Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali doradczej i szkoleniowej_Znak sprawy: FRL/8/2019/ANC

13 lut 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/30/19                                                                                                                Lublin, 12 lutego 2019 roku

Znak sprawy: FRL/8/2019/ANC

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące

wynajmu sali doradczej i szkoleniowej

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem

sal doradczych i szkoleniowych.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do złożenia ofert na wynajem sal doradczych i szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu w podziale na części:

 • Cześć I – Wynajem sali doradczej w wymiarze 78 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 13 osób w Hrubieszowie.
 • Cześć II – Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Chełmie.
 • Cześć III – Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Lublinie.

 

Czas trwania 1 godziny indywidualnego poradnictwa wynosi 60 minut a doradztwa grupowego 45 min.

Wykonawca podaje cenę brutto i netto za wynajem sali doradczej i szkoleniowej.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1, 2 lub 3 części zamówienia.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wynajem sal doradczych i szkoleniowych w podziale na części:

 • Cześć I – Wynajem sali doradczej w wymiarze 78 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 13 osób w Hrubieszowie.
 • Cześć II – Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Chełmie.
 • Cześć III – Wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 grupy 12 osób w Lublinie.

 

Łączny wymiar godzinowy wynajmu sal doradczych wyniesie maksymalnie 222 godzin a sal szkoleniowych 18 godzin.

 

Uczestnikami spotkań będą osoby niepracujące, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego.

Usługa wynajmu sali doradczej – sala przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 2 osób jednorazowo, wyposażona w ławkę/ stolik lub biurko i krzesła oraz sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu – minimum 2 stanowiska.

Usługa wynajmu sali szkoleniowej– sala przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 12-13 osób jednorazowo, wyposażona  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala jest wyposażona min. w 1 komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu.

Sala szkoleniowa na zajęcia grupowe musi mieć zapewnione miejsce na przygotowanie przerwy kawowej. Wynajmujący zapewni salę, w której uczestnicy i uczestniczki będą mogły spożyć dostarczony posiłek podczas zajęć grupowych. Wszystkie sale muszą znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-20.00, w okresie od luty 2019 do 31 lipca 2020 roku  wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego wynajmu sal w  zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu lub przypadku zmiany  liczby uczestników.

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wynajmowane sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są usługi doradztwa/szkolenia. Powinny być utrzymane w czystości.
 2. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić w salach oświetlenie dzienne i sztuczne, odpowiednią i regulowalną temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, z dostęp do toalet damskiej oraz męskiej (w pobliżu).
 3. Wynajmujący powinien udostępniać sale w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 4. Wynajmujący oznaczy sale zgodnie z wymogami RPO 2014-2020, za pomocą plakatów/innych informacji dostarczonych przez Zamawiającego.
 5. Wynajmujący ponosi koszty związane z realizacją usługi (ogrzewanie, sprzątanie itp.).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III.          Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

702000000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: luty 2019 – 31 lipca 2020 roku wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników i uczestniczek projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, godzin i terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają tytuł prawny do wynajmowanych sal doradczych i szkoleniowych.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem
 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wynajmującym, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena -100% (100 pkt)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 100

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty  w oparciu o cenę.

 

 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. a) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 3. c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. h) posiada Pan/Pani :

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Panu/Pani:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 

 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

VIII.    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr3,
 5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do dnia  20 lutego  2019 r. do godz. 10.00 w formie:

–  pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43,  20-325 Lublin (Sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Znak sprawy: FRL/8/2019/ANC”

– elektronicznej na adres: m.osuch@fudnacja.lublin.pl w tytule z dopiskiem „Znak sprawy: FRL/8/2019/ANC”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby do kontaktów:

 

Marta Osuch, adres e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Elżbieta Zalewska, adres e-mail: e.zalewska@fundacja.lublin.pl

 

 1. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

1.    Formularz oferty

2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

                                                                           

 

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego