Zapytanie ofertowe FRL/1/SALA/OWES/2018

12 Lut 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku

L.dz. FRL/74/18

Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów animacyjnych dla śr. 12 osobowej grupy inicjatywnej w Jacni.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów wynajmu sali warsztatowej za 1 godzinę (1 h=60 minut).

I.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów animacyjnych dla śr. 12 osobowej grupy inicjatywnej w Jacni w wymiarze 6 godzin zegarowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

III. Wymagania dotyczące wynajmu sali na przeprowadzenie warsztatów animacyjnych:

 1. Sala powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla grupy śr. 12-osobowej jednorazowo plus animator w wymiarze 6 godzin (1 dzień x 6 godzin) wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła.

 2. Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.

 1. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.

 2. Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).

 3. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach).

 4. Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.

 5. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.

 6. Dostępność sali na 30 minut przed i po warsztatach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów szkoleniowych przez trenera.

 7. Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie warsztatów:

 1. laptop,

 2. projektor multimedialny,

 3. dostęp do Internetu.

 4. ekran lub biała (bardzo jasna) ściana,

 5. flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby).

 1. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów ze sprzętem.

 2. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu warsztatów, itp.

 3. W przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.

 4. Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu  w  tym  osobom  niepełnosprawnym jeśli w zajęciach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. 

Wymagania dodatkowe (punktowane) związane z wynajmem sali:

 1. Zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.

 2. Zapewnienie możliwości dowolnej aranżacji sali, tj. możliwości przestawiania i ustawienia krzeseł i stolików.

 3. Zapewnienie dostęp do bezpłatnego parkingu przy budynku w którym znajduje się sala.

 4. Zapewnienie miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej.

Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu  w  tym  osobom  niepełnosprawnym jeśli w zajęciach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

IV. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

70220000-9 – Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 23.02.2018 r. w Jacni.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).

 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).

 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).

 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).

 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)

 2. Wymagania dodatkowe – 20% (20 pkt.)

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „ dodatkowe wymagania” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 5 do 20 za spełnienie dodatkowych wymagań w następujący sposób:

 • zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych – 5 pkt.

 • zapewnienie możliwości dowolnej aranżacji sali szkoleniowej, tj. możliwości przestawiania i ustawienia krzeseł i stolików – 5 pkt.

 • zapewnienie dostęp do bezpłatnego parkingu przy budynku w którym znajduje się sala szkoleniowa – 5pkt.

 • zapewnienie miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej – 5 pkt.

Ocena w zakresie kryterium „dodatkowe wymagania” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.

 3. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,

 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

5. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków

udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.

 2. Do oferty należy dołączyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,

 2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,

 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych- Załącznik nr 4,

 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 14.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/1/ SALA/OWES/2018 ”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XI. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub 84 627 11 91

e-mail:

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. informacji, promocji i szkoleń

tel.: 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail:

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.

 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 3. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:

 1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności

 2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

 3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,

 4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,

 5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,

 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,

 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1 .

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 .

 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.

 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych – Załącznik nr 4.

 5. Zapytanie ofertowe FRL_1_SALA_OWES_2018

print
\"><\/u><\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 <\/span><\/span><\/p>\n

Lublin, dnia 12 lutego 2018 roku<\/span><\/span><\/p>\n

L.dz. FRL\/74\/18 <\/span><\/span><\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/1\/SALA\/OWES\/2018<\/span><\/span><\/p>\n

Zapytanie ofertowe <\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiod\u0105cy realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d<\/b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia spo\u0142eczna, wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej <\/b>na <\/b>wynajem<\/b> sali <\/b>przystosowanej do prowadzenia warsztat\u00f3w animacyjnych dla \u015br. 12 osobowej grupy inicjatywnej w Jacni<\/b>.<\/span><\/span><\/p>\n

Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przedstawienia kalkulacji koszt\u00f3w wynajmu sali warsztatowej za 1 godzin\u0119 (1 h=60 minut).<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

I.Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/b> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020. <\/span><\/span><\/p>\n

II. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest zapewnienie us\u0142ugi wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia warsztat\u00f3w animacyjnych dla \u015br. 12 osobowej grupy inicjatywnej w Jacni w wymiarze 6 godzin zegarowych w ramach projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d, wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. <\/span><\/span><\/p>\n

III. Wymagania dotycz\u0105ce wynajmu <\/b>sali na przeprowadzenie warsztat\u00f3w animacyjnych<\/b>:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

  \n
 1. \n

  Sala powinna by\u0107 przystosowana do prowadzenia zaj\u0119\u0107 dla grupy \u015br. 12-osobowej jednorazowo plus animator w wymiarze 6 godzin (1 dzie\u0144 x 6 godzin) wyposa\u017cona w \u0142awki lub stoliki umo\u017cliwiaj\u0105ce notowanie, krzes\u0142a. <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

 2. \n

  Sala musi spe\u0142nia\u0107 wymagania bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 prowadzone zaj\u0119cia. Standard \u2013 czyste \u015bciany, czysta pod\u0142oga\/wyk\u0142adzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 stosownie do pory roku.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

   \n
  1. \n

   Sala powinna posiada\u0107 odpowiednie o\u015bwietlenie: dost\u0119p \u015bwiat\u0142a dziennego oraz ca\u0142odobowego o\u015bwietlenia umo\u017cliwiaj\u0105cego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

   Sala powinna mie\u0107 \u0142atwy dost\u0119p do \u017ar\u00f3d\u0142a pr\u0105du (gniazdka + przed\u0142u\u017cacz).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

   Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamkni\u0119ta, bez mo\u017cliwo\u015bci przechodzenia przez ni\u0105 lub przebywania os\u00f3b nie bior\u0105cych udzia\u0142u w zaj\u0119ciach).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

   Sala powinna by\u0107 przystosowana do potrzeb os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych \u2013 je\u015bli w zaj\u0119ciach b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

   Sala powinna posiada\u0107 bezp\u0142atny dost\u0119p do toalety dostosowanej do potrzeb os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych \u2013 je\u015bli w zaj\u0119ciach b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  6. \n

   Dost\u0119pno\u015b\u0107 sali na 30 minut przed i po warsztatach w celu roz\u0142o\u017cenia i z\u0142o\u017cenia niezb\u0119dnego sprz\u0119tu i materia\u0142\u00f3w szkoleniowych przez trenera.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

  7. \n

   Wyposa\u017cenie sali w sprz\u0119t multimedialny niezb\u0119dny do przeprowadzenie warsztat\u00f3w: <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    \n
   1. \n

    laptop, <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

   2. \n

    projektor multimedialny, <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

   3. \n

    d<\/span>ost\u0119p do Internetu.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

   4. \n

    ekran lub bia\u0142a (bardzo jasna) \u015bciana, <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

   5. \n

    flipchart i flamastry (uzupe\u0142niane w razie potrzeby).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

     \n
    1. \n

     Zapewnienie osoby z obs\u0142ugi do bie\u017c\u0105cego rozwi\u0105zywania ewentualnych problem\u00f3w ze sprz\u0119tem.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

    2. \n

     Mo\u017cliwo\u015b\u0107 przyklejenia lub umieszczenia w inny spos\u00f3b przy drzwiach wej\u015bciowych (np. na stojakach \u2013 zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu warsztat\u00f3w, itp. <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

    3. \n

     W przypadku nie mo\u017cliwo\u015bci korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewni\u0107 w razie konieczno\u015bci sal\u0119 zast\u0119pcz\u0105 o nie ni\u017cszym standardzie ni\u017c wymieniony w przedmiocie zam\u00f3wienia.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

    4. \n

     Wynajmowane sale oraz budynki, w kt\u00f3rych si\u0119 znajduj\u0105, b\u0119d\u0105 oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w spos\u00f3b, kt\u00f3ry u\u0142atwi poruszanie si\u0119, dotarcie do miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 uczestnikom projektu\u00a0 w\u00a0 tym\u00a0 osobom\u00a0 niepe\u0142nosprawnym je\u015bli w zaj\u0119ciach b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby niepe\u0142nosprawne wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

     Wymagania dodatkowe (punktowane)\u00a0zwi\u0105zane z wynajmem sali:<\/u><\/span><\/span><\/p>\n

      \n
     1. \n

      Zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposa\u017conego w stoliki, miejsca siedz\u0105ce, gdzie uczestnicy warsztat\u00f3w b\u0119d\u0105 mogli skorzysta\u0107 z gor\u0105cych napoi oraz zje\u015b\u0107 posi\u0142ek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

     2. \n

      Zapewnienie mo\u017cliwo\u015bci dowolnej aran\u017cacji sali, tj. mo\u017cliwo\u015bci przestawiania i ustawienia krzese\u0142 i stolik\u00f3w. <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

     3. \n

      Zapewnienie dost\u0119p do bezp\u0142atnego parkingu przy budynku w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 sala. <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

     4. \n

      Zapewnienie miejsca do przechowywania odzie\u017cy wierzchniej.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Wynajmowane sale oraz budynki, w kt\u00f3rych si\u0119 znajduj\u0105, b\u0119d\u0105 oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w spos\u00f3b, kt\u00f3ry u\u0142atwi poruszanie si\u0119, dotarcie do miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 uczestnikom projektu\u00a0 w\u00a0 tym\u00a0 osobom\u00a0 niepe\u0142nosprawnym je\u015bli w zaj\u0119ciach b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby niepe\u0142nosprawne wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b i\/lub miejsca realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od wynik\u00f3w przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w na warsztaty.<\/span><\/span><\/p>\n

      Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50% <\/span><\/span>
      \nwarto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego okre\u015blonej w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/span><\/span><\/p>\n

      IV. Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

      70220000-9 \u2013 Us\u0142ugi najmu lub leasingu nieruchomo\u015bci innych ni\u017c mieszkalne<\/span><\/span><\/p>\n

      V. Termin i miejsce wykonania zam\u00f3wienia:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

      Termin wykonania zam\u00f3wienia: 23.02.2018 r. w Jacni. <\/span><\/span><\/p>\n

      Wykonanie zam\u00f3wienia b\u0119dzie odbywa\u0142o si\u0119 zgodnie z harmonogramem okre\u015blonym \u015bci\u015ble przez Zamawiaj\u0105cego. <\/span><\/span><\/p>\n

      Zamawiaj\u0105cy zastrzega, i\u017c w razie przed\u0142u\u017caj\u0105cego si\u0119 procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezale\u017cnej od Zamawiaj\u0105cego mo\u017cliwa jest zmiana terminu realizacji warsztat\u00f3w animacyjnych grupy inicjatywnej, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestnik\u00f3w z jednoczesnym zachowaniem pozosta\u0142ych warunk\u00f3w z\u0142o\u017conej oferty. <\/span><\/span><\/p>\n

      VI. Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

      W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/span><\/span><\/p>\n

       \n
      1. \n

       uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

      2. \n

       znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia,
       \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

      3. \n

       posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji dostaw b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia,
       \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

      4. \n

       dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

      5. \n

       nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3). Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i\u00a0przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        \n
       1. \n

        uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

       2. \n

        posiadaniu co najmniej 10 % udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

       3. \n

        pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

       4. \n

        pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        VII. Kryteria oceny ofert:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/span><\/span><\/p>\n

         \n
        1. \n

         Cena \u2013 80% \u00a0(80 pkt.<\/span>)<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n

        2. \n

         Wymagania dodatkowe <\/span>\u2013 20% (20 pkt.<\/span>) <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

         Ad. 1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d<\/b> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/span><\/span><\/p>\n

         C minimalna<\/span><\/span><\/p>\n

         Cena = \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014- x 80 pkt.<\/span><\/span><\/p>\n

         C oferty badanej<\/span><\/span><\/p>\n

         Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/span><\/span><\/p>\n

         Ad. 2 W ramach kryterium \u201e doda<\/b>tkowe <\/b>wymagania<\/b>\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 5 do 20 za spe\u0142nienie dodatkowych wymaga\u0144 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/span><\/span><\/p>\n