Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac” dla 1 grupy w Łukowie. Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS

02 Cze 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

   Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku

L.dz.FRL/642/17

Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS!

Zapytanie ofertowe- zmiana z dnia 6 czerwca 2017 r.

 Zmienione punkty do zapytania Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS!

 X. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 14 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/6/2017/MnS!

Nie otwierać przed dniem 14.06.2017 r. do godz. 10.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Inne punkty zapytania pozostają bez zmian.

 

 Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku

L.dz.FRL/642/17

Znak sprawy: FRL/6/2017/MnS!

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac” dla 1 grupy w Łukowie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Młodzi na start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac”(80 godz.) w Łukowie w ramach, którego wykonawca opracuje program, materiały szkoleniowe, test wiedzy i egzamin.

Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi 45 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu kadr i płac, który ponadto opracuje program, test wiedzy (przed szkoleniem) oraz egzamin sprawdzający uzyskaną wiedzę uczestników szkolenia, materiały szkoleniowe dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze 80 godzin. Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi 45 minut.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu kadr i płac.

 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować m.in. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, nawiązanie stosunku pracy, przyjęcie pracownika do pracy, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy pracownicze, dokumentacja pracownicza oraz emerytalno- rentowa, naliczanie wynagrodzeń, obsługą programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia spraw kadrowo – płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

Program szkolenia jest podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną.

 

Proponowany podział zajęć :zajęcia teoretyczne – 32 godziny, zajęcia praktyczne – 48 godzin.

 

Szkolenie realizowane będzie w dni powszednie według uzgodnionego harmonogramu, max. po 8 godzin szkolenia dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut). Do czasu szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową.

 

Planowany termin realizacji szkolenia: czerwiec – lipiec2017 roku wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 –zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu, w której powinien uwzględnić również zaangażowanie w innych projektach oraz zaangażowanie zawodowe wynikające z umowy o pracę/prowadzonej działalności. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 2. Wykonawca opracuje i przeprowadzi test wiedzy (przed szkoleniem) oraz egzamin sprawdzający uzyskana wiedzę uczestników szkolenia.
 3. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy konspekt zajęć oraz wykaz niezbędnego sprzętu
 4. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 5. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 6. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług.
 7. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 8. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80500000-9  Usługi szkoleniowe

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług:

czerwiec – lipiec 2017 roku. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników/uczestniczek projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć, jeśli przepisy prawa wymagają posiadanie takich uprawnień.
 3. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2 oraz kopii referencji lub umów, które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć ).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się zapytania ofertowego.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć).

Oferty bez dokumentów(potwierdzających doświadczenie konkretnie wskazujących termin oraz liczbę przeprowadzonych zajęć) otrzymają 0 pkt.

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 40

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność    z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat od stanowiący Załącznik nr 2oraz kopie referencji lub umów, które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy,
 8. dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia zajęć, jeśli przepisy prawa wymagają posiadanie takich uprawnień.
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską)do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/6/2017/MnS!

Nie otwierać przed dniem 12.06.2017 r. do godz. 10.00”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XIII  Osoby do kontaktów:

 

Anna Poterucha-Radomska– Kierownik projektu

Tel.: 516 283 429, e-mail:

Marta Osuch – Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu

Tel.: 516 283 455, e-mail:

 

XIV Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających termin i liczbę wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 

 

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\n

\u00a0 \u00a0Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku<\/p>\n

L.dz.FRL\/642\/17<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/6\/2017\/MnS!<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe- zmiana z dnia 6 czerwca 2017 r.<\/u><\/strong><\/p>\n

\u00a0Zmienione punkty do zapytania <\/strong>Znak sprawy: FRL\/6\/2017\/MnS!<\/strong><\/p>\n

\u00a0X. Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 14 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 w<\/u><\/strong> formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem: \u201eZapytanie ofertowe FRL\/6\/2017\/MnS!<\/u><\/strong><\/p>\n

Nie otwiera\u0107 przed dniem 14.06.2017 r. do godz. 10.00\u201d<\/u><\/strong><\/p>\n

W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na w\/w adres.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.<\/p>\n

Inne punkty zapytania pozostaj\u0105 bez zmian.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0Lublin, dnia 2 czerwca 2017 roku<\/p>\n

L.dz.FRL\/642\/17<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/6\/2017\/MnS!<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. \u201eSpecjalista ds. kadr i p\u0142ac” <\/strong>dla 1 grupy <\/strong>w \u0141ukowie.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eM\u0142odzi na start!\u201d <\/strong>wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j 2014-2020, O\u015b Priorytetowa I Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn. \u201eSpecjalista ds. kadr i p\u0142ac”(80 godz.) w \u0141ukowie w ramach, kt\u00f3rego wykonawca <\/strong>opracuje program, materia\u0142y szkoleniowe, <\/strong>test wiedzy i egzamin<\/strong>.<\/p>\n

Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi 45 minut.<\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za jedn\u0105 godzin\u0119 realizacji us\u0142ugi.<\/u><\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w i uczestniczek do projektu.<\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane <\/strong>w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wy\u0142onienie wyk\u0142adowcy w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu kadr i p\u0142ac, kt\u00f3ry ponadto opracuje program, test wiedzy (przed szkoleniem) oraz egzamin sprawdzaj\u0105cy uzyskan\u0105 wiedz\u0119 uczestnik\u00f3w szkolenia, materia\u0142y szkoleniowe dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze 80 godzin. Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi 45 minut.<\/p>\n

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci z zakresu kadr i p\u0142ac.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmowa\u0107 m.in. prawo pracy i ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych, nawi\u0105zanie stosunku pracy, przyj\u0119cie pracownika do pracy, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy pracownicze, dokumentacja pracownicza oraz emerytalno- rentowa, naliczanie wynagrodze\u0144, obs\u0142ug\u0105 program\u00f3w komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia spraw kadrowo \u2013 p\u0142acowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.<\/p>\n

Program szkolenia jest podzielony na cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczn\u0105 oraz praktyczn\u0105.<\/p>\n

 <\/p>\n

Proponowany podzia\u0142 zaj\u0119\u0107 :zaj\u0119cia teoretyczne \u2013 32 godziny, zaj\u0119cia praktyczne – 48 godzin.<\/p>\n

 <\/p>\n

Szkolenie realizowane b\u0119dzie w dni powszednie wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu, max. po 8 godzin szkolenia dziennie (1 godzina zaj\u0119\u0107 = 45 minut). Do czasu szkolenia nale\u017cy doliczy\u0107 2 przerwy kawowe i 1 przerw\u0119 obiadow\u0105.<\/p>\n

 <\/p>\n

Planowany termin realizacji szkolenia: czerwiec \u2013 lipiec2017 roku wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramem.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany, terminu i miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w i uczestniczek do projektu. Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Planowane miejsce \u015bwiadczenia us\u0142ug: \u0141uk\u00f3w<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci okre\u015blonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020 \u2013zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50%\u00a0 warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o\u00a0ile to zam\u00f3wienie jest \u00a0zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia podstawowego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce realizacji us\u0142ug:<\/p>\n

  \n
 1. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 ewidencj\u0119 godzin i zada\u0144 realizowanych w ramach projektu, w kt\u00f3rej powinien uwzgl\u0119dni\u0107 r\u00f3wnie\u017c zaanga\u017cowanie w innych projektach oraz zaanga\u017cowanie zawodowe wynikaj\u0105ce z umowy o prac\u0119\/prowadzonej dzia\u0142alno\u015bci. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci oraz dzia\u0142a\u0144 finansowych z innych \u017ar\u00f3de\u0142, w tym \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i innych podmiot\u00f3w nie przekracza 276 godzin miesi\u0119cznie.<\/li>\n
 2. Wykonawca opracuje i przeprowadzi test wiedzy (przed szkoleniem) oraz egzamin sprawdzaj\u0105cy uzyskana wiedz\u0119 uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
 3. Wykonawca przedstawia zamawiaj\u0105cemu szczeg\u00f3\u0142owy konspekt zaj\u0119\u0107 oraz wykaz niezb\u0119dnego sprz\u0119tu<\/li>\n
 4. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 us\u0142ugi w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu.<\/li>\n
 5. Wykonawca powinien wykazywa\u0107 si\u0119 innowacyjno\u015bci\u0105, kreatywno\u015bci\u0105 i umiej\u0119tno\u015bci\u0105 pracy z grup\u0105, a tak\u017ce wysok\u0105 kultur\u0105 osobist\u0105 i doskona\u0142ymi umiej\u0119tno\u015bciami komunikacyjnymi.<\/li>\n
 6. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dostarczon\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego dokumentacj\u0119 us\u0142ug.<\/li>\n
 7. Wykonawca musi posiada\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 realizacji szkolenia w wojew\u00f3dztwie lubelskim.<\/li>\n
 8. Wykonawca ponosi koszty zwi\u0105zane z realizacj\u0105 us\u0142ugi (dojazd, nocleg, wy\u017cywienie itp.).<\/li>\n
 9. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  80500000-9\u00a0 Us\u0142ugi szkoleniowe<\/p>\n

   <\/p>\n

  IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Planowany termin realizacji us\u0142ug:<\/p>\n

  czerwiec \u2013 lipiec 2017 roku. Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram us\u0142ug zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0rozstrzygni\u0119ciu post\u0119powania i\u00a0zrekrutowaniu uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu.<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu i miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w i uczestniczek do projektu.<\/p>\n

   <\/p>\n

  V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

  W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

   \n
  1. Posiadaj\u0105 wykszta\u0142cenie wy\u017csze (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).<\/li>\n
  2. Posiadaj\u0105 uprawnienia do prowadzenia zaj\u0119\u0107, je\u015bli przepisy prawa wymagaj\u0105 posiadanie takich uprawnie\u0144.<\/li>\n
  3. Posiadaj\u0105 minimum 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2 oraz kopii referencji lub um\u00f3w, kt\u00f3re konkretnie musz\u0105 potwierdza\u0107 termin <\/strong>oraz liczb\u0119 godzin<\/strong> przeprowadzonych zaj\u0119\u0107 ).<\/li>\n
  4. Posiadaj\u0105 niezb\u0119dn\u0105 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie w wykonywaniu zada\u0144 okre\u015blonych w Opisie Przedmiotu Zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4).<\/li>\n
  5. Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr\u00a05).<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   Oferenci, kt\u00f3rzy nie przed\u0142o\u017c\u0105 dokument\u00f3w i o\u015bwiadcze\u0144 potwierdzaj\u0105cych spe\u0142nienie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 wykluczeni z post\u0119powania.<\/p>\n

    <\/p>\n

   VI\u00a0 Informacje o wykluczeniu:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie.<\/li>\n
   2. Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wy\u0142\u0105czone s\u0105 osoby, kt\u00f3re powi\u0105zane s\u0105 z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
   3. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
   4. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
   5. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
   6. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    VII Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie ofert<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Odrzucenie oferty:<\/li>\n<\/ol>\n

     Zamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:<\/p>\n