Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego Znak sprawy: FRL/13/2019/ANC      

03 Gru 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/273/19                                                                                                                        Lublin, 03 grudnia 2019 roku

Znak sprawy: FRL/13/2019/ANC

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do złożenia oferty  na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 uczestników i uczestniczek projektu na terenie województwa lubelskiego. Łącznie 48 godziny indywidulanego poradnictwa zawodowego.

 

Czas trwania 1 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek na terenie województwa lubelskiego.

 

Łączny wymiar przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego maksymalnie wyniesie 48 godzin. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 1 uczestnika realizowana będzie w ramach 2 spotkań (2 spotkania x 2 godziny).

 

Uczestnikami spotkań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego. Spotkania będą miały na celu opracowanie Indywidulnej Ścieżki Reintegracji dla Uczestniczek/Uczestników. Indywidulne poradnictwo zawodowe będzie obejmowało także przekazanie informacji o zawodach i kształceniu, umiejętności planowania kariery.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od wyników procesu rekrutacji.  Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji spotkań w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji ze spotkań poradnictwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach przekaże Zamawiającemu.
 4. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 5. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/poradnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

 

III.          Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: od grudnia 2019 do 31 lipca 2020 roku wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników i uczestniczek projektu.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują doradcami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. posiadają uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/ certyfikatu).
 3. posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług indywidulnego poradnictwa zawodowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin wsparcia zgodnych z zakresem zapytania ofertowego w ciągu 2 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3.
 4. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy doradcy, który realizuje zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).
 5. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę załączniki i oświadczenia.
 3. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.
 4. Wykonawcy, którzy nie przedłożą w terminie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.
 6. Gwarancja ważności oferty 30 dni od daty jej złożenia.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  takie same ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z rozeznaniem rynku Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena -60% (60 pkt)

Doświadczenie – 40% (40 pkt)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru

Liczba godzin oferty ocenianej
Doświadczenie  =      ——————————————————————-       x 40

(liczba godzin)                   Największa liczba godzin spośród ważnych ofert

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (kopii referencji lub umów, protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Wykazane doświadczenie nie nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

 

 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. a) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 3. c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. h) posiada Pan/Pani :

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Panu/Pani:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 

 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

VIII.    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym Wykonawcy Załącznik nr 3,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
 5. życiorys zawodowy Doradcy zawodowego zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
 6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 5
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do dnia  10 grudnia  2019 r. do godz. 10.00 w formie:

–  pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43,  20-325 Lublin (Sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Znak sprawy: FRL/13/2019/ANC”

– elektronicznej na adres: w tytule z dopiskiem „Znak sprawy: FRL/13/2019/ANC”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby do kontaktów:

 

Elżbieta Zalewska, adres e-mail:   lub

 

 1. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):
 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2
  do Zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 4. Życiorys zawodowy Doradcy Zawodowego zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).  

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/273\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, 03 grudnia 2019 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/13\/2019\/ANC<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotycz\u0105ce <\/strong>przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizuj\u0105ca projekt \u201eAktywni na co dzie\u0144\u201d w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O\u015b priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne Dzia\u0142anie 11.1 Aktywne w\u0142\u0105czenie, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty \u00a0na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong> dla 12 uczestnik\u00f3w i uczestniczek projektu na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego. \u0141\u0105cznie 48 godziny indywidulanego poradnictwa zawodowego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Czas trwania 1 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.<\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za przeprowadzenie jednej godziny realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/strong> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z procedur\u0105 rozeznania rynku okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

   <\/p>\n

   \n
  1. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wyb\u00f3r Wykonawcy na przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong> dla 12 Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

    <\/p>\n

   \u0141\u0105czny wymiar przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong> maksymalnie wyniesie 48 godzin. Us\u0142uga przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong> dla 1 uczestnika realizowana b\u0119dzie w ramach 2 spotka\u0144 (2 spotkania x 2 godziny).<\/p>\n

    <\/p>\n

   Uczestnikami spotka\u0144 b\u0119d\u0105 osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepe\u0142nosprawno\u015bciami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotkni\u0119te ub\u00f3stwem) lub osoby zagro\u017cone ub\u00f3stwem lub wykluczeniem spo\u0142ecznym z terenu woj. lubelskiego. Spotkania b\u0119d\u0105 mia\u0142y na celu opracowanie Indywidulnej \u015acie\u017cki Reintegracji dla Uczestniczek\/Uczestnik\u00f3w. Indywidulne poradnictwo zawodowe b\u0119dzie obejmowa\u0142o tak\u017ce przekazanie informacji o zawodach i kszta\u0142ceniu, umiej\u0119tno\u015bci planowania kariery.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby godzin w poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bciach realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od wynik\u00f3w procesu rekrutacji.\u00a0 Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do:<\/p>\n

    \n
   1. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.<\/li>\n
   2. Realizacji spotka\u0144 w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu.<\/li>\n
   3. Prowadzenia dokumentacji ze spotka\u0144 poradnictwa oraz innych dokument\u00f3w na wzorach przekazanych przez Zamawiaj\u0105cego, kt\u00f3re po zako\u0144czonych zaj\u0119ciach przeka\u017ce Zamawiaj\u0105cemu.<\/li>\n
   4. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezw\u0142ocznie informacji o nieobecno\u015bciach uczestnik\u00f3w, rezygnacjach lub innego rodzaju zaleg\u0142o\u015bciach lub\/i problemach.<\/li>\n
   5. Wykonania innych, dodatkowych czynno\u015bci zwi\u0105zanych z bezpo\u015bredni\u0105 realizacj\u0105 projektu, np. informowanie Uczestnik\u00f3w\/Uczestniczek o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu\/poradnictwa ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego.<\/li>\n
   6. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    \u00a0<\/u><\/p>\n

    III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

    85312320-8 Us\u0142ugi doradztwa<\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

     \n
    1. Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

     Planowany termin realizacji us\u0142ug: od grudnia 2019 do 31 lipca 2020 roku wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramu. Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram us\u0142ug zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0rozstrzygni\u0119ciu post\u0119powania i\u00a0zrekrutowaniu uczestnik\u00f3w i uczestniczek projektu.<\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      \n
     1. Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      O udzielenie zam\u00f3wienia mog\u0105 si\u0119 ubiega\u0107 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 lub dysponuj\u0105 doradcami spe\u0142niaj\u0105cymi nast\u0119puj\u0105ce wymogi (osoby wskazane do wykonania zam\u00f3wienia osobi\u015bcie, wymienione w wykazie zrealizowanych us\u0142ug):<\/p>\n

       \n
      1. posiadaj\u0105 wykszta\u0142cenie wy\u017csze (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).<\/li>\n
      2. posiadaj\u0105 uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom\/certyfikat doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomu\/ certyfikatu).<\/li>\n
      3. posiadaj\u0105 minimum 2 lata do\u015bwiadczenia w \u015bwiadczeniu us\u0142ug indywidulnego poradnictwa zawodowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin wsparcia zgodnych z zakresem zapytania ofertowego w ci\u0105gu 2 ostatnich lat licz\u0105c od dnia z\u0142o\u017cenia oferty, a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie, ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3.<\/li>\n
      4. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia\u0142a\u0144 finansowanych z innych \u017ar\u00f3de\u0142 nie przekroczy \u0142\u0105cznie 276 godzin miesi\u0119cznie (dotyczy doradcy, kt\u00f3ry realizuje zadania osobi\u015bcie, osoba prowadz\u0105ca jednoosobow\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i \u015bwiadcz\u0105ca us\u0142ug\u0119 osobi\u015bcie, osoba fizyczna nieprowadz\u0105ca dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej).<\/li>\n
      5. Z zam\u00f3wienia wykluczeni s\u0105 wykonawcy powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania pomi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
      6. a) uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej;<\/li>\n
      7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udzia\u0142\u00f3w lub akcji, o ile ni\u017cszy pr\u00f3g nie wynika z przepis\u00f3w prawa;<\/li>\n
      8. c) pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika;<\/li>\n
      9. d) pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

