Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1

01 Gru 2016


                          Lublin, dnia 01.12.2016 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/RADZ/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu pokoju doradczego w Radzyniu Podlaskim.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

Zamówienie obejmuje:

Najem Sali doradczej przystosowanego do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonego  w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Pokój winien znajduje się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: grudzień 2016 – styczeń 2017.

Planowana liczba godzin: 90 godzin (1 godzina = 60 minut).

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 9 grudnia 2016 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

Zapytanie_Radzyń Podlaski_PD


print
\"><\/a><\/li>\n
  • drog\u0105 pocztow\u0105\/osobi\u015bcie: ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin z dopiskiem: PD\/RADZ\/1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    Zapytanie_Radzy\u0144 Podlaski_PD<\/a><\/p>\n