Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

16 Lut 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr PD/LUBART/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu pokoju doradczego w Lubartowie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

Zamówienie obejmuje:

Najem pokoju przystosowanego do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonego  w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Pokój winien znajduje się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji zamówienia: luty – marzec 2017.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 92 godziny (1 godzina = 60 minut).

 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 20 lutego 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

   

Zapytanie cenowe_Lubartów

formularz oferty_Lubartów                                            

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 14 lutego 2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr PD\/LUBART\/1<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9. 1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 wynajmu pokoju doradczego <\/strong>w Lubartowie.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

70200000-3 <\/strong>Us\u0142ugi wynajmu lub leasingu nieruchomo\u015bci stanowi\u0105cych w\u0142asno\u015b\u0107<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Najem pokoju przystosowanego do prowadzenia spotka\u0144 dla 2 os\u00f3b jednorazowo, wyposa\u017conego \u00a0w\u00a0st\u00f3\u0142, krzes\u0142a oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dost\u0119pem do Internetu \u2013 minimum 2 stanowiska. Pok\u00f3j winien znajduje si\u0119 w budynku przystosowanym do potrzeb os\u00f3b z\u00a0niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Okres realizacji zam\u00f3wienia: <\/strong>luty – marzec 2017.<\/p>\n

Planowana liczba godzin: maksymalnie 92 godziny (1 godzina = 60 minut).<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie mo\u017ce udzieli\u0107 zam\u00f3wienia pomiotom, z kt\u00f3rymi jest powi\u0105zany osobowo lub kapita\u0142owo.<\/p>\n

Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami\u00a0 wykonuj\u0105cymi w\u00a0imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci\u00a0 zwi\u0105zane z\u00a0 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n