Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań coachingowych dla 11 Uczestników Projektu.

08 Maj 2020


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43
20-325 Lublin
tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10
www.fundacja.lublin.pl; e-mail:
REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

L.dz. 103/2020                                                                                          Lublin, dnia 07.05.2020 r.

Znak sprawy: V/ANC/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań coachingowych dla 11 Uczestników Projektu. Łącznie 220 godzin indywidualnych spotkań coachingowych, w podziale na części:
 Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
 Cześć II – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
 Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby)
 Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Wykonawca podaje cenę brutto 1 za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
na jedną lub kilka części zamówienia z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia kadry spełniającej warunki udziału w postępowaniu w ilości pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego specyfiką tj. min. 1 Job-Coach na 2/3 uczestników (w zależności od części zapytania ofertowego).

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców na przeprowadzenie 220 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 11 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień”. Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu zamojskiego.

Zamówienie realizowane będzie w częściach:
 Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
 Cześć II – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
 Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby)
 Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).

Uczestnikami spotykań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, które biorą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich Indywidualna Ścieżką Reintegracji.
Coaching będzie realizowany w formie indywidulanych spotkań rozwojowych i będzie obejmować m.in. zagadnienia takie, jak: pomoc w szukaniu miejsc pracy i doskonalenie wybranych umiejętności na danym stanowisku pracy, asystowanie i wspieranie uczestników podczas szkoleń, staży i pracy, współpracę z pracodawcami i przygotowanie do zatrudnienia uczestników. Główny cel zaplanowanych spotkań to jak najdłuższe utrzymanie zatrudnienia uczestników u danego pracodawcy.

Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidulnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 20 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę (śr. 2-8 godz./miesiąc/uczestnika – w zależności od indywidulanych potrzeb uczestników). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od potrzeb indywidualnych uczestników.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Przeprowadzenia indywidualnych spotkań zgodnie z ustalonym harmonogramem. Koszty organizacyjne i administracyjne związane z organizacją spotkań pokrywa Wykonawca.
2) Przeprowadzenia indywidulanych spotkań coachingowych z zachowaniem należytej staranności oraz dążeń do tego aby udział w zajęciach przyczynił się do podjęcia zatrudnienia po zakończonych usługach.
3) Realizacji spotkań w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu w miejscowościach i miejscach dogodnych dla uczestników.
4) Prowadzenia dokumentacji ze spotkań oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach przekaże Zamawiającemu.
5) Oznakowania miejsca realizacji spotkań.
6) Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
7) Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/poradnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji spotkań muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, zachowane zostały zasady ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości, naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy było to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie odbywają się zajęcia (wyłączanie oświetlenie w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
85312320-8 Usługi doradztwa

IV. Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin wykonania zamówienia: maj – lipiec 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
2. Posiadają dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia usług coachingowych (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
3. Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu indywidulanych usług coachingowych lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin usług coachingowych w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami nie będzie podlegało ocenie.
4. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako Job-Coach w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).
5. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
6. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
7. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę załączniki i oświadczenia.
8. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.
9. Wykonawcy, którzy nie przedłożą w terminie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.
10. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.
11. Gwarancja ważności oferty 30 dni od daty jej złożenia.

VI. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert
1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
2) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
3) Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
– jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
– gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
– zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
– Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
w wyznaczonym terminie.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
4) Badanie oferty:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
1. Cena brutto w zł – 60% (60 pkt.)
2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru:
C minimalna
Cena = ————————- x 60
C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

2. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych indywidulanych godzin usług coachingowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin usług coachingowych. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru.

Liczba godzin oferty ocenianej
Doświadczenie = ——————————————————————- x 40
(liczba godzin) Największa liczba godzin spośród ważnych ofert

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę).
Wykazane doświadczenie nie nieudokumentowane należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
a) Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail:
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
h) posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
i) Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

IX Opis sposobu przygotowania ofert:
W odpowiedzi na zamówienie:
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
c) życiorysy/ życiorys Job Coacha zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
6. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
X Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 19.05.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe V/ANC/2020”. Nie otwierać przed dniem 19.05.2020 r. do godz. 09.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze
umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII Osoby do kontaktów:
Elżbieta Zalewska, adres e-mail:

