Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa psychologiczno-zawodowego Znak sprawy: FRL/1/2017/SDM

06 kwi 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/428/17

Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 roku

Znak sprawy: FRL/1/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług: poradnictwa psychologiczno-zawodowego.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usług: poradnictwa psychologiczno-zawodowego w następującym

wymiarze:

Część I – Zamość:

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

Część II – Chełm

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

Część III – Tomaszów Lubelski

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

 

Łączny wymiar maksymalnie 162 godziny.

Usługa poradnictwa psychologiczno-zawodowego dla jednego uczestnika realizowana będzie w ramach jednego spotkania, czas trwania spotkania 1,5 godziny (1 godzina poradnictwa wynosi 60 minut).

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 część zamówienia.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny,  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 3 psychologów-doradców zawodowych w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego po 1,5 godziny dla 108 uczestników/uczestniczek projektu.

Łącznie 162 godziny indywidulanego poradnictwa psychologiczno-zawodowego:

    Część I – Zamość:

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników

x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

    Część II – Chełm

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników

x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

    Część III – Tomaszów Lubelski

– wyłonienie jednego psychologa, maksymalnie 54 godziny poradnictwa (36 uczestników

x 1,5 godziny indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego).

 

Łączny wymiar maksymalnie 162 godziny.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług w innych miejscowościach znajdujących się w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, włodawskim i zamojskim, objętych częściami zamówienia pod warunkiem, że liczba uczestników z danej lokalizacji wynosić będzie minimum 12 osób.

 

Usługa poradnictwa psychologiczno-zawodowego będzie miała formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, np.: NEO-FFI, CISS. Obejmuje identyfikację umiejętności, predyspozycji, potrzeb, barier oraz problemów osobistych i zawodowych osób młodych pozostających bez zatrudnienia. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-20.00, w okresie: kwiecień – październik 2017 r. wg uzgodnionego harmonogramu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu oraz miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego poradnictwa psychologiczno-zawodowego w przypadku zmiany liczby uczestników.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady

konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości

nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile

to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 

 1. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.
 6. Indywidualne poradnictwo psychologiczno-zawodowe dla jednej osoby (1,5 godziny) winno zostać przeprowadzone w jednym dniu.
 7. Za 1 godzinę usługi poradnictwa psychologiczno-zawodowego rozumie się 60 minut.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

IV Termin wykonania zamówienia:

Poradnictwo psychologiczno-zawodowe rozpocznie się w kwietniu 2017 r. i będzie realizowane do października 2017 roku. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług

w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin

poradnictwa psychologiczno-zawodowego.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Posiadają dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego i/lub kursu z zakresu poradnictwa psychologiczno-zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).
 3. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego lub minimum 200 godzin przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie  

      ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • złożona oferta obejmuje więcej niż 1 (jedną ) część zamówienia,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

 

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem  Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII       I Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

 

Ad 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad.2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30

za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

w ciągu ostatnich 3 lat.

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku  nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć

wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).    

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

AD.3. W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, Zamawiający przyznawał będzie 10 punktów za kursy /szkolenia /studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za

zgodność z oryginałem w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższe ilości punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub

więcej oferty  przedstawią  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć

na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą

konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana

cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o

30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

IX    Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz oferty (zał. nr 1)” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia (zał. nr 2) Załącznik nr 2,
 4. CV (zał. nr 3)(max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. Oświadczenie (zał. nr 4) Załącznik nr 4,
 6. Oświadczenie (zał. nr 5) Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

X     Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 14 kwietnia 2017 roku do godziny 16.00 pisemnej, w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny , ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat)w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie  ofertowe FRL/1/2017/SDM”.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin

złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na

w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za

przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące

okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XIII      Osoby do kontaktów:

 

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

 

 

XIV Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytanie ofertowe:

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania indywidualnych spotkań poradnictwa psychologiczno-zawodowego.
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

                                                 

 

 

 

                                                    

                                                    Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

                   podpis

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”