Drukuj Drukuj

Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego

01 lip 2014


Opis projektu

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Cel projektu

Celem projektu jest wyższa jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie poprzez wdrożenie 2 programów rozwojowych poprawiających skuteczność edukacji zawodowej oraz podnoszących prestiż Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w regionie.

Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki dostosowaniu oferty kształcenia zawodowego ZS2 do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie do aktualnie nauczanych kierunków dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podwyższających kompetencje zawodowe, kluczowe i społeczne dla 208 Uczniów/Uczennic z ZS2, współpracę z pracodawcami i uczelniami wyższymi, staże krajowe i zagraniczne dla 134 Uczestników/Uczestniczek projektu, specjalizację klas w Zasadniczej Szkole Zawodowej (elektryk, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych), a od roku szkolnego 2013/2014 uruchomienie w Technikum nowego kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Ważnym elementem realizowanego projektu są działania, w których udział wezmą przedsiębiorcy, tj. staże, seminaria oraz lekcje otwarte.  Staże  zawodowe umożliwią uczniom/uczennicom zdobycie praktycznych umiejętności oraz nabycie cennego doświadczenia zawodowego. Celem lekcji otwartych jest przedstawienie uczniom/uczennicom różnorodnych rozwiązań, które mogą się przyczynić do osiągnięcia sukcesu przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W trakcie tych lekcji uczniowie będą mieli możliwość m.in. zdobycia wiedzy na temat tego, jak założyć i prowadzić własną firmę. Spodziewany rezultat tego przedsięwzięcia to przede wszystkim zachęcenie uczestników do wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy. W ramach realizacji projektu odbędą się również seminaria, których celem jest analiza trendów zawodowych i rozwoju  edukacji poprzez współpracę z biznesem, wskazanie ścieżki kariery zawodowej związanej z branżą odnawialnych źródeł energii.


Oferta

  1. Doposażenie i utworzenie pracowni zawodowych do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
  2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
   • zajęcia z kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia zawodowego dostosowane do potrzeb pracodawców, zwiększające szansę na rynku pracy w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej połączone z wyjazdami edukacyjnymi, elektryk i monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (Organizowanie obiegu dokumentów, Savoir vivre, Obsługiwanie jest sztuką a kelner to aktor, Przygotowanie i serwowanie dań nietypowych, Technologia informatyczna w biurze turystycznym, Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych, Serwis i montaż urządzeń solarnych, Wykorzystanie informatyki w rysunku technicznym i kalkulacji kosztów, Barman) oraz przygotowanie do egzaminów zawodowych teoretycznych i praktycznych
   • zajęcia z związane z ekologią i odnawialnymi źródłami energii (Zielony Hotel OZE, Efektywna energetyka, OZE szansą na pracę)
   • zajęcia z kompetencji kluczowych: matematyka, fizyka, przedsiębiorczość, język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, koło teatralne
  1. Wsparcie pedagogiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe:
   • Warsztaty z kompetencji społecznych: umiejętność uczenia się, zarządzanie czasem, skuteczne porozumiewanie się, radzenie sobie ze stresem,.
   • Doradztwo zawodowe grupowe dla ostatnich klas: przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, autoprezentacja, aktywne formy poszukiwania pracy, możliwości kształcenia.
   • Doradztwo zawodowe indywidualne dla ostatnich klas: analiza sytuacji zawodowej, określenie preferencji zawodowych, ścieżki rozwoju zawodowego, pomoc w przygotowaniu CV, LM.
  1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.
  2. Współpraca z przedsiębiorcami
   • lekcje otwarte z udziałem przedsiębiorców lub przedstawicieli jednostek naukowych
   • seminaria z pracodawcami i przedstawicielami rynku pracy
   • wakacyjne staże zawodowe w specjalistach firmach branżowych (osoby biorące udział w stażach otrzymają stypendium stażowe). Program wykraczający poza podstawowy program. Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, weryfikacja dokonanego wyboru zawodu, uatrakcyjnienie nauki. W celu zapewnienia wysokiej jakości staży, będą one realizowane w specjalistycznych firmach branżowych. Firmy zlokalizowane poza miejscem zamieszkania uczestniczek/uczestników projektu, zapewnione zostaną noclegi, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.

Uczestnicy projektu:

Projekt obejmie wsparciem:
– 2 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie: Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.
– 208 Uczniów/Uczennic z ZS2: 184 z Technikum i 24 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej(w tym min. 96 kobiet);


Kontakt

LIDER – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny,

Sylwia Romańska-Węzik – Koordynator projektu,

tel. 691 251 222, e-mail: s.romanska-wezik@fundacja.lublin.pl

PARTNER – Zespół Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie:

Koordynatorzy szkolni, e-mail: projekt12@onet.pl

Agnieszka Cichosz i Justyna Ostrzyżek