XIV Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku
postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
d) zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
w umowie na wykonanie usługi,
e) zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
z powodu:
– zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
– zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników
z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
– zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
– zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):
1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego).Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego).Załącznik nr 2
3. Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).Załącznik nr 3
4. Życiorysy/Życiorys zawodowy Job Coacha zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).Załącznik nr 5


print

\nREGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

L.dz. 103\/2020\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lublin, dnia 07.05.2020 r.<\/p>\n

Znak sprawy: V\/ANC\/2020<\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizuj\u0105cy projekt \u201eAktywni na co dzie\u0144\u201d w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O\u015b priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne Dzia\u0142anie 11.1 Aktywne w\u0142\u0105czenie wsp\u00f3\u0142finasowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 11 Uczestnik\u00f3w Projektu. \u0141\u0105cznie 220 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych, w podziale na cz\u0119\u015bci:
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 I \u2013 przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 2 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 2 osoby).
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 II \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby).
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 III \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby)
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 IV \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby).<\/p>\n

Czas trwania 1 godziny us\u0142ugi wynosi 60 minut. Do czasu zaj\u0119\u0107 nie wlicza si\u0119 przerw. Wykonawca podaje cen\u0119 brutto 1 za przeprowadzenie jednej godziny realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 sk\u0142adania ofert cz\u0119\u015bciowych:
\nna jedn\u0105 lub kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia z zastrze\u017ceniem konieczno\u015bci zapewnienia kadry spe\u0142niaj\u0105cej warunki udzia\u0142u w post\u0119powaniu w ilo\u015bci pozwalaj\u0105cej na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia zgodnie z jego specyfik\u0105 tj. min. 1 Job-Coach na 2\/3 uczestnik\u00f3w (w zale\u017cno\u015bci od cz\u0119\u015bci zapytania ofertowego).<\/p>\n

I. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong>
\nPost\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci,
\nna podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

II. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong>
\nPrzedmiotem zam\u00f3wienia jest wyb\u00f3r Wykonawc\u00f3w na przeprowadzenie 220 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 11 Uczestnik\u00f3w Projektu \u201eAktywni na co dzie\u0144\u201d. Miejsce realizacji zam\u00f3wienia woj. lubelskie ze szczeg\u00f3lnym wskazaniem powiatu zamojskiego.<\/p>\n

Zam\u00f3wienie realizowane b\u0119dzie w cz\u0119\u015bciach:
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 I \u2013 przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 2 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 2 osoby).
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 II \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby).
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 III \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby)
\n\uf09e Cze\u015b\u0107 IV \u2013 przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotka\u0144 coachingowych dla 3 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek (\u015br. 20 godzin x 3 osoby).<\/p>\n

Uczestnikami spotyka\u0144 b\u0119d\u0105 osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepe\u0142nosprawno\u015bciami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotkni\u0119te ub\u00f3stwem) lub osoby zagro\u017cone ub\u00f3stwem lub wykluczeniem spo\u0142ecznym z terenu woj. lubelskiego, kt\u00f3re bior\u0105 udzia\u0142 w projekcie zgodnie z zaplanowan\u0105 dla nich Indywidualna \u015acie\u017ck\u0105 Reintegracji.
\nCoaching b\u0119dzie realizowany w formie indywidulanych spotka\u0144 rozwojowych i b\u0119dzie obejmowa\u0107 m.in. zagadnienia takie, jak: pomoc w szukaniu miejsc pracy i doskonalenie wybranych umiej\u0119tno\u015bci na danym stanowisku pracy, asystowanie i wspieranie uczestnik\u00f3w podczas szkole\u0144, sta\u017cy i pracy, wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z pracodawcami i przygotowanie do zatrudnienia uczestnik\u00f3w. G\u0142\u00f3wny cel zaplanowanych spotka\u0144 to jak najd\u0142u\u017csze utrzymanie zatrudnienia uczestnik\u00f3w u danego pracodawcy.<\/p>\n

Ilo\u015b\u0107 godzin spotka\u0144 b\u0119dzie ustalana indywidulnie dla ka\u017cdego uczestnika. Zak\u0142ada si\u0119 \u015brednio 20 godz. na jednego Uczestnika\/Uczestniczk\u0119 (\u015br. 2-8 godz.\/miesi\u0105c\/uczestnika – w zale\u017cno\u015bci od indywidulanych potrzeb uczestnik\u00f3w). Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby godzin w poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bciach realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od potrzeb indywidualnych uczestnik\u00f3w.<\/p>\n

Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do:
\n1) Przeprowadzenia indywidualnych spotka\u0144 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Koszty organizacyjne i administracyjne zwi\u0105zane z organizacj\u0105 spotka\u0144 pokrywa Wykonawca.
\n2) Przeprowadzenia indywidulanych spotka\u0144 coachingowych z zachowaniem nale\u017cytej staranno\u015bci oraz d\u0105\u017ce\u0144 do tego aby udzia\u0142 w zaj\u0119ciach przyczyni\u0142 si\u0119 do podj\u0119cia zatrudnienia po zako\u0144czonych us\u0142ugach.
\n3) Realizacji spotka\u0144 w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu w miejscowo\u015bciach i miejscach dogodnych dla uczestnik\u00f3w.
\n4) Prowadzenia dokumentacji ze spotka\u0144 oraz innych dokument\u00f3w na wzorach przekazanych przez Zamawiaj\u0105cego, kt\u00f3re po zako\u0144czonych zaj\u0119ciach przeka\u017ce Zamawiaj\u0105cemu.
\n5) Oznakowania miejsca realizacji spotka\u0144.
\n6) Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezw\u0142ocznie informacji o nieobecno\u015bciach uczestnik\u00f3w, rezygnacjach lub innego rodzaju zaleg\u0142o\u015bciach lub\/i problemach.
\n7) Wykonania innych, dodatkowych czynno\u015bci zwi\u0105zanych z bezpo\u015bredni\u0105 realizacj\u0105 projektu, np. informowanie Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu\/poradnictwa ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego.
\n8) Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/p>\n

Wszystkie zadania i czynno\u015bci w ramach realizacji spotka\u0144 musz\u0105 by\u0107 prowadzone zgodnie z zasad\u0105 bezstronno\u015bci, r\u00f3wno\u015bci szans i p\u0142ci, jawno\u015bci i przejrzysto\u015bci oraz niedyskryminacji ze wzgl\u0119du na wiek, p\u0142e\u0107, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj\u0119 seksualn\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015b\u0107. Realizuj\u0105c us\u0142ug\u0119 Wykonawca powinien zadba\u0107 o stosowanie zasady zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju. Realizacja zaj\u0119\u0107 nie powinna mie\u0107 negatywnego wp\u0142ywu na \u015brodowisko, zachowane zosta\u0142y zasady ochrony i poszanowania \u015brodowiska. Wykonawca powinien stosowa\u0107 zasad\u0119 zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju m.in. wykorzystuj\u0105c w miar\u0119 mo\u017cliwo\u015bci, naturalne o\u015bwietlenie, dokumenty szkoleniowe drukowa\u0107 i kopiowa\u0107 dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy by\u0142o to niezb\u0119dne), zadba\u0107 o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie odbywaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia (wy\u0142\u0105czanie o\u015bwietlenie w czasie d\u0142u\u017cszych przerw, ustawienie sprz\u0119tu elektronicznego w trybie oszcz\u0119dnym).<\/p>\n

III. Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong>
\n85312320-8 Us\u0142ugi doradztwa<\/p>\n

IV. Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong>
\nPlanowany termin wykonania zam\u00f3wienia: maj – lipiec 2020 r. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 przesuni\u0119cia terminu realizacji zam\u00f3wienia na skutek wyst\u0105pienia okoliczno\u015bci niezale\u017cnych od Zamawiaj\u0105cego. Terminy poszczeg\u00f3lnych us\u0142ug b\u0119d\u0105 ustalane indywidulnie z Wykonawc\u0105.<\/p>\n

V. Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spe\u0142niania:<\/strong>
\nO udzielenie zam\u00f3wienia mog\u0105 si\u0119 ubiega\u0107 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 lub dysponuj\u0105 osobami spe\u0142niaj\u0105cymi nast\u0119puj\u0105ce wymogi (osoby wskazane do wykonania zam\u00f3wienia osobi\u015bcie, wymienione w wykazie zrealizowanych us\u0142ug):
\n1. Posiadaj\u0105 wykszta\u0142cenie wy\u017csze (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
\n2. Posiadaj\u0105 dokument potwierdzaj\u0105cy uprawnienia do prowadzenia us\u0142ug coachingowych (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
\n3. Posiadaj\u0105 minimum 2 lata do\u015bwiadczenia w \u015bwiadczeniu indywidulanych us\u0142ug coachingowych lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin us\u0142ug coachingowych w ci\u0105gu 3 ostatnich lat licz\u0105c od dnia z\u0142o\u017cenia oferty, a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie, ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3. Wykonawca jest zobowi\u0105zany przed\u0142o\u017cy\u0107 wykaz wykonanych us\u0142ug wraz z dokumentami potwierdzaj\u0105cymi nale\u017cyte wykonanie us\u0142ugi zgodnie z za\u0142\u0105cznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z kt\u00f3rych jednoznacznie b\u0119dzie wynika\u0107 posiadane do\u015bwiadczenie). Do\u015bwiadczenie niepotwierdzone referencjami nie b\u0119dzie podlega\u0142o ocenie.
\n4. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe osoby wskazanej jako Job-Coach w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia\u0142a\u0144 finansowanych z innych \u017ar\u00f3de\u0142 nie przekroczy \u0142\u0105cznie 276 godzin miesi\u0119cznie (dotyczy os\u00f3b, kt\u00f3re realizuj\u0105 zadania osobi\u015bcie, np. osoba prowadz\u0105ca jednoosobow\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i \u015bwiadcz\u0105ca us\u0142ug\u0119 osobi\u015bcie, osoba fizyczna nieprowadz\u0105ca dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej).
\n5. Z zam\u00f3wienia wykluczeni s\u0105 wykonawcy powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania pomi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:
\na) uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej;
\nb) posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji, o ile ni\u017cszy pr\u00f3g nie wynika z przepis\u00f3w prawa;
\nc) pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika;
\nd) pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
\nNa potwierdzenie powy\u017cszego warunku Oferent z\u0142o\u017cy o\u015bwiadczenie wykonawcy\/dostawcy stanowi\u0105ce Za\u0142\u0105cznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
\n6. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020) \u2013 wykluczenie dotyczy Wykonawc\u00f3w wykonuj\u0105cych us\u0142ug\u0119 osobi\u015bcie.
\n7. Ocena spe\u0142nienia ww. warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 za\u0142\u0105czniki i o\u015bwiadczenia.
\n8. Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do oceny.
\n9. Wykonawcy, kt\u00f3rzy nie przed\u0142o\u017c\u0105 w terminie wymaganych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 wykluczeni z post\u0119powania, po uprzednim wezwaniu do uzupe\u0142nienia brakuj\u0105cych dokument\u00f3w.
\n10. Umowa z wybranym Wykonawc\u0105 zostanie sporz\u0105dzona w formie pisemnej i b\u0119dzie zawiera\u0142a warunki dotycz\u0105ce realizacji zam\u00f3wienia okre\u015blone w niniejszym zapytaniu.
\n11. Gwarancja wa\u017cno\u015bci oferty 30 dni od daty jej z\u0142o\u017cenia.<\/p>\n

