Projekty zakończone


Drukuj Drukuj

Projekt „Moja Firma”

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla). w Biurze Projektu w Lublinie, ul. […]


Posted in Projekty, Projekty zakończone

|

Leave a comment

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie? 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia. Cel: Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji).  Do kogo […]


Posted in Aktualnosci, Projekty zakończone

|

Leave a comment

Zadanie publiczne „Od pomysłu do sukcesu”

Zadanie publiczne  „Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.   Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016 Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie kompleksowej wiedzy na temat efektywnego wdrażania pomysłów biznesowych w życie poprzez ich udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach o charakterze miękkim i twardym.  Cel […]


Posted in Projekty zakończone

|

Leave a comment

„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

        Tytuł Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]


Posted in Projekty zakończone

|

Leave a comment

Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”

  Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Posted in Projekty zakończone

|

Leave a comment

KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

  Opis projektu   Projekt skierowany jest do średniego przedsiębiorstwa – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i jego pracowników pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.       Cel projektu   Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Grupę docelową projektu stanowi52 pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zatrudnionych na […]


Posted in Projekty zakończone

|

Leave a comment

MIKRO-przedsiębiorcy

Zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu


Posted in Projekty, Projekty zakończone

|

Leave a comment

Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Posted in Projekty, Projekty zakończone

|

Leave a comment

Twoja przyszłość

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz to zmienić? Potrzebujesz wsparcia lub pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego? Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyprowadzi nabór do projektu „Twoja przyszłość”.


Posted in Projekty, Projekty zakończone

|

Leave a comment