Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs masażu klasycznego” 50 godz. dla 1 osoby.Znak sprawy: FRL/22/2016/TS

30 Gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

L.dz.FRL/ 782 /16                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku

Znak sprawy: FRL/22/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs masażu klasycznego” 50 godz. dla 1 osoby.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do zakupu usługi szkoleniowej „Kurs masażu klasycznego” w wymiarze 50 godz. dla 1 osoby.

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 h/dziennie.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II   Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej z zakresu „Kurs masażu klasycznego” w wymiarze 50 godz. dla 1 osoby.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w zależności od przebiegu procesu realizacji projektu.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie masażu klasycznego.

Zamawiający zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW  oraz stypendium szkoleniowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, wyrażone w przeprowadzeniu szkolenia „Kurs masażu klasycznego” w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub 200 godz. w prowadzeniu szkoleń zgodnie z ww. tematyką.

 

Program „Kurs masażu klasycznego” (50 godz.) powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 • Podstawowa wiedza o masażu klasycznym i innych masażach.
 • Zasady stosowania masażu klasycznego.
 • Techniki i wpływ na układy.
 • Masaż klasyczny poszczególnych części ciała: kończyna górna, dolna, kręgosłup, klatka piersiowa, powłoki brzuszne, twarz.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia „Kurs masażu klasycznego” (50 godz.), w tym:

 1. zapewnienie wynajem sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt, akcesoria i materiały (niezbędne do realizacji zajęć praktycznych); spełniