Drukuj Drukuj

„Finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z podregionu puławskiego” – Podmiotowy System Finansowania (PSF) w oparciu o BUR

21 lut 2024


 

W związku z dużą ilością zapytań odnośnie planowanej realizacji projektu „Finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z podregionu puławskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej  9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działania 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian (typ projektu nr 4) współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  przedstawiamy główne założenia:

Numer projektu: FELU.09.06-IZ.00-012/23

Dofinansowanie projektu z UE: 11 788 848,50 PLN

Operator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

Biuro projektu: Biuro projektu zlokalizowane będzie w Puławach lub Łukowie

Planowana data rozpoczęcia projektu: kwiecień 2024 r. 

Cel projektu: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy. W ramach Działania realizowane będą usługi rozwojowe, realizowane w formule operatorskiej poprzez Podmiotowy System Finansowania (PSF), dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Grupa docelowa: Wsparcie w ramach projektu Podmiotowego Systemu Finansowania skierowane jest do  co najmniej 725 przedsiębiorców i pracodawców z sektora MŚP i min. 10 dużych przedsiębiorstw oraz ich co najmniej 2690 pracowników, posiadających siedzibę (filię lub delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie puławskim województwa lubelskiego, tj. w powiatach: janowskim, kraśnickim, łukowskim, opolskim, puławskim, ryckim, na terenie którego realizowane jest wsparcie.

Dofinansowanie: Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych będzie odbywać się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów. Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

  1. a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
  2. b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
  3. c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej;
  4. d) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% kosztów usługi rozwojowej.

Powyższe limity ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:  
a) objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników     powyżej 55 roku życia – 5 punktów procentowych;

b) realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji – o 5 punktów procentowych.

Limit wydatków na 1 uczestnika projektu: W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono limit dla jednego uczestnika projektu na poziomie 5 000,00 PLN netto. Jako pojedynczą usługę rozwojową należy rozumieć np. szkolenie, usługę doradczą itp. (1 PESEL= wsparcie do 5.000PLN).

Aktualne informacje o projekcie: Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne, zamieszczane będą na stronie internetowej Operatora oraz w mediach społecznościowych po formalnym rozpoczęciu realizacji projektu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.fundacja.lublin.pl;

Kontakt mailowy: usługirozwojowe.bur@fundacja.lublin.pl

Załączamy Prezentacja projektu 9.6 (DO POBRANIA) z Webinarium, które odbyło się w dniu 22.02.2024 r. z inicjatywy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie, w którym prezentowaliśmy założenia naszego projektu.