Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – FRL/3/T/SO2/OWES/2020            

13 lut 2020


Znak sprawy: FRL/3/T/SO2/OWES/2020

 

Zamość, dnia 13.02.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/T/SO2/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Akademia Rozwoju Economic Aneta Rozwadowska-Jachacz

Dulęby 1/21

20-357 Lublin

60 30 2 92

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_3_T_SO2_OWES_2020