Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa zawodowego Znak sprawy: FRL/2/2017/SDM

06 Kwi 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/429/17                                                                                                    Lublin, dnia 6 kwietnia  2017 roku

Znak sprawy: FRL/2/2017/SDM

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa zawodowego.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego w następującym

wymiarze:

Część I – Zamość:

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x 3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

Część II – Chełm

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x 3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

Część III – Tomaszów Lubelski

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x  3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

Łączny wymiar maksymalnie 324 godziny.

Usługa poradnictwa zawodowego dla jednego uczestnika realizowana będzie w ramach dwóch spotkań (2 spotkania x 1,5 godziny). Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 część zamówienia.

 

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 3 doradców zawodowych w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu.

Maksymalna liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego  wynosi:  część I  -108  godzin, część II -108 godzin, część III -108 godzin, indywidualnego poradnictwa zawodowego.  Łączna liczba godzin  na wszystkie części wynosi maksymalnie 324 godziny.

 

Część I – Zamość:

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x 3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

Część II – Chełm

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x 3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

Część III – Tomaszów Lubelski

– wyłonienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestników x  3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).

 

Łączny wymiar maksymalnie 324 godziny.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług w innych miejscowościach znajdujących się w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, włodawskim i zamojskim objętych częściami zamówienia pod warunkiem, że liczba uczestników z danej lokalizacji wynosić będzie minimum 12 osób.

Usługa poradnictwa obejmuje identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów metodycznych do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych.

 

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-19.00, w okresie: kwiecień 2017 – październik 2017 roku  wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego poradnictwa zawodowego w przypadku zmiany  liczby uczestników.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: kwiecień 2017 – październik 2017 roku. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin poradnictwa zawodowego.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub kursu z zakresu doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).
 3. Posiadają minimum 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa zawodowego lub 2 letni staż pracy w agencji zatrudnienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • złożona oferta obejmuje więcej niż 1 (jedną ) część zamówienia,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się zapytania ofertowego.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność    z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat od stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 14 kwietnia  2017 roku do  godziny 16.00 pisemnej, w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny , ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat)w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie  ofertowe FRL/2/2017/SDM”.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin

złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na

w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za

przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XIII  Osoby do kontaktów:

 

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

 

Sylwia Parafiniuk– Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

 

XIV Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytanie ofertowe):

 

 1. Formularz oferty (zał. nr 1).
 2. Wykaz – opis doświadczenia (zał. nr 2)
 3. CV (zał. nr 3)
 4. Oświadczenie (zał. nr 4)
 5. Oświadczenie (zał. nr 5)
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

  

                                                                           Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

 

………………………………………………

          podpis

 

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/429\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 6 kwietnia\u00a0 2017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/2\/2017\/SDM<\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do sk\u0142adania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1]<\/sup><\/a> us\u0142ug: poradnictwa zawodowego.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eSzansa dla m\u0142odych\u201d <\/strong>w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie us\u0142ug poradnictwa zawodowego <\/strong>w nast\u0119puj\u0105cym<\/p>\n

wymiarze:<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Zamo\u015b\u0107:<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a03\u00a0godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 Che\u0142m<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a03 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 III \u2013 Tomasz\u00f3w Lubelski<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a0 3\u00a0godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

\u0141\u0105czny wymiar maksymalnie 324 godziny.<\/p>\n

Us\u0142uga poradnictwa zawodowego dla jednego uczestnika realizowana b\u0119dzie w ramach dw\u00f3ch spotka\u0144 (2 spotkania x 1,5 godziny). Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.<\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za jedn\u0105 godzin\u0119 realizacji us\u0142ugi.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na 1 cz\u0119\u015b\u0107 zam\u00f3wienia.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

I \u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/strong> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wy\u0142onienie 3 doradc\u00f3w zawodowych w celu przeprowadzenia us\u0142ug indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu.<\/p>\n

Maksymalna liczba godzin na poszczeg\u00f3lne cz\u0119\u015bci zapytania ofertowego\u00a0 wynosi:\u00a0 cz\u0119\u015b\u0107 I\u00a0 -108 \u00a0godzin, cz\u0119\u015b\u0107 II -108 godzin, cz\u0119\u015b\u0107 III -108 godzin, indywidualnego poradnictwa zawodowego.\u00a0 \u0141\u0105czna liczba godzin\u00a0 na wszystkie cz\u0119\u015bci wynosi maksymalnie 324 godziny.<\/p>\n

