Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/2/T/SO2/OWES/2020   

27 sty 2020


Znak sprawy: FRL/2/T/SO2/OWES/2020

 

Zamość, dnia 27.01.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/T/SO2/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Dariusz Steć 60 20 10 90

Rozstrzygniecie FRL_2_T_SO2_OWES_2020