Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

16 lut 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu pokoju doradczego w Lubartowie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

Zamówienie obejmuje:

Najem pokoju przystosowanego do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonego  w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Pokój winien znajduje się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji zamówienia: luty – marzec 2017.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 92 godziny (1 godzina = 60 minut).

 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 20 lutego 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

  • drogą elektroniczną na adres: petrusewicz@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin z dopiskiem: PD/LUBART/1

   

Zapytanie cenowe_Lubartów

formularz oferty_Lubartów