       Na potwierdzenie powy\u017cszego warunku Oferent z\u0142o\u017cy o\u015bwiadczenie wykonawcy\/dostawcy stanowi\u0105ce Za\u0142\u0105cznik nr 2 do zapytanie ofertowego.<\/p>\n

        \n
       1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020) \u2013 wykluczenie dotyczy Wykonawc\u00f3w wykonuj\u0105cych us\u0142ug\u0119 osobi\u015bcie.<\/li>\n
       2. Ocena spe\u0142nienia ww. warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 za\u0142\u0105czniki i o\u015bwiadczenia.<\/li>\n
       3. Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do oceny.<\/li>\n
       4. Wykonawcy, kt\u00f3rzy nie przed\u0142o\u017c\u0105 w terminie wymaganych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 wykluczeni z post\u0119powania, po uprzednim wezwaniu do uzupe\u0142nienia brakuj\u0105cych dokument\u00f3w.<\/li>\n
       5. Umowa z wybranym Wykonawc\u0105 zostanie sporz\u0105dzona w formie pisemnej i b\u0119dzie zawiera\u0142a warunki dotycz\u0105ce realizacji zam\u00f3wienia okre\u015blone w niniejszym zapytaniu.<\/li>\n
       6. Gwarancja wa\u017cno\u015bci oferty 30 dni od daty jej z\u0142o\u017cenia.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        Je\u015bli nie b\u0119dzie mo\u017cna dokona\u0107 wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl\u0119du na to, \u017ce dwie lub wi\u0119cej oferty \u00a0przedstawi\u0105 \u00a0takie same ceny, Zamawiaj\u0105cy przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.<\/p>\n

        W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekrocz\u0105 kwot\u0119 jak\u0105 Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce przeznaczy\u0107 na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia, Zamawiaj\u0105cy, mo\u017ce podj\u0105\u0107 negocjacje z wybranym zgodnie z rozeznaniem rynku Wykonawc\u0105 lub powt\u00f3rzy\u0107 post\u0119powanie.<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

         \n
        1. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe\/punktowe, opis przyznawania punktacji za spe\u0142nienie danego kryterium: <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

         Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

         Cena -60% (60 pkt)<\/strong><\/p>\n

         Do\u015bwiadczenie \u2013 40% (40 pkt) <\/strong><\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

          \n
         1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena (<\/strong>cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

           <\/p>\n

          C minimalna<\/p>\n

          Cena = ————————- x 60<\/p>\n

          C oferty badanej<\/p>\n

           <\/p>\n

          Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

           <\/p>\n

           \n
          1. W ramach kryterium do\u015bwiadczenie Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty za liczb\u0119 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego, w okresie ostatnich 2 lat przed up\u0142ywem sk\u0142adania ofert, a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie (ocena na podstawie za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

           Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie otrzyma oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego. Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w obliczon\u0105 wed\u0142ug wzoru<\/p>\n

           Liczba godzin oferty ocenianej
           \nDo\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ——————————————————————-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 40<\/p>\n

           (liczba godzin)\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Najwi\u0119ksza liczba godzin spo\u015br\u00f3d wa\u017cnych ofert<\/p>\n

           Wymagane jest dostarczenie kopii dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie us\u0142ug wymienionych w Za\u0142\u0105czniku nr 3 (kopii referencji lub um\u00f3w, protoko\u0142\u00f3w odbioru potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em przez Wykonawc\u0119).<\/p>\n

           Wykazane do\u015bwiadczenie nie nieudokumentowane \u00a0nale\u017cycie nie b\u0119dzie podlega\u0142o ocenie.<\/p>\n

            <\/p>\n