Drukuj Drukuj

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/SALA/WA/OWES/2018

02 sty 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 02.01.2018 roku

 

 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/SALA/WA/OWES/2018

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów animacyjnych dla śr. 12 osobowej grupy inicjatywnej w podziale na części:    

 • Cześć I – Krasnystaw
 • Cześć II – Krasnobród
 • Część III – Tomaszów Lubelski

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów najmu sali warsztatowej za 1 godzinę.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów animacyjnych dla śr. 12 osobowej grupy inicjatywnej w wymiarze 6 godzin zegarowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w podziale na części:

 • Cześć I – Krasnystaw

1 grupa x 6 godzin x śr. 12 osób

 • Cześć II – Krasnobród

1 grupa x 6 godzin x śr. 12 osób

 • Część III – Tomaszów Lubelski

1 grupa x 6 godzin x śr. 12 osób

 

Wymagania dotyczące wynajmu sali warsztatowej:

 

 1. Sala warsztatowa powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla śr. 12 osób plus animator jednorazowo wraz z węzłem sanitarnym, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart i flamastry), dostęp do Internetu (łącze stałe lub wi-fi) oraz rzutnik multimedialny i ekran.
 2. Sala warsztatowa musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany,  czysta  podłoga/wykładzina,  pomieszczenie  z  oknami, dobrze oświetlone, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku).
 3. Sala warsztatowa powinna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zorganizowania przerw kawowych i przerwy obiadowej poprzez udostępnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w czajnik bezprzewodowy, stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek. Wykonawca umożliwi zamawiającemu zorganizowanie na terenie budynku cateringu z firmy zewnętrznej.
 5. Dostępność sali na 30 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez animatora.

 

Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO

oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu  w  tym  osobom  niepełnosprawnym – jeśli  w  zajęciach  będą  brały  udział  osoby  niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług
w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

70220000-9 – Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Cześć I –01.2018 r. w Krasnymstawie
 • Cześć II –01.2018 r. w Krasnobrodzie
 • Część III –01.2018 r. w Tomaszowie Lubelskim

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy  nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu.

 

Kryterium wyboru:

 Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 100%  (100 pkt.)

 

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 100 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30%
od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Forma i miejsce złożenia oferty:

 

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl,  do dnia 10 stycznia 2018 r. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/SALA/WA/OWES/2018
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

 

Dodatkowe informacje: Marian Gil, tel.: 84 627 11 81; 84-627 11 91, e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty.Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Załącznik nr 2 do zapytania cenowego
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym.Załącznik nr 3 do zapytania cenowego