Drukuj Drukuj

Projekt „Moja Firma”

26 paź 2021Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 • w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok.9, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 693-300-099;emal:zamosc@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 


Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  realizuje projekt „Moja Firma”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Projekt skierowany jest do 108 osób, 60 osób w ramach I naboru oraz 48 w ramach II naboru. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. Grupa co najmniej 65 osób obejmie:

1.Osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 1. a) osoby starsze w wieku 50lat i więcej,
 2. b) kobiety,
 3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 5. e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. Grupa maksymalnie 13 osób obejmie mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych nie należących do kategorii określonych w punktach 1c,1d,1e oraz 3,4 i 5).
 7. Grupa maksymalnie 43 osób obejmie:
 8. Imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia
 9. Reemigrantów
 10. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 11. Osoby ubogie pracujące
 12. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Łączna liczba osób pracujących nie przekroczy 8-10 osób.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia grupowe i indywidualne) realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie finansowe:

a)Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23050,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

 b)Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 zł (na pokrycie wydatków w kwotach netto) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  – bezzwrotna pomoc finansowa w celu zapewnienia trwałości nowych działalności gospodarczych przyznawana wyłącznie osobom, które rozpoczną działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymają w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Dane teleadresowe biur:

Biuro projektu w Lublinie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Józefa Franczaka Lalka 43,20-325 Lublin

tel.: 516 283 273

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Lokalne biuro projektu w Zamościu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Pereca 2/9, 22-400 Zamość

tel.: 693 300 099

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

Dokładne terminy rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej – www.fundacja.lublin.pl