Filie


Chełm

Filia w Chełmie działa na terenie powiatu chełmskiego oraz M. Chełma. Uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Chełmie, Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie-Integracja-Rozwój” – ZIR oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”. Filia w Chełmie utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami takich instytucji jak: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Urzędy Gmin z terenu powiatu chełmskiego, a także aktywnie bierze udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez w/w instytucje. Stałym elementem działalności jest udział Filii w Dożynkach Gminnych oraz Powiatowych, a także innych inicjatywach jak Targi Pracy czy Forum Kobiet Lubelszczyzny. Przez wiele lat Filia w Chełmie zajmowała się opiniowaniem wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zacieśnieniem współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie było podpisanie 20 maja 2013 roku porozumienia w sprawie współpracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego, mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wzajemne wspieranie działań i projektów realizowanych przez strony mających na celu aktywizację zawodowa osób bezrobotnych i promocję zatrudnienia.


Pl. Niepodległości 1, pok. 46, 47, 39
22-200 Chełm
tel. 82 563 24 29
fax 82 563 24 36
e-mail

Tomaszów Lubelski

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim powstała 2005 roku. Filia realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Filia utrzymuje kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego oraz organizacjami pozarządowymi. Filia dysponuje pomieszczeniem biurowym wyposażonymi w niezbędne urządzenia biurowe. Filia Realizuje działalność szkoleniową i doradczą oraz szkolenia komercyjne. W Filii zatrudnione są obecnie 2 osoby. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny mieści się w centrum Tomaszowa Lubelskiego.


ul. Lwowska 80, pok. 3
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 10 27
fax 84 664 19 75
e-mail

Zamość

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu znajduje się na ulicy Perca 2 (pok. 7,8,9), w budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

W Filii realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE, w ramach których organizowane są szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, a także warsztaty i konferencje. Filia współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi (szczególnie z sektora ekonomii społecznej), przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, a także lokalnymi mediami. Zapraszamy do naszej Filii od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


ul. Pereca 2, pok. 7,8,9 (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej)
22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32
fax 84 627 01 17
e-mail

\"><\/a><\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
<\/span>Tomasz\u00f3w Lubelski<\/div>\n
\n

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim powsta\u0142a 2005 roku. Filia realizuje projekty wsp\u00f3\u0142finansowane ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego. Filia utrzymuje kontakty z jednostkami samorz\u0105du terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego oraz organizacjami pozarz\u0105dowymi. Filia dysponuje pomieszczeniem biurowym wyposa\u017conymi w niezb\u0119dne urz\u0105dzenia biurowe. Filia Realizuje dzia\u0142alno\u015b\u0107 szkoleniow\u0105 i doradcz\u0105 oraz szkolenia komercyjne. W Filii zatrudnione s\u0105 obecnie 2 osoby. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny mie\u015bci si\u0119 w centrum Tomaszowa Lubelskiego.<\/p>\n


\n

ul. Lwowska 80, pok. 3
\n22-600 Tomasz\u00f3w Lubelski
\ntel. 84 664 10 27
\nfax 84 664 19 75
\ne-mail \"><\/a><\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
<\/span>Zamo\u015b\u0107<\/div>\n'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });