Zapytanie ofertowe FRL/4/Pus/2017 usługa szkoleniowa

12 kwiecień 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 12 kwietnia 2017 roku

L.dz.FRL/427/17

Znak sprawy: FRL/4/Pus/2017

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usługi szkoleniowej.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usługi szkoleniowej  w następującym wymiarze dla poszczególnych części zamówienia:

 1. Szkolenie w Lublinie i Lubartowie

Liczba godzin jednego szkolenia: 56 godzin (7 dni po 8 godzin)

Liczba szkoleń: 4

Łączny planowany wymiar wynosi 224 godziny.

 

 1. Szkolenie w Łukowie

Liczba godzin jednego szkolenia: 56 godzin (7 dni po 8 godzin)

Liczba szkoleń: 2

Łączny planowany wymiar wynosi 112 godzin.

 

 • Szkolenie w Łukowie

Liczba godzin jednego szkolenia: 56 godzin (7 dni po 8 godzin)

Liczba szkoleń: 1

Łączny planowany wymiar wynosi 56 godzin.

 

Usługą zostaną objęte 93 uczestniczki/uczestnicy projektu. Szkolenia odbywać się będą w 9-16 osobowych grupach.

 

Czas trwania 1 godziny usługi szkoleniowej wynosi 45 minut.

 

 1. Doradztwo grupowe w Lublinie i Lubartowie

Liczba godzin Doradztwa grupowego dla jednej grupy: 8 godzin, 1 dzień

Liczba grup: 4

Łączny planowany wymiar wynosi 32 godziny.

 

 1. Doradztwo grupowe w Łukowie

Liczba godzin Doradztwa grupowego dla jednej grupy: 8 godzin, 1 dzień

Liczba grup: 3

Łączny planowany wymiar wynosi 24 godziny.

 

Usługą zostaną objęte 93 uczestniczki/uczestnicy projektu. Doradztwo grupowe odbywać się będzie w 9-16 osobowych grupach.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

 • Część I – Lublin i Lubartów (planowana liczba godzin: 224).

Wybór 2 trenerów. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na każdego trenera wynosi 112 godzin (2 szkolenia x 56 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 3 szkolenia, Lubartów 1 szkolenie.

 

 • Część II – Łuków (planowana liczba godzin: 112).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na 1-go trenera wynosi 168 godzin (2 szkolenia x 56 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 

 • Część III – Łuków (planowana liczba godzin: 56).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na każdego trenera wynosi 56 godzin (1 szkolenie x 56 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków

 

 • Część IV – Lublin i Lubartów (planowana liczba godzin: 32).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 32 godziny (4 usługi doradztwa grupowego x 8 godzin) Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 3 usługi, Lubartów 1 usługa

 

 • Część V – Łuków (planowana liczba godzin: 24).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 24 godziny (3 usługi doradztwa grupowego x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 6 trenerów w celu przeprowadzenia 392 godzin usług szkoleniowych i 56 godzin doradztwa grupowego dla 93 uczestników/-czek projektu.

 

Planowana liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego wynosi: część I – 224 godziny, część II – 112 godzin, część III – 56 godzin usług szkoleniowych oraz część IV – 32 godziny, część V – 24 godziny usług doradztwa grupowego. Łączna planowana liczba godzin na wszystkie części wynosi  448 godzin.

 

 • Część I – Lublin i Lubartów (planowana liczba godzin: 224).

Wybór 2 trenerów. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na każdego trenera wynosi 112 godzin (2 szkolenia x 56 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 3 szkolenia, Lubartów 1 szkolenie.

 

 • Część II – Łuków (planowana liczba godzin: 112).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na 1-go trenera wynosi 112 godzin (2 szkolenia x 56 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 

 • Część III – Łuków (planowana liczba godzin: 56).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia przypadająca na każdego trenera wynosi 56 godzin (1 szkolenie x 56 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków

 

Tematyka szkolenia:

 • Administracyjne i prawne aspekty organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa:

– Zagadnienia dotyczące rejestracji firmy

– Zagadnienia podatkowe

– Prawo pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi

– Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • Zachowania rynkowe klientów. Relacje z klientem
 • Marketing, promocja, reklama
 • Biznes plan
 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

 

 

 • Część IV – Lublin i Lubartów (planowana liczba godzin: 32).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 32 godziny (4 usługi doradztwa grupowego x 8 godzin) Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 3 usługi, Lubartów 1 usługa

 

 • Część V – Łuków (planowana liczba godzin: 24).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 24 godziny (3 usługi doradztwa grupowego x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 

Zakres usługi doradztwa grupowego: planowanie działalności gospodarczej wg modelu biznesowego CANVAS.

Usługi świadczone będą dla uczestników/czek projektu zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin.

 

Usługi szkoleniowe wykonywane będą w okresie od 4 maja do 15 czerwca 2017 roku w godzinach 8.00-18.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego.

 

Usługi doradztwa grupowego wykonywane będą okresie od 15 maja do 15 czerwca 2017 roku w godzinach 8.00-18.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, uczestników/czek projektu i Wykonawcy.

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów  niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i doradztwa grupowego służących do potwierdzenia udziału uczestników/czek projektu oraz zapewnia także zaplecze lokalowe.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/czek do projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego szkolenia i doradztwa grupowego w przypadku zmiany liczby uczestników/czek projektu.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług:

Usługi szkoleniowe wykonywane będą w okresie od 4 maja – do 15 czerwca 2017 roku.

Usługi doradztwa grupowego wykonywane będą okresie od 15 maja do 15 czerwca 2017 roku.

 

Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin szkolenia i doradztwa grupowego.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Dla I-III Części zamówienia: posiadają min. 200 godzin lub 2 lata doświadczenia zawodowego (w okresie 3 ostatnich lat) związanego ze świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Dla IV-V Części zamówienia: posiadają zrealizowanych min. 5 szkoleń/warsztatów z zakresu metodologii CANVAS (w okresie 3 ostatnich lat) (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za:

 1. dla I-III Części zamówienia: liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń
 2. dla IV-V Części zamówienia: liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się niniejszego zapytania ofertowego.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)         Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o załączone dokumenty/dane zawarte w załączniku nr 3.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność    z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

 

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat od stanowiący Załącznik nr 2,
 6. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 7. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 8. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 9. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone podpisem Wykonawcy.
 10. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Doga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/4/Pus/2017”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura projektu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.


 

 

XIII  Osoby do kontaktów:

Piotr Kowalewski – Koordynator projektu

tel.: 516-283-334, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl

 

XIV Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników/czek projektu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu proporcjonalnego wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzają
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 6. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 7. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 8. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkolenia/doradztwa grupowego
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Do pobrania:

Postępowanie 4-PUS-17

Postępowanie 4-PUS-17-Zal_1-formularz

Postępowanie 4-PUS-17-Zal_2-doświadczenie

Postępowanie 4-PUS-17-Zal_3-cv

Postępowanie 4-PUS-17-Zal_4-oświadczenie

Postępowanie 4-PUS-17-Zal_5-ośw. powiązania

Postępowanie 4-PUS-17

Zał. 1-formularz ofertowy

Zał. 2-doświadczenie

Zał. 3-cv

Zał. 4-oświadczenie

Zał. 5-ośw. powiązania