Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/4/SKB/OWES/2020     

14 lut 2020


Znak sprawy: FRL/4/SKB/OWES/2020

 

Zamość, dnia 14.02.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/SKB/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 RAZEM
1 Zakład Gastronomiczny „U Antka” Antoni Wyszyński

Łaszczówka-Kolonia 85

22-600 Tomaszów Lubelski

70 10 0 80

Rozstrzygniecie_FRL_4_SKB_OWES_2020