Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: V/OUT/2021  

04 maj 2021


Zapytanie ofertowe

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność   przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych   Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w     ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie   certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z   egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 200 godz.).

zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5