Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ZAM

05 Paź 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, 5 października 2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/1/2017/ZAM

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu w Zamościu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

 

Zamówienie obejmuje:

Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy wśród uczestników projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i możliwości zatrudnienia danego uczestnika na określonym miejscu pracy),
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 6. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami,
 7. współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania

zatrudnienia.

 

Czas trwania usługi przypadający na 1 uczestnika wynosi śr. 2 godziny na osobę, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (1 godzina/uczestnika/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawcą (1 godzina/uczestnika).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut.

 

Założony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi:

– dla osób w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%,

– dla kobiet co najmniej 39%,

– dla osób z niepełnosprawnościami co najmniej 33%,

– dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%,

– dla osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) co najmniej 38%.

 

 

 

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Dla spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wymagane są następujące warunki:

 1. stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.
 2. umowa cywilnoprawna – umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów o dzieło, w której nie określono czasu trwania, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 3. samozatrudnienie – prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).

Okres realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku (w godzinach 8.00-20.00).

 

Planowana liczba uczestników: maksymalnie 30 osób.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 60.

Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla danej kategorii.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Wymagania dla Wykonawcy:

 1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa pracy.
 2. Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług pośrednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin usług pośrednictwa pracy.
 3. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 13 października  2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres:
 • drogą pocztową/osobiście: ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin
   • W imieniu Zamawiającego,

ROZEZNANIE RYNKU_pośredenictwo pracy_Zamość

Oferta cenowa dot. świadczenia usługi pośrednictwa pracy FRLPOŚRED.PRACY12017ZAM


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, 5 pa\u017adziernika 2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr FRL\/PO\u015aRED.PRACY\/1\/2017\/ZAM<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9.1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na \u015bwiadczenie us\u0142ug po\u015brednictwa pracy<\/strong> dla uczestnik\u00f3w projektu w Zamo\u015bciu.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

79611000-0 Us\u0142ugi poszukiwania pracy<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Us\u0142uga po\u015brednictwa pracy obejmuje:<\/p>\n

  \n
 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),<\/li>\n
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiej\u0119tno\u015bciami i do\u015bwiadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i mo\u017cliwo\u015bci zatrudnienia danego uczestnika na okre\u015blonym miejscu pracy),<\/li>\n
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i mo\u017cliwo\u015bciach jej podj\u0119cia,<\/li>\n
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,<\/li>\n
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,<\/li>\n
 6. inicjowanie i organizowanie kontakt\u00f3w uczestnik\u00f3w projektu z pracodawcami,<\/li>\n
 7. wsp\u00f3\u0142dzia\u0142anie z urz\u0119dami pracy w zakresie wymiany informacji o mo\u017cliwo\u015bciach uzyskania<\/li>\n<\/ol>\n

  zatrudnienia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Czas trwania us\u0142ugi przypadaj\u0105cy na 1 uczestnika wynosi \u015br. 2 godziny na osob\u0119, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (1 godzina\/uczestnika\/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawc\u0105 (1 godzina\/uczestnika).<\/p>\n

  Czas trwania 1 godziny us\u0142ugi wynosi 60 minut.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Za\u0142o\u017cony wska\u017anik efektywno\u015bci zatrudnieniowej wynosi:<\/p>\n

  – dla os\u00f3b w wieku 50 lat i wi\u0119cej co najmniej 33%,<\/p>\n

  – dla kobiet co najmniej 39%,<\/p>\n

  – dla os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami co najmniej 33%,<\/p>\n

  – dla os\u00f3b d\u0142ugotrwale bezrobotnych co najmniej 30%,<\/p>\n

  – dla os\u00f3b o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) co najmniej 38%.<\/p>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

  Wska\u017anik efektywno\u015bci zatrudnieniowej odnosi si\u0119 do odsetka os\u00f3b, kt\u00f3re podj\u0119\u0142y prac\u0119 w okresie do 3 miesi\u0119cy od dnia zako\u0144czenia udzia\u0142u w projekcie. Dla spe\u0142nienia kryterium efektywno\u015bci zatrudnieniowej wymagane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n

   \n
  1. stosunek pracy \u2013 zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ci\u0105g\u0142y, bez przerw \u2013 wyj\u0105tek stanowi\u0105 dni \u015bwi\u0105teczne, kt\u00f3re nie s\u0105 traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesi\u0119cy, przynajmniej na \u00bd etatu.<\/li>\n
  2. umowa cywilnoprawna \u2013 umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesi\u0105ce oraz warto\u015b\u0107 umowy r\u00f3wna lub wy\u017csza od trzykrotno\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 ustalonego na podstawie przepis\u00f3w o minimalnym wynagrodzeniu za prac\u0119. W przypadku um\u00f3w o dzie\u0142o, w kt\u00f3rej nie okre\u015blono czasu trwania, warto\u015b\u0107 umowy musi by\u0107 r\u00f3wna lub wy\u017csza od trzykrotno\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 ustalonego na podstawie przepis\u00f3w o minimalnym wynagrodzeniu za prac\u0119.<\/li>\n
  3. samozatrudnienie – prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej przez okres minimum trzech miesi\u0119cy po zako\u0144czeniu udzia\u0142u w projekcie (np. dow\u00f3d op\u0142acenia nale\u017cnych sk\u0142adek na ubezpieczenia spo\u0142eczne lub za\u015bwiadczenie wydane przez upowa\u017cniony organ np. ZUS, Urz\u0105d Skarbowy, urz\u0105d miasta lub gminy).<\/li>\n<\/ol>\n

   Okres realizacji zam\u00f3wienia: <\/strong>\u00a0od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku (w godzinach 8.00-20.00).<\/p>\n

    <\/p>\n

   Planowana liczba uczestnik\u00f3w: maksymalnie 30 os\u00f3b.<\/p>\n

   Planowana liczba godzin: maksymalnie 60.<\/p>\n

   Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do osi\u0105gni\u0119cia wska\u017anika efektywno\u015bci zatrudnieniowej dla danej kategorii.<\/p>\n

   Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105. Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby uczestnik\u00f3w, terminu i miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

   \u00a0<\/strong><\/p>\n

   Wymagania dla Wykonawcy:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykszta\u0142cenie wy\u017csze lub certyfikat\/za\u015bwiadczenie\/inne umo\u017cliwiaj\u0105ce \u015bwiadczenie us\u0142ug po\u015brednictwa pracy.<\/li>\n
   2. Posiadanie min. 2-letniego do\u015bwiadczenia zawodowego w \u015bwiadczeniu us\u0142ug po\u015brednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin us\u0142ug po\u015brednictwa pracy.<\/li>\n
   3. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci oraz dzia\u0142a\u0144 finansowych z innych \u017ar\u00f3de\u0142, w tym \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i innych podmiot\u00f3w nie przekracza 276 godzin miesi\u0119cznie.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

    W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i z\u0142o\u017cenia jej w terminie do 13 pa\u017adziernika\u00a0 2017 roku do godziny 10.00<\/u><\/strong> w wybranej formie:<\/p>\n