VI. Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie ofert<\/strong>
\n1) Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu
\no przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia stanowi\u0105ce za\u0142\u0105czniki do niniejszego zapytania.
\n2) Ocena spe\u0142niania przedstawionych powy\u017cej warunk\u00f3w zostanie dokonana wg formu\u0142y: \u201espe\u0142nia \u2013 nie spe\u0142nia\u201d. W razie w\u0105tpliwo\u015bci co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiaj\u0105cy wyst\u0105pi do Wykonawcy z \u017c\u0105daniem ich wyja\u015bnienia. Udzielone wyja\u015bnienia nie mog\u0105 powodowa\u0107 zmiany z\u0142o\u017conej oferty.
\n3) Odrzucenie oferty:
\nZamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:
\n– jest niezgodna z tre\u015bci\u0105 zapytania ofertowego,
\n– gdy Wykonawca nie spe\u0142nia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu,
\n– zawiera ra\u017c\u0105co nisk\u0105 cen\u0119 w stosunku do przedmiotu zam\u00f3wienia,
\n– zosta\u0142a z\u0142o\u017cona po up\u0142ywie wyznaczonego terminu,
\n– jej z\u0142o\u017cenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis\u00f3w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
\n– formularz oferty i wymagane za\u0142\u0105czniki zosta\u0142y podpisane przez osob\u0119\/osoby nieuprawnione,
\n– zawieraj\u0105c\u0105 b\u0142\u0119dy nieb\u0119d\u0105ce oczywistymi omy\u0142kami pisarskimi lub rachunkowymi,
\n– Wykonawca nie z\u0142o\u017cy\u0142 wyja\u015bnie\u0144 dotycz\u0105cych tre\u015bci z\u0142o\u017conych ofert b\u0105d\u017a ich uzupe\u0142nie\u0144
\nw wyznaczonym terminie.
\nZ tytu\u0142u odrzucenia oferty Wykonawcom nie przys\u0142uguje \u017cadne roszczenie wzgl\u0119dem Zamawiaj\u0105cego.
\n4) Badanie oferty:
\nW toku badania i oceny ofert Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce \u017c\u0105da\u0107 od Wykonawc\u00f3w wyja\u015bnie\u0144 dotycz\u0105cych tre\u015bci z\u0142o\u017conych ofert lub przed\u0142o\u017cenia dodatkowych dokument\u00f3w w celu weryfikacji spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu lub zgodno\u015bci oferowanego przedmiotu zam\u00f3wienia z wymaganiami Zamawiaj\u0105cego. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 wzywania Wykonawc\u00f3w do z\u0142o\u017cenia wyja\u015bnie\u0144 lub przed\u0142o\u017cenia dokument\u00f3w oraz sk\u0142adania wyja\u015bnie\u0144, przedk\u0142adania dodatkowych dokument\u00f3w przez Wykonawc\u00f3w drog\u0105 mailow\u0105.<\/p>\n

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe\/punktowe, opis przyznawania punktacji za spe\u0142nienie danego kryterium:<\/strong>
\nZamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:
\n1. Cena brutto w z\u0142 – 60% (60 pkt.)
\n2. Do\u015bwiadczenie – 40% (40 pkt.)<\/p>\n

1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta. Punkty obliczone b\u0119d\u0105 wed\u0142ug wzoru:
\nC minimalna
\nCena = ————————- x 60
\nC oferty badanej<\/p>\n

Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

2. W ramach kryterium do\u015bwiadczenie Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty za liczb\u0119 przeprowadzonych indywidulanych godzin us\u0142ug coachingowych, w okresie ostatnich 3 lat przed up\u0142ywem sk\u0142adania ofert, a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie (ocena na podstawie za\u0142\u0105cznika nr 3).
\nMaksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie otrzyma oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 przeprowadzonych godzin us\u0142ug coachingowych. Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w obliczon\u0105 wed\u0142ug wzoru.<\/p>\n

Liczba godzin oferty ocenianej
\nDo\u015bwiadczenie = ——————————————————————- x 40
\n(liczba godzin) Najwi\u0119ksza liczba godzin spo\u015br\u00f3d wa\u017cnych ofert<\/p>\n

Wymagane jest dostarczenie kopii dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie us\u0142ug wymienionych w Za\u0142\u0105czniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z kt\u00f3rych jednoznacznie b\u0119dzie wynika\u0107 posiadane do\u015bwiadczenie, wszystkie dokumenty musz\u0105 by\u0107 po\u015bwiadczone za zgodno\u015b\u0107 orygina\u0142em przez Wykonawc\u0119).
\nWykazane do\u015bwiadczenie nie nieudokumentowane nale\u017cycie nie b\u0119dzie podlega\u0142o ocenie.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
\nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

