Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/1/EmpInno/2017

16 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.Dz. FRL/535/17                                                               Lublin, dnia 15 maja 2017 roku

 

Znak sprawy: FRL/1/EmpInno/2017

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „S3-Empowering for innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i organizację 1 szkolenia i 6 warsztatów w ramach projektu EmpInno w 2017 roku.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej dziennie na jednego uczestnika szkoleń.

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę cenową na wszystkie części zamówienia.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa cateringowa będzie obejmować przygotowanie i organizację cateringu podczas 1 szkolenia oraz 6 warsztatów w ramach projektu.

 

 1. Szkolenie – dla 1 grupy x 1 dzień x 10 osób:

 

Łącznie maksymalnie 10 osobodni.

 

 1. Warsztaty – dla 6 grup x 1 dzień x 12 osób:

 

Łącznie maksymalnie 72 osobodni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w grupie w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do udziału w szkoleniu i warsztatach.

 

Wymagania dotyczące usługi:

 

 1. Catering w formie „szwedzkiego stołu” powinien się składać z: 2 przystawek, sałatki, zupy, drugiego dania (porcja mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków, np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g), ciasto pieczone.
 2. Wykonawca usługi zapewni tradycyjną zastawę podczas cateringu (metalowe sztućce, szklane/porcelanowe naczynia, obrusy z materiału).
 3. Należy przewidzieć 2 napoje ciepłe i 1 napój zimny na uczestnika: woda mineralna (niegazowana), sok owocowy, świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, mleko.
 4. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 5. W cenie usługi zawiera się koszt transportu i naczyń oraz ich odbiór po zakończeniu szkolenia i każdego warsztatu.
 6. Wnioskodawca winien dołączyć do oferty informacje dotyczące średniej gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu na szkolenie.

 

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa cateringowa odbywać się będzie w okresie od 1 czerwca do 30 października 2017 roku.

Dokładne terminy, miejsca realizacji szkolenia i warsztatów oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60% (60 pkt.)
 2. Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. Kryterium „Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o Załącznik nr 4.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII  Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowiący Załącznik nr 4,
 6. przykładowe menu wraz z gramaturą na szkolenie.
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 24.05.2017 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 24.05.2017 r. do godz. 16.00.

 

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu

Tel.: 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy).
 5. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.

 

Pliki do pobrania

Postępowanie FRL/1/EmpInno/2017

Zał. 1-FRL/1/EmpInno/2017

Zał. 2-FRL/1/EmpInno/2017

Zał. 3-FRL/1/EmpInno/2017

Zał. 4-FRL/1/EmpInno/2017