ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/4/T/SO2/OWES/2020   

09 Mar 2020


Znak sprawy: FRL/4/T/SO2/OWES/2020

 

Zamość, dnia 09.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/T/SO2/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Marcin Giza „Generator Innowacji”

Zagłoba 21a/4

24-313 Wilków

60 30 10 100

Roztrzygnięcie


print