Drukuj Drukuj

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019-FRL/9/T/SO2/OWES/2019

21 paź 2019


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019

Znak sprawy: FRL/9/T/SO2/OWES/2019

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wyjaśnia co następuje:

  1. W pkt. VII Kryteria oceny ofert Ad.2 Zamawiający omyłkowo uwzględnił zapis „w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych”. W ramach kryterium „doświadczenie” zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę posiadanych lat doświadczenia/ przeprowadzonych godzin szkolenia/ warsztatów, w zakresie zamówień publicznych, co jest tożsame z przedmiotem zamówienia.
  2. Za doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/ warsztatów w tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia uznajemy doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, nie zacieśniając do zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów unijnych.
  3. Przedmiotowe szkolenia organizowane będą w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 10% z budżetu państwa.
  4. W odniesieniu do pkt. IV Zamawiający zastrzega, iż możliwa jest zmiana liczby uczestników każdego szkolenia (zwiększenie lub zmniejszenie) o maksymalnie 2 osoby.

 

W celu wyrównania szans sporządzenia ofert wszystkim Wykonawcom, Zamawiający dopuszcza złożenie podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w postaci skanu, na wskazany w zapytaniu ofertowym adres e-mail.