Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/2/T/SO2/OWES/2018

07 maj 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 7 maja 2018 roku

L.dz. FRL/214/18

 

Znak sprawy: FRL/2/T/SO2/OWES/2018

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenera do przeprowadzenia trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” dla średnio 12 uczestników/czek
projektu w Hrubieszowie w wymiarze maksymalnie 48 godzin.
 

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” dla średnio 12 uczestników/czek projektu w Hrubieszowie
w wymiarze maksymalnie 48 godzin (3 szkolenia x 8 godzin x 2 dni) w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zarys tematyki 2-dniowych wyjazdowych szkoleń pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych”:

1. Zagadnienia ochrony danych osobowych:

 1. Obowiązujące akty prawne krajowe oraz kodyfikacje europejskie.
 2. Omówienie zmiany wprowadzone rozporządzeniem ogólnym GDPR.
 3. Definicje i pojęcia.
 4. Podział Danych Osobowych.
 5. Warunki i reguły przetwarzania danych osobowych.
 6. Rola Administratora Danych Osobowych.
 7. Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych i podmiotami przetwarzającymi dane organizacji.
 8. Zbiory danych definicja, przykłady, rola ADO, zgłaszanie i zwolnienia ze zgłoszeń z obowiązku zgłoszenia.
 9. Rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie GDPR.
 10. Zasady zbierania danych osobowych.
 11. Rola Organu Nadzorczego.
 12. Obowiązek informacyjny.
 13. Sankcje karne – przykłady, wymiar kary za konkretne przestępstwa.

2.Bezpieczeństwa Danych Osobowych – Środki bezpieczeństwa i systemy informatyczne:

 1. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Rola Inspektora Ochrony Danych w RODO.
 3. Wymogi bezpieczeństwa dla przetwarzania danych w formie elektronicznej.
 4. Wymogi funkcjonalne systemów przetwarzania.
 5. Warunki techniczne i organizacyjne przetwarzania.
 6. Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
 7. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.
 8. Kodeks Postępowania w rozporządzeniu RODO.
 9. Poziomy i Środki Bezpieczeństwa.
 10. Ocena skutków dla ochrony danych w świetle RODO.
 11. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia unijnego.

3.Kontrola przetwarzania danych osobowych:

 1. Obowiązek informacyjny.
 2. Prawo do kontroli.
 3. Składanie wniosku przez osoby, których dane dotyczą.
 4. Ochrona danych osób pełniących funkcje publiczne.
 5. Odmowa udostępniania informacji publicznej.
 6. Kontrola zgodności GIODO.
 7. Zakres przedmiotowy kontroli.
 8. Przebieg kontroli.

4.Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku.

5.Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych – obowiązuje do 25 maja 2018.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu
  i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.
 6. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zaproponowana tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb uczestników szkolenia, którymi będą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych.

Zasady świadczenia usługi: 

 1. Wyjazdowe szkolenia „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” przeprowadzane będzie zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej określonymi w załączniku do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,
 2. Czas trwania 1 godziny wyjazdowego szkolenia otwartego wynosi 45 minut. Łączna liczba godzin świadczonej usługi wynosi 16 godzin, w czasie trwania jednego wyjazdowego szkolenia. Wykonawca uwzględnia fakt, że każdego dnia szkolenia odbywać się będzie do 8 godzin zajęć lekcyjnych z 15 minutową przerwą kawową i 30 minutową przerwą obiadową. Czas przerw nie jest wliczany do czasu pracy trenera,
 3. Wyjazdowe szkolenie otwarte dostosowane będzie do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników,
 4. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się,
 5. Usługi wykonywane będą w okresie od maja do 31 lipca 2018 r. zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu
  i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego,
 6. Zamawiający zapewnia:
 • salę na szkolenie oraz sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Sala na szkolenie zapewniona przez Zamawiającego znajduje się w budynkach, których stan techniczny nie będzie zagrażał życiu lub zdrowiu uczestników szkolenia.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 • przygotowania i przeprowadzenia trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń służących podnoszeniu wiedzy uczestników (3 szkolenia x 8 godzin dziennie x 2 dni) w określonym terminie,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas szkoleń w sposób konstruktywny,
 • prowadzenia dokumentacji z zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych zgodnych ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego) i przekazania jej w oryginale do Zamawiającego w terminie nie dłuższym
  niż 3 dni od zakończenia szkolenia,
 • prowadzenia zajęć w oparciu o ww. ramowy program szkolenia,
 • przygotowania materiałów na szkolenie dla każdego uczestnika szkolenia pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych

osobowych” oraz dodatkowy egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, oznaczenie zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i uzgodnione z Zamawiającym,

 • terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania kadry projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
 • wykazania gotowości do świadczenia usług w godz. 8.00 do 18.00 w dni powszednie, a
  w przypadku uzasadnionych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu również w weekendy,
 • ścisłej współpracy z kadrą OWES,
 • poddania się stałemu monitoringowi prowadzonemu przez OWES,
 • pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
 • Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Praca trenera będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania trenera. W przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca od min. 10% adresatów szkolenia, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi szkoleniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, uczestników/czek projektu i Zamawiającego,

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Miejsce realizacji  zamówienia:

szkolenia przeprowadzone będą na terenie miejscowości Hrubieszów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uzależnionym od potrzeb uczestników/ uczestniczek projektu.

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 IV. Termin wykonania zamówienia:

Szkolenia przeprowadzane  będą  od maja do 31 lipca 2018 r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu szkolenia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują trenerami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie Załącznika nr 4),
 3. Posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia szkolenia w tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia na który składają ofertę (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń
  w danym obszarze tematycznym lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. Posiadają odpowiednie kompetencje, tj.
 • potrafią rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe,
 • dysponują wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkolenia,
 • potrafią przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
 • potrafią zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
 • potrafią rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,
 • posiadają umiejętność przeprowadzenia szkolenia metodami aktywnymi,
 • posiadają niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia
  i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 1. Znają i zobowiążą się do stosowania zasad Standardów OWES w trakcie świadczenia usługi (zgodnie z załącznikiem do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22.09.2014 r. oraz dokumentami wew. Zamawiającego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 2. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi trenerskiej (szkoleniowej) w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego.
 3. Wykonawca lub wskazani przez niego trener/trenerzy zobowiążą się do podnoszenia kompetencji w wymiarze co najmniej 30 h rocznie na potwierdzenie czego będą przedkładać Zamawiającemu stosowne zaświadczenia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 7. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4).

VI. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę szkolenia brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zgodne z przedmiotem złożonej oferty – 10% (10 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę przeprowadzonych lat/godzin szkolenia/warsztatów w okresie ostatnich 6 lat, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 według następującej punktacji:

 • 3-letnie ciągłe doświadczenie lub do 300 godz. przeprowadzonych szkoleń – 0 pkt.
 • 4-letnie ciągłe doświadczenie lub 301-400 godz. przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt.
 • 5-letnie ciągłe doświadczenie lub 401-500 godz. przeprowadzonych szkoleń – 20 pkt.
 • powyżej 5 lat ciągłego doświadczenia lub powyżej 501 godz. przeprowadzonych szkoleń – 30 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie  szkoleń/warsztatów wymienionych w Załączniku nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane lata/godziny szkoleniowe/warsztatowe nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane nie będą podlegały ocenie.

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe zgodne z przedmiotem złożonej oferty, w oparciu o kserokopie załączonych dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem oraz uwzględnione w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. CV.

 • za zrealizowanie do 5 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 2 pkt.,
 • za zrealizowanie 6-10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 5 pkt.,
 • powyżej 10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 10 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność
z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone wyżej kryteria.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 6 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 IX. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 15 maja 2018 r.
do godziny 12.00
w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu,
ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe
nr FRL/
2/T/SO2/OWES/2018”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                 i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 XI. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81, 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. informacji, promocji i szkoleń

tel.: 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane godziny szkolenia.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1
 2. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2
 3. Życiorys zawodowy trenera zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 5
 6. Załącznik nr 6 – Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 r. pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 7. Zapytanie ofertowe_FRL_2_T_SO2_OWES_2018