Drukuj Drukuj

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/2/PUSII/2019/K

12 lis 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia  12 listopada 2019 roku

 

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/2/PUSII/2019/K

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 listopada 2019 roku unieważnienia postępowanie FRL/2/PUSII/2019/K do przedstawienia oferty na przeprowadzenie usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY,  Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane
na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.