Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K/1

12 lis 2019


Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 12 listopada 2019 roku

L.dz.FRL/257/19

Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K/1

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie II” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0057/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego, w podziale na części:

 • część I Lublin –360 godzin,
 • część II Zamość –240 godzin,
 • część III Chełm –240 godzin.

Usługa indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dla 1 uczestnika w wymiarze 8 godzin realizowana będzie w ramach 3 spotkań (2 dni x 3 godziny + 1 dzień x 2 godziny). Czas trwania 1 godziny usługi indywidualnego doradztwa poszkoleniowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 3 doradców w celu przeprowadzenia łącznie 840 godzin usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w zakresie przygotowania biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 105 uczestników/czek projektu.

Planowana liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego wynosi: część I – 360 godzin, część II – 240 godzin, część III – 240 godzin indywidualnego doradztwa poszkoleniowego. Łączna planowana liczba godzin na wszystkie części wynosi 840 godziny.

 

 • Część I – Lublin (planowana liczba godzin: 360).

Planowane terminy doradztwa: dla 1 grupy uczestników: grudzień 2019 r – styczeń 2020 r., dla 2 grupy uczestników: kwiecień-maj 2020 r., dla 3 grupy uczestników lipiec-sierpień 2020 r.

Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa poszkoleniowego przypadająca na doradcę wynosi 360 godzin (15 uczestników x 8 godzin x 3 grupy).

Planowane miejsce świadczenia usług: miasto Lublin

 • Część II – Zamość (planowana liczba godzin: 240).

Planowane terminy doradztwa: dla 1 grupy uczestników: grudzień 2019 r–styczeń 2020 r., dla 2 grupy uczestników lipiec-sierpień 2020 r.

Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa poszkoleniowego przypadająca na doradcę wynosi 240 godzin (15 uczestników x 8 godzin x 2 grupy).

Planowane miejsce świadczenia usług: miasto Zamość

 • Część III – Chełm (planowana liczba godzin: 240).

Planowane terminy doradztwa: dla 1 grupy uczestników: kwiecień-maj 2020 r., dla 2 grupy uczestników lipiec-sierpień 2020 r.

Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa poszkoleniowego przypadająca na doradcę wyniesie 240 godzin (15 uczestników x 8 godzin x 2 grupy).

Planowane miejsce świadczenia usług: miasto Chełm

 

Z uwagi na fakt, że terminy doradztwa w poszczególnych ośrodkach mogą się pokrywać, jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.

Tematyka indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dotyczyć będzie m.in.:

 • doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów,
 • dopracowania pomysłów uczestników/czki projektu związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wypracowywania optymalnych rozwiązań w zakresie projektowanych działalności gospodarczych przez uczestników/czki projektu,
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oraz innych zgłaszanych bezpośrednio do Wykonawcy przez uczestników/czki projektu podczas indywidualnych spotkań.

Usługi świadczone będą dla uczestników/czek projektu zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Usługi wykonywane będą w godzinach 8.00-18.00, nie więcej niż 10 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/kami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego.

Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, uczestników/czek projektu i Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa poszkoleniowego służących do potwierdzenia udziału uczestników/czek projektu oraz zapewnia także zaplecze lokalowe.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w przypadku zwiększenia/zmniejszenia liczby uczestników/czek projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w zakresie przygotowania biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą.

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.
 5. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług:

Część I Lublin: grudzień 2019 – sierpień 2020 r.

Część II Zamość: grudzień 2019 – sierpień 2020 r.

Część III Chełm: kwiecień 2020 – sierpień 2020 r.

Szczegółowe harmonogramy usług zostaną przedstawione przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu do poszczególnych grup.

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Część I

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min jedną osobą pełniącą funkcję doradcy:

 1. a) która posiada wykształcenie wyższe oraz
 2. b) która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 200 godzin doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przeprowadzenie godzin doradztwa wymienionych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 2. b) kopia dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Część II

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min jedną osobą pełniącą funkcję doradcy:

 1. a) która posiada wykształcenie wyższe oraz
 2. b) która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 200 godzin doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przeprowadzenie godzin doradztwa wymienionych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 2. b) kopia dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.

 

Część III

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min jedną osobą pełniącą funkcję doradcy:

 1. a) która posiada wykształcenie wyższe oraz
 2. b) która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 200 godzin doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przeprowadzenie godzin doradztwa wymienionych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 2. b) kopia dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (warunek dotyczy każdej części).

2.1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.2 W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie:

2.2.1 Oświadczenie, iż Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji, o której mowa w niniejszym rozdziale. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach każdej części zamówienia w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60%
 2. Doświadczenie doradcy – 40%

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena za 1 godzinę (cena brutto za 1 godzinę) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cena za 1 godzinę minimalna

Cena za 1 godzinę = ————————-   X 60 = PKT

Cena za 1 godzinę oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena za 1 godzinę”, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2. W ramach kryterium doświadczenie doradcy punktacja będzie przyznawana w następujący sposób (maksymalnie w ramach tego kryterium można uzyskać 40 pkt):

 

 

                                     Doświadczenie doradcy

                                   ocenianej oferty (min. 200 godz.)

Doświadczenie doradcy = ———————————————————- X 40 = PKT

                             Największe doświadczenie doradcy
                        spośród ocenianych ofert

Uwaga: Doświadczenie doradcy nie może być mniejsze niż 200 godzin w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert.

Punkty w kryterium „Doświadczenie doradcy” zostaną przyznane na podstawie dokumentu „Wykaz osób” – załącznik nr 2.

W przypadku wskazania w wykazie osób w celu poddania ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) większej liczby doradców, Zamawiający uwzględni w ocenie jednego doradcy z największą liczbą punktów.

W celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie doradcy”, wymagane jest złożenie wraz z ofertą kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie godzin doradztwa wymienionych w Załączniku Nr 2 (np. kopii referencji, umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

Liczby punktów, o których mowa w pkt 1 – 2 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1 i 2

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz osób – stanowiący Załącznik nr 2 wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przeprowadzenie godzin doradztwa wymienionych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 4. kopia dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 5. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (sekretariat), ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/2/PUSII/2019/K/1”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XIII Osoby do kontaktów:

Małgorzata Kellner

tel.: 665 265 095

e-mail: m.kellner@fundacja.lublin.pl

Sylwia Jagiełło

tel.: 516 283 460

e-mail: s.jagiello@fundacja.lublin.pl

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy

W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 2. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy.
 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin doradztwa.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą przy Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 • Źródło pochodzenia danych: ……………………………………………………… (W tym miejscu należy uzupełnić źródło pochodzenia danych osobowych (jest nim np. Wykonawca, który przekazuje dane Zamawiającemu).
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3 W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1 Formularz oferty PUSII doradztwo poszk_
 2. Wykaz osób – Załącznik nr 2_FRL_PUSII dor. poszk_
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3_FRL_PUSII dor. poszk.