Drukuj Drukuj

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

06 wrz 2021


 

Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie?

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia.

Cel:

Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji). 

Do kogo skierowany jest projekt: 

Osoby objęte wsparciem to 108 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEDIG lub prowadzące  działalność  na podstawie innych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą  lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby wskazane powyżej muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących grup: 

 1. a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • Osoby starsze ( w wieku 50 lat i więcej)
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 1. b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat,
 2. c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. d) reemigranci
 4. e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 5. f) osoby ubogie pracujące
 6. g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Etapy udziału w projekcie:

 • Rekrutacja (obligatoryjna rozmowa kandydata do udziału w projekcie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji jego predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Wsparcie szkoleniowe indywidualne i grupowe; diagnoza jakiego zakresu wsparcia potrzebują Uczestnicy Projektu podczas rozmowy z doradcą zawodowym.
 • Przygotowanie biznesplanu
 • Przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji).
 • Udzielenie wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

OKRES TRWANIA PROJEKTU: od 01.10.2021 r.  do 31.08.2023 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny poinformuje na stronie internetowej oraz Facebooku o terminach rekrutacji do projektu: „Pracuję u siebie 3”.