Drukuj Drukuj

MIKRO-przedsiębiorcy

09 lut 2015Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Cel projektu

Zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu
(24 kobiet) do 30.11.2015 r.


Okres realizacji projektu:

01.01.2015 r. – 30.11.2015 r. 


Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:
   1. indywidualne doradztwo przeszkoleniowe (diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – 2 godz. na osobę,
   2. szkolenie pt. „Przedsiębiorczość krok po kroku” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  – 40 godz. na grupę (5 dni)
   3. indywidualne wsparcie doradcze dotyczące przygotowania biznes planu – 4 godz. na osobę.
  1. Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 47 uczestników / uczestniczek projektu.
  2. Wsparcie pomostowe udzielane w formie:
   1. Doradztwa specjalistycznego podstawowego – indywidualne konsultacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego  – 10 godzin na osobę (przez okres 5 miesięcy)
   2. podstawowego wsparcia pomostowego – podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 47 uczestniczek projektu, 

Dodatkowo zapewniamy:

  1. materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, notatnik, teczka, pendrive, materiały szkoleniowe),
  2. wyżywienie podczas szkoleń,
  3. zwrot kosztów opieki nad dziećmi dla 6 uczestniczek szkoleń grupowych (kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przezwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka ). 

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym:

  1. 30 mężczyzn + 30 kobiet (w tym min. 6 wchodzących/powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka)
  2. 40 osób bezrobotnych + 20 osób nieaktywnych zawodowo
  3. co najmniej 15 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat

Kontakt

Biuro Projektu w Zamość: Filia FRL, ul. Partyzantów 3, pok. 38, tel.  84 627 18 32

Biuro Obsługi Projektu w Hrubieszowie:  Filia FRL, ul. Plac Wolności 15,  I p., tel. 84 696 54 77

Biuro Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: Filia FRL, ul. Lwowska 32, tel.  84 664 10 27 


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.
Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie luty – marzec 2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione kandydatom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i udostępnione 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  www.fundacja.lublin.pl