 <\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Zamo\u015b\u0107:<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a03\u00a0godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 Che\u0142m<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a03 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 III \u2013 Tomasz\u00f3w Lubelski<\/strong><\/p>\n

\u2013 wy\u0142onienie jednego doradcy zawodowego, maksymalnie 108 godzin poradnictwa (36 uczestnik\u00f3w x\u00a0 3\u00a0godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego).<\/p>\n

 <\/p>\n

\u0141\u0105czny wymiar maksymalnie 324 godziny.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 realizacji us\u0142ug w innych miejscowo\u015bciach znajduj\u0105cych si\u0119 w powiatach: bi\u0142gorajskim, che\u0142mskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, w\u0142odawskim i zamojskim obj\u0119tych cz\u0119\u015bciami zam\u00f3wienia pod warunkiem, \u017ce liczba uczestnik\u00f3w z danej lokalizacji wynosi\u0107 b\u0119dzie minimum 12 os\u00f3b.<\/p>\n

Us\u0142uga poradnictwa obejmuje identyfikacj\u0119 potrzeb uczestnik\u00f3w projektu oraz diagnozowanie mo\u017cliwo\u015bci w zakresie doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu narz\u0119dzi i materia\u0142\u00f3w metodycznych do badania kompetencji i zainteresowa\u0144 zawodowych.<\/p>\n

 <\/p>\n

Us\u0142ugi realizowane b\u0119d\u0105 w godzinach 8.00-19.00, w okresie: kwiecie\u0144 2017 – pa\u017adziernik 2017 roku\u00a0 wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramu.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby uczestnik\u00f3w, terminu i miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby godzin planowanego poradnictwa zawodowego w\u00a0przypadku zmiany\u00a0 liczby uczestnik\u00f3w.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci okre\u015blonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020 \u2013 zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50%\u00a0 warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o\u00a0ile to zam\u00f3wienie jest \u00a0zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia podstawowego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce realizacji us\u0142ug:<\/p>\n

  \n
 1. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 us\u0142ugi w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu.<\/li>\n
 2. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dostarczon\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego dokumentacj\u0119 us\u0142ug doradczych.<\/li>\n
 3. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 ewidencj\u0119 godzin i zada\u0144 realizowanych w ramach projektu. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci oraz dzia\u0142a\u0144 finansowych z innych \u017ar\u00f3de\u0142, w tym \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i innych podmiot\u00f3w nie przekracza 276 godzin miesi\u0119cznie.<\/li>\n
 4. Wykonawca ponosi koszty zwi\u0105zane z realizacj\u0105 us\u0142ugi (dojazd, nocleg, wy\u017cywienie itp.).<\/li>\n
 5. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/li>\n<\/ol>\n

  \u00a0<\/u><\/p>\n

  III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

  85312320-8 Us\u0142ugi doradztwa<\/p>\n

   <\/p>\n

  IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Planowany termin realizacji us\u0142ug: kwiecie\u0144 2017 \u2013 pa\u017adziernik 2017 roku. Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram us\u0142ug zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0rozstrzygni\u0119ciu post\u0119powania i\u00a0zrekrutowaniu uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby uczestnik\u00f3w, terminu i miejsca realizacji us\u0142ug w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu oraz zmiany liczby godzin poradnictwa zawodowego.<\/p>\n

   <\/p>\n

  V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

  W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

   \n
  1. Posiadaj\u0105 wykszta\u0142cenie wy\u017csze (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).<\/li>\n
  2. Posiadaj\u0105 uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom\/certyfikat doradcy zawodowego i\/lub studi\u00f3w podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i\/lub kursu z zakresu doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplom\u00f3w\/certyfikat\u00f3w).<\/li>\n
  3. Posiadaj\u0105 minimum 1 rok do\u015bwiadczenia w \u015bwiadczeniu us\u0142ug doradztwa zawodowego lub 2\u00a0letni sta\u017c pracy w agencji zatrudnienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  4. Posiadaj\u0105 niezb\u0119dn\u0105 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie do wykonywania zada\u0144 okre\u015blonych w Opisie Przedmiotu Zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4).<\/li>\n
  5. Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr\u00a05).<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   VI\u00a0 Informacje o wykluczeniu:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie.<\/li>\n
   2. Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wy\u0142\u0105czone s\u0105 osoby, kt\u00f3re powi\u0105zane s\u0105 z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
   3. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
   4. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
   5. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
   6. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    VII Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie ofert<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Odrzucenie oferty:<\/li>\n<\/ol>\n

     Zamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:<\/p>\n