 • Praca doradcy specjalistycznego będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania doradcy.
  W przypadku gdy wybrany do  realizacji  zamówienia  Wykonawca  od    10% adresatów doradztwa, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi doradczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 1. Miejsce realizacji wszystkich części zamówienia:

Doradztwo świadczone będzie na terenie 7 powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz M. Chełm
i M. Zamość, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uzależnionym od potrzeb uczestników projektu, np.  w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu i Chełmie i/lub w miejscu zamieszkania/siedziby uczestników/czek projektu na obszarze subregionu chełmsko/zamojskiego.

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

79100000-5 Usługi prawnicze

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy do 30 września 2020 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują doradcami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 2. Posiadają udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4).

 

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę szkolenia brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zgodne z przedmiotem złożonej oferty – 10% (10 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

  C oferty badanej

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę posiadanych lat doświadczenia zawodowego osób wskazanych do realizacji zamówienia w obszarze, w  którym świadczone będzie doradztwo. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 według następującej punktacji:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo – 0 pkt.
 • powyżej 3-letniego do 4-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo – 10 pkt.
 • powyżej 4-letniego do 5-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo – 20 pkt.
 • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo – 30 pkt.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo wymienionych w Załączniku nr 2 (m.in. kopii referencji, protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).    

 

Wykazane lata doświadczenia zawodowego należycie nieudokumentowane nie będą podlegały ocenie.

 

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe osób wskazanych do realizacji zamówienia zgodne z przedmiotem złożonej oferty, w oparciu o kserokopie załączonych dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem oraz uwzględnione w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. CV.

 • za zrealizowanie do 5 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje doradcy – 2 pkt.,
 • za zrealizowanie 6-10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje doradcy – 5 pkt.,
 • powyżej 10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje doradcy – 10 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność
z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

Zamawiający wybierze Wykonawców do każdej części zamówienia, którzy uzyskali łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zapytanie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz – opis doświadczenia zawodowego, w obszarze, w którym świadczone będzie doradztwo, stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia oraz wskazaniem dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 26 maja 2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/1/DS/OWES/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81, 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych      w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie udzielone godziny doradztwa.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: sekretariat@fundacja.lublin.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr FRL/1/DS/OWES/2020 prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1_FRL_1_DS_OWES_2020
 3. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2_FRL_1_DS_OWES_2020
 4. Życiorys zawodowy doradcy zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3_FRL_1_DS_OWES_2020
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4_FRL_1_DS_OWES_2020
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 5_FRL_1_DS_OWES_2020
 7. Załącznik nr 6_Standardy_OWES– Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 8. Zapytanie ofertowe

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego