Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/5/2017/LUB

25 Kwi 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 25.04.2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/5/2017/LUB

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę pośrednictwa pracy w Lublinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

 

Zamówienie obejmuje:

Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy wśród uczestników projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i możliwości zatrudnienia danego uczestnika na określonym miejscu pracy),
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 6. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami
 7. współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania

zatrudnienia.

 

Czas trwania usługi przypadający na 1 uczestnika wynosi 2 godziny  na osobę, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (1h/uczestnika/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawcą (1h/uczestnika).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut.

 

Założony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi:

– dla osób z niepełnosprawnością co najmniej 17%

– dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 35%

– dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 36%

– dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup co najmniej 43%.

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Dla spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wymagane są następujące warunki:

 1. stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;
 2. umowa cywilnoprawna – umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów o dzieło, w której nie określono czasu trwania, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Okres realizacji zamówienia: maj – czerwiec 2017 roku w dni robocze w godzinach 8.00-20.00

 

Planowana liczba uczestników: maksymalnie 36 osób.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 72.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla danej kategorii.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Wymagania dla Wykonawcy:

 1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa pracy.
 2. Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług pośrednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin usług pośrednictwa pracy.
 3. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 04 maja 2017 roku do godziny 16.00 w wybranej formie:

 

                                                    

Oferta_piośrednictwo pracy_LUBLIN_5

ROZEZNANIE RYNKU_pośredenictwo pracy_Lublin_5

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL_POSRED.PRACY_5_2017_LUB


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 25.04.2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr FRL\/PO\u015aRED.PRACY\/5\/2017\/LUB<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 po\u015brednictwa pracy <\/strong>w Lublinie.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

79611000-0 Us\u0142ugi poszukiwania pracy<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Us\u0142uga po\u015brednictwa pracy obejmuje:<\/p>\n

  \n
 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),<\/li>\n
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiej\u0119tno\u015bciami i do\u015bwiadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i mo\u017cliwo\u015bci zatrudnienia danego uczestnika na okre\u015blonym miejscu pracy),<\/li>\n
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i mo\u017cliwo\u015bciach jej podj\u0119cia,<\/li>\n
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,<\/li>\n
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,<\/li>\n
 6. inicjowanie i organizowanie kontakt\u00f3w uczestnik\u00f3w projektu z pracodawcami<\/li>\n
 7. wsp\u00f3\u0142dzia\u0142anie z urz\u0119dami pracy w zakresie wymiany informacji o mo\u017cliwo\u015bciach uzyskania<\/li>\n<\/ol>\n

  zatrudnienia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Czas trwania us\u0142ugi przypadaj\u0105cy na 1 uczestnika wynosi 2 godziny\u00a0 na osob\u0119, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (1h\/uczestnika\/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawc\u0105 (1h\/uczestnika).<\/p>\n

  Czas trwania 1 godziny us\u0142ugi wynosi 60 minut.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Za\u0142o\u017cony wska\u017anik efektywno\u015bci zatrudnieniowej wynosi:<\/p>\n

  – dla os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 co najmniej 17%<\/p>\n

  – dla os\u00f3b d\u0142ugotrwale bezrobotnych co najmniej 35%<\/p>\n

  – dla os\u00f3b o niskich kwalifikacjach co najmniej 36%<\/p>\n

  – dla os\u00f3b niekwalifikuj\u0105cych si\u0119 do \u017cadnej z ww. grup co najmniej 43%.<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Wska\u017anik efektywno\u015bci zatrudnieniowej odnosi si\u0119 do odsetka os\u00f3b, kt\u00f3re podj\u0119\u0142y prac\u0119 w okresie do 3 miesi\u0119cy od dnia zako\u0144czenia udzia\u0142u w projekcie. Dla spe\u0142nienia kryterium efektywno\u015bci zatrudnieniowej wymagane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n

   \n
  1. stosunek pracy \u2013 zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ci\u0105g\u0142y, bez przerw \u2013 wyj\u0105tek stanowi\u0105 dni \u015bwi\u0105teczne, kt\u00f3re nie s\u0105 traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesi\u0119cy, przynajmniej na \u00bd etatu;<\/li>\n
  2. umowa cywilnoprawna \u2013 umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesi\u0105ce oraz warto\u015b\u0107 umowy r\u00f3wna lub wy\u017csza od trzykrotno\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 ustalonego na podstawie przepis\u00f3w o minimalnym wynagrodzeniu za prac\u0119. W przypadku um\u00f3w o dzie\u0142o, w kt\u00f3rej nie okre\u015blono czasu trwania, warto\u015b\u0107 umowy musi by\u0107 r\u00f3wna lub wy\u017csza od trzykrotno\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 ustalonego na podstawie przepis\u00f3w o minimalnym wynagrodzeniu za prac\u0119.<\/li>\n<\/ol>\n

   \u00a0<\/strong><\/p>\n

   Okres realizacji zam\u00f3wienia:<\/strong> maj – czerwiec 2017 roku w dni robocze w godzinach 8.00-20.00<\/p>\n

    <\/p>\n

   Planowana liczba uczestnik\u00f3w: maksymalnie 36 os\u00f3b.<\/p>\n

   Planowana liczba godzin: maksymalnie 72.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do osi\u0105gni\u0119cia wska\u017anika efektywno\u015bci zatrudnieniowej dla danej kategorii.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105.<\/p>\n

   \u00a0<\/strong><\/p>\n

   Wymagania dla Wykonawcy:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykszta\u0142cenie wy\u017csze lub certyfikat\/za\u015bwiadczenie\/inne umo\u017cliwiaj\u0105ce \u015bwiadczenie us\u0142ug po\u015brednictwa pracy.<\/li>\n
   2. Posiadanie min. 2-letniego do\u015bwiadczenia zawodowego w \u015bwiadczeniu us\u0142ug po\u015brednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin us\u0142ug po\u015brednictwa pracy.<\/li>\n
   3. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci oraz dzia\u0142a\u0144 finansowych z innych \u017ar\u00f3de\u0142, w tym \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i innych podmiot\u00f3w nie przekracza 276 godzin miesi\u0119cznie.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

    W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i z\u0142o\u017cenia jej w terminie do 04 maja 2017 roku do godziny 16.00<\/u><\/strong> w wybranej formie:<\/p>\n

     <\/p>\n