VIII. OBOWI\u0104ZEK INFORMACYJNY WYNIKAJ\u0104CY Z ART. 13 RODO<\/strong><\/p>\n

Zgodnie z art. 13 ROZPORZ\u0104DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016\/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os\u00f3b fizycznych w zwi\u0105zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\u0142ywu takich danych (RODO) informujemy, \u017ce:
\na) Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin, e-mail: tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana\/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
\nb) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie \u2013 e-mail:
\nc) Pana\/Pani dane osobowe przetwarzane b\u0119d\u0105 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi\u0105zanym z post\u0119powaniem o udzielenie zam\u00f3wienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu \u201eAktywni na co dzie\u0144\u201d, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
\nd) podanie Pana\/Pani danych osobowych jest wymogiem okre\u015blonym w obowi\u0105zuj\u0105cych Wytycznych dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym zwi\u0105zanym z udzia\u0142em w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia;
\ne) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundacj\u0119 Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie b\u0119d\u0105 osoby lub podmioty, kt\u00f3rym udost\u0119pniona zostanie dokumentacja post\u0119powania zgodnie z Wytycznymi dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
\nf) dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane w zwi\u0105zku realizacj\u0105 projektu przez okres dw\u00f3ch lat od dnia 31 grudnia roku nast\u0119pnego po z\u0142o\u017ceniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatk\u00f3w, w kt\u00f3rym uj\u0119to ostateczne wydatki dotycz\u0105ce zako\u0144czonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych mo\u017ce zosta\u0107 ka\u017cdorazowo przed\u0142u\u017cony o okres przedawnienia roszcze\u0144, je\u017celi przetwarzanie danych osobowych b\u0119dzie niezb\u0119dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze\u0144 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane b\u0119d\u0105 przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowo\u015bci.
\ng) stosowanie do art. 22 RODO Pana\/Pani dane osobowe nie b\u0119d\u0105 podlega\u0107 decyzji, kt\u00f3ra opiera\u0107 si\u0119 b\u0119dzie wy\u0142\u0105cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
\nh) posiada Pan\/Pani :
\n\u2212 na podstawie art. 15 RODO prawo dost\u0119pu do danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych;
\n\u2212 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani\/Pana danych osobowych ;
\n\u2212 na podstawie art. 18 RODO prawo \u017c\u0105dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze\u017ceniem przypadk\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
\n\u2212 w zwi\u0105zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni\u0119cia danych osobowych;
\n\u2212 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\/Pan, \u017ce przetwarzanie danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych narusza przepisy RODO;
\nNie przys\u0142uguje Panu\/Pani:
\n\u2212 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt\u00f3rym mowa w art. 20 RODO;
\n\u2212 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy\u017c podstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania Pani\/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
\ni) Je\u017celi Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo \u017c\u0105da\u0107 udokumentowania przekazanych informacji, jak r\u00f3wnie\u017c weryfikowa\u0107 je w oparciu o informacje ze \u017ar\u00f3de\u0142 otwartych.<\/p>\n

IX Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong>
\nW odpowiedzi na zam\u00f3wienie:
\n1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.
\n2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:
\na) o\u015bwiadczenie dotycz\u0105ce do\u015bwiadczenia Wykonawcy Za\u0142\u0105cznik nr 3,
\nb) o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2,
\nc) \u017cyciorysy\/ \u017cyciorys Job Coacha zawieraj\u0105cy do\u015bwiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zam\u00f3wienia Za\u0142\u0105cznik nr 4
\nd) o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu \u2013 Za\u0142\u0105cznik nr 5
\n3. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.
\n4. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.
\n5. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.
\n6. Oferta Wykonawcy i za\u0142\u0105czniki powinny by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.
\n7. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert wariantowych.
\n8. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza sk\u0142adanie ofert cz\u0119\u015bciowych.
\n9. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.
\n10. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.
\n11. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.
\n12. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.
\n13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.
\nX Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:
\nOferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 19.05.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem:
\n\u201eZapytanie ofertowe V\/ANC\/2020\u201d. Nie otwiera\u0107 przed dniem 19.05.2020 r. do godz. 09.00\u201d<\/p>\n

W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na w\/w adres.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym<\/p>\n

XI Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w:<\/strong>
\n1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105
\n2. Wszelkie informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.
\n3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.
\n4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 www.fundacja.lublin.pl – zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem.<\/p>\n

XII Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty<\/strong>
\n1. Zamawiaj\u0105cy dokona oceny ofert pod wzgl\u0119dem formalnym i zgodno\u015bci z niniejszym zapytaniem ofertowym.
\n2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy wezwie niezw\u0142ocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Je\u015bli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze
\numowy, Zamawiaj\u0105cy uzna, i\u017c odm\u00f3wi\u0142 on podpisania umowy i w\u00f3wczas mo\u017ce zawrze\u0107 umow\u0119
\nz Oferentem, kt\u00f3rego oferta by\u0142a nast\u0119pna w kolejno\u015bci, pod warunkiem, \u017ce nie up\u0142yn\u0105\u0142 termin zwi\u0105zania ofert\u0105.
\n3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wybra\u0107 najkorzystniejszej oferty ze wzgl\u0119du na to, \u017ce z\u0142o\u017cone oferty w wyniku oceny otrzyma\u0142y t\u0119 sam\u0105 liczb\u0119 punkt\u00f3w, Zamawiaj\u0105cy przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
\n4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekrocz\u0105 kwot\u0119 jak\u0105 Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce przeznaczy\u0107 na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia, Zamawiaj\u0105cy, mo\u017ce podj\u0105\u0107 negocjacje z wybranym zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci Wykonawc\u0105.
\n5. Wykonawcy nie mog\u0105 zaoferowa\u0107 cen wy\u017cszych ni\u017c zaoferowane w z\u0142o\u017conych ofertach.
\n6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy zawiadomi wykonawc\u00f3w za po\u015brednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesy\u0142ki kurierskiej lub telefonicznie.<\/p>\n

