Misja i cele


Drukuj Drukuj

Cele statutowe Fundacji:

– wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu,
– promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
– wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz prowadzenie doradztwa rolniczego,
– wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
– popieranie rozwoju nauki, techniki i innowacji,
– wspieranie rozwoju oświaty, edukacji i kształcenia ustawicznego oraz racjonalnego wykorzystania kadr,
– działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
– działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i bezpiecznych warunków pracy,
– działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej inwalidów, integracji społecznej osób zagrożonych – wykluczeniem oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– wspieranie rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego,
– popieranie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji.