Zapytanie ofertowe FRL/2/T/SO3/OWES/2018

02 Sie 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 2 sierpnia 2018 roku

L.dz. FRL/368/18

Znak sprawy: FRL/2/T/SO3/OWES/2018

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenera do przeprowadzenia dwóch 3-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” dla średnio 10 uczestników/czek projektu w Zamościu w wymiarze maksymalnie 48 godzin. 

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia dwóch 3-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” dla średnio 10 uczestników/czek projektu w Zamościu w wymiarze maksymalnie 48 godzin (2 szkolenia x 8 godzin x 3 dni) w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zarys tematyki 3-dniowych wyjazdowych szkoleń pn. „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” m.in:

 1. Narzędzia internetowe – wprowadzenie.
 2. Strona internetowa organizacji – rola i funkcje.
 3. Jak stworzyć prostą stronę? Podstawy WordPressa.
 4. Podstawy webwritingu, czyli jak pisać w internecie.
 5. Czym są Google Grants i jak z nich skorzystać.
 6. Kilka słów o e-mail marketingu.
 7. Media społecznościowe w życiu organizacji.
 8. Tworzenie grafik przy pomocy bezpłatnych narzędzi online.
 9. Na jakie inne narzędzia internetowe warto zwrócić uwagę?
 10. Kontakty z mediami – budowanie pozytywnych relacji, tworzenie PR organizacji, pisanie informacji prasowych.
 11. Case study – przykłady skutecznych i chybionych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych.
  12. Organizacja eventu – promocja przez działania.
 12. Aktywność w Internecie – wybranie adekwatnych kanałów komunikacji do potrzeb organizacji, administrowanie i pisanie tekstów do stron www organizacji, pisanie postów na FB.
 13. Facebook – fanpage marki i firmy -zasady tworzenia postów na Facebooku.
 14. YouTube – filmy reklamowe i wirusowe.
 15. Pinterest – jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów.
 16. Skuteczne wsparcie biznesu poprzez media społecznościowe.
 17. Strategia aktywności w mediach społecznościowych.

Zaproponowana tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb uczestników szkolenia, którymi będą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych.

Zasady świadczenia usługi: 

 1. Wyjazdowe szkolenia „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” przeprowadzane będzie zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej określonymi w załączniku do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,
 2. Czas trwania 1 godziny wyjazdowego szkolenia otwartego wynosi 45 minut. Łączna liczba godzin świadczonej usługi wynosi 48 godzin, w tym 24 godziny w czasie trwania jednego wyjazdowego szkolenia. Wykonawca uwzględnia fakt, że każdego dnia szkolenia odbywać się będzie do 8 godzin zajęć lekcyjnych z 15 minutową przerwą kawową i 30 minutową przerwą obiadową. Czas przerw nie jest wliczany do czasu pracy trenera,
 3. Wyjazdowe szkolenia otwarte dostosowane będą do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników,
 4. Podczas szkoleń wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się,
 5. Usługi wykonywane będą w okresie sierpień – październik 2018 r. zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu
  i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego,
 6. Zamawiający zapewnia:
 • salę na szkolenia oraz sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Sale na szkolenia zapewnione przez Zamawiającego znajdują się w budynkach, których stan techniczny nie będzie zagrażał życiu lub zdrowiu uczestników szkoleń.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 • przygotowania i przeprowadzenia dwóch 3-dniowych wyjazdowych szkoleń służących podnoszeniu wiedzy uczestników (2 szkolenia x 8 godzin dziennie x 3 dni) w określonym terminie,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas szkoleń w sposób konstruktywny,
 • prowadzenia dokumentacji z zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych zgodnych ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego) i przekazania jej w oryginale do Zamawiającego w terminie nie dłuższym
  niż 3 dni od zakończenia szkolenia,
 • prowadzenia zajęć w oparciu o ww. ramowy program szkolenia,
 • przygotowania materiałów na szkolenie dla każdego uczestnika szkolenia pn. „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” oraz dodatkowy egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, oznaczenie zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i uzgodnione z Zamawiającym,
 • terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania kadry projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
 • wykazania gotowości do świadczenia usług w godz. 8.00 do 18.00 w dni powszednie, a w przypadku uzasadnionych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu również w weekendy,
 • ścisłej współpracy z kadrą OWES,
 • poddania się stałemu monitoringowi prowadzonemu przez OWES,
 • pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
 • Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Praca trenera będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania trenera. W przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca od min. 10% adresatów szkolenia, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi szkoleniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, uczestników/czek projektu i Zamawiającego,

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Miejsce realizacji  zamówienia:

Szkolenia przeprowadzone będą na terenie miejscowości Zamość w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uzależnionym od potrzeb uczestników/ uczestniczek projektu.