XIII Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong>
\nEl\u017cbieta Zalewska, adres e-mail: <\/p>\n

XIV Warunki zmiany umowy:<\/strong>
\n1. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo uniewa\u017cnienia zapytania ofertowego na ka\u017cdym etapie post\u0119powania bez podania przyczyny. Zamawiaj\u0105cy uniewa\u017cnieni post\u0119powanie, je\u017celi w toku
\npost\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
\n2. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego w wysoko\u015bci 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z Wykonawc\u0105 w nast\u0119pstwie niniejszego post\u0119powania, w przypadku wyst\u0105pienia stosownych przes\u0142anek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.
\n3. Zamawiaj\u0105cy informuje, i\u017c w umowie b\u0119d\u0105 zapisy:
\na) przewiduj\u0105ce kar\u0119 umown\u0105 w wysoko\u015bci 10% warto\u015bci zam\u00f3wienia \u2013 w przypadku niewykonania lub nienale\u017cytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc\u0119, lub odst\u0105pienia od umowy przez Zamawiaj\u0105cego z winy Wykonawcy,
\nb) zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 potr\u0105cania naliczonych kar umownych
\nz wynagrodzenia Wykonawcy,
\nc) zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenosz\u0105cego wysoko\u015b\u0107 kar umownych na zasadach og\u00f3lnych,
\nd) zastrzegaj\u0105ce wyp\u0142at\u0119 pe\u0142nego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku nale\u017cytego zrealizowania obowi\u0105zk\u00f3w okre\u015blonych w opisie przedmiotu zam\u00f3wienia i zawartych
\nw umowie na wykonanie us\u0142ugi,
\ne) zastrzegaj\u0105ce prawo rozwi\u0105zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania us\u0142ugi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
\n4. Zamawiaj\u0105cy przewiduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania istotnych zmian postanowie\u0144 umowy
\nz powodu:
\n– zmiany powszechnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa w zakresie maj\u0105cym istotny wp\u0142yw na realizacj\u0119 przedmiotu umowy
\n– zmiany terminu realizacji zam\u00f3wienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestnik\u00f3w
\nz przyczyn obiektywnych, niezale\u017cnych od Zamawiaj\u0105cego,
\n– zmiany harmonogramu realizacji projektu wp\u0142ywaj\u0105ca na harmonogram wykonania us\u0142ugi obj\u0119tej niniejszym zam\u00f3wieniem.
\n– zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikaj\u0105ca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu p\u0142atno\u015bci).
\n5. Zmiany zostan\u0105 wprowadzone w drodze aneksu do umowy b\u0105d\u017a zmiany za\u0142\u0105cznik\u00f3w do umowy.
\n6. Ka\u017cda ze stron mo\u017ce rozwi\u0105za\u0107 umow\u0119 z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia<\/p>\n

XV Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w<\/strong> (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):
\n1. Formularz oferty Wykonawcy (Za\u0142\u0105cznik nr 1 Zapytania ofertowego).Za\u0142\u0105cznik nr 1<\/a>
\n2. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych z Zamawiaj\u0105cym (Za\u0142\u0105cznik nr 2
\ndo Zapytania ofertowego).
Za\u0142\u0105cznik nr 2<\/a>
\n3. O\u015bwiadczenie dotycz\u0105ce do\u015bwiadczenia Wykonawcy (Za\u0142\u0105cznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Za\u0142\u0105cznik nr 3<\/a>
\n4. \u017byciorysy\/\u017byciorys zawodowy Job Coacha zawieraj\u0105cy do\u015bwiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zam\u00f3wienia (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/a>
\n5. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu \u2013 (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });