Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – FRL/1/T/SO2/OWES/2020    

28 sty 2020


Znak sprawy: FRL/1/T/SO2/OWES/2020

 

Zamość, dnia 28.01.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/T/SO2/OWES/2020 nie wpłynęła żadna oferta, zatem postępowanie nie zostaje rozstrzygnięte.

Rozstrzygnięcie