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 VI. Termin wykonania zamówienia:

Szkolenia przeprowadzane  będą  od sierpnia do października 2018 r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu szkolenia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują trenerami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie Załącznika nr 4),
 3. Posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia na który składają ofertę (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń
  w danym obszarze tematycznym lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. Posiadają odpowiednie kompetencje, tj.
 • potrafią rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe,
 • dysponują wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkolenia,
 • potrafią przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
 • potrafią zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
 • potrafią rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,
 • posiadają umiejętność przeprowadzenia szkolenia metodami aktywnymi,
 • posiadają niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia
  i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 1. Znają i zobowiążą się do stosowania zasad Standardów OWES w trakcie świadczenia usługi (zgodnie z załącznikiem do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22.09.2014 r. oraz dokumentami wew. Zamawiającego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 2. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi trenerskiej (szkoleniowej) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4).

VI. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę szkolenia brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zgodne z przedmiotem złożonej oferty – 10% (10 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

  C oferty badanej

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę przepracowanych lat/ przeprowadzonych godzin szkolenia/ warsztatów w okresie ostatnich 6 lat w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 według następującej punktacji:

 • 3-letnie ciągłe doświadczenie lub do 300 godz. przeprowadzonych szkoleń – 0 pkt.
 • 4-letnie ciągłe doświadczenie lub 301-400 godz. przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt.
 • 5-letnie ciągłe doświadczenie lub 401-500 godz. przeprowadzonych szkoleń – 20 pkt.
 • powyżej 5 lat ciągłego doświadczenia lub powyżej 500 godz. przeprowadzonych szkoleń – 30 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie  szkoleń/warsztatów lub liczbę przepracowanych lat wymienionych w Załączniku nr 2 (np. kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane lata/godziny szkoleniowe/warsztatowe nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane nie będą podlegały ocenie.

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe zgodne z przedmiotem złożonej oferty, w oparciu o kserokopie załączonych dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem oraz uwzględnione w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. CV.

 • za zrealizowanie do 5 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 2 pkt.,
 • za zrealizowanie 6-10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 5 pkt.,
 • powyżej 10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje trenera – 10 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 IX. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/2/T/SO3/OWES/2018”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                 i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 XI. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81, 84 627 11 91

e-mail:

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail:

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane godziny szkolenia.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10, e-mail:
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr FRL/2/T/SO3/OWES/2018 prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 XV. Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1
 2. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2
 3. Życiorys zawodowy trenera zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 5
 6. Załącznik nr 6– Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 r. pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
 7. Zapytanie ofertowe_FRL_2_T_SO3_OWES_2018

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 2 sierpnia 2018 roku<\/p>\n

L.dz. FRL\/368\/18<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/2\/T\/SO3\/OWES\/2018<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe <\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiod\u0105cy realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia spo\u0142eczna, wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wyb\u00f3r trenera do przeprowadzenia dw\u00f3ch 3-dniowych wyjazdowych szkole\u0144 otwartych pn. \u201e<\/strong>Marketing \u2013 wykorzystanie narz\u0119dzi internetowych, social media\u201d<\/strong> dla \u015brednio 10 uczestnik\u00f3w\/czek projektu w Zamo\u015bciu w wymiarze maksymalnie 48 godzin.<\/strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n

I. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/strong> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

II. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wyb\u00f3r trenera do przeprowadzenia dw\u00f3ch 3-dniowych wyjazdowych szkole\u0144 otwartych pn. \u201eMarketing \u2013 wykorzystanie narz\u0119dzi internetowych, social media\u201d dla \u015brednio 10 uczestnik\u00f3w\/czek projektu w Zamo\u015bciu w wymiarze maksymalnie 48 godzin (2 szkolenia x 8 godzin x 3 dni) w ramach projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<\/p>\n

Zarys tematyki 3-dniowych wyjazdowych szkole\u0144 pn. \u201eMarketing \u2013 wykorzystanie narz\u0119dzi internetowych, social media\u201d m.in:<\/p>\n

  \n
 1. Narz\u0119dzia internetowe – wprowadzenie.<\/li>\n
 2. Strona internetowa organizacji \u2013 rola i funkcje.<\/li>\n
 3. Jak stworzy\u0107 prost\u0105 stron\u0119? Podstawy WordPressa.<\/li>\n
 4. Podstawy webwritingu, czyli jak pisa\u0107 w internecie.<\/li>\n
 5. Czym s\u0105 Google Grants i jak z nich skorzysta\u0107.<\/li>\n
 6. Kilka s\u0142\u00f3w o e-mail marketingu.<\/li>\n
 7. Media spo\u0142eczno\u015bciowe w \u017cyciu organizacji.<\/li>\n
 8. Tworzenie grafik przy pomocy bezp\u0142atnych narz\u0119dzi online.<\/li>\n
 9. Na jakie inne narz\u0119dzia internetowe warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119?<\/li>\n
 10. Kontakty z mediami \u2013 budowanie pozytywnych relacji, tworzenie PR organizacji, pisanie informacji prasowych.<\/li>\n
 11. Case study \u2013 przyk\u0142ady skutecznych i chybionych kampanii reklamowych w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych.
  \n12. Organizacja eventu \u2013 promocja przez dzia\u0142ania.<\/li>\n
 12. Aktywno\u015b\u0107 w Internecie \u2013 wybranie adekwatnych kana\u0142\u00f3w komunikacji do potrzeb organizacji, administrowanie i pisanie tekst\u00f3w do stron www organizacji, pisanie post\u00f3w na FB.<\/li>\n
 13. Facebook \u2013 fanpage marki i firmy -zasady tworzenia post\u00f3w na Facebooku.<\/li>\n
 14. YouTube \u2013 filmy reklamowe i wirusowe.<\/li>\n
 15. Pinterest \u2013 jeden obraz m\u00f3wi wi\u0119cej ni\u017c 1000 s\u0142\u00f3w.<\/li>\n
 16. Skuteczne wsparcie biznesu poprzez media spo\u0142eczno\u015bciowe.<\/li>\n
 17. Strategia aktywno\u015bci w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych.<\/li>\n<\/ol>\n

  Zaproponowana tematyka zaj\u0119\u0107 mo\u017ce by\u0107 modyfikowana w zale\u017cno\u015bci od potrzeb uczestnik\u00f3w szkolenia, kt\u00f3rymi b\u0119d\u0105 przedstawiciele podmiot\u00f3w ekonomii spo\u0142ecznej, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych oraz organizacji pozarz\u0105dowych.<\/p>\n

  Zasady \u015bwiadczenia us\u0142ugi:\u00a0 <\/u><\/p>\n

   \n
  1. Wyjazdowe szkolenia \u201eMarketing \u2013 wykorzystanie narz\u0119dzi internetowych, social media\u201d przeprowadzane b\u0119dzie zgodnie ze Standardami O\u015brodk\u00f3w Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej okre\u015blonymi w za\u0142\u0105czniku do Uchwa\u0142y Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 wrze\u015bnia 2014, stanowi\u0105cy za\u0142\u0105cznik nr 6 do niniejszego zapytania,<\/li>\n
  2. Czas trwania 1 godziny wyjazdowego szkolenia otwartego wynosi 45 minut. \u0141\u0105czna liczba godzin \u015bwiadczonej us\u0142ugi wynosi 48 godzin, w tym 24 godziny w czasie trwania jednego wyjazdowego szkolenia. Wykonawca uwzgl\u0119dnia fakt, \u017ce ka\u017cdego dnia szkolenia odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie do 8 godzin zaj\u0119\u0107 lekcyjnych z 15 minutow\u0105 przerw\u0105 kawow\u0105 i 30 minutow\u0105 przerw\u0105 obiadow\u0105. Czas przerw nie jest wliczany do czasu pracy trenera,<\/li>\n
  3. Wyjazdowe szkolenia otwarte dostosowane b\u0119d\u0105 do poziomu wiedzy i potrzeb uczestnik\u00f3w,<\/li>\n
  4. Podczas szkole\u0144 wykorzystywane musz\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cnorodne, anga\u017cuj\u0105ce uczestnik\u00f3w metody kszta\u0142cenia oraz \u015brodki i materia\u0142y dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji os\u00f3b ucz\u0105cych si\u0119,<\/li>\n
  5. Us\u0142ugi wykonywane b\u0119d\u0105 w okresie sierpie\u0144 – pa\u017adziernik 2018 r. zgodnie z harmonogramem realizacji us\u0142ugi przygotowanym przez Zamawiaj\u0105cego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu
   \ni przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi. Wykonawca b\u0119dzie zobowi\u0105zany dostosowa\u0107 si\u0119 do termin\u00f3w zg\u0142aszanych przez Zamawiaj\u0105cego,<\/li>\n
  6. Zamawiaj\u0105cy zapewnia:<\/li>\n<\/ol>\n