Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe znak sprawy: VI/OUT/2021

02 lip 2021


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 os. x śr. 6 godz./os.)

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA zapytanie ofertowe VI-OUT-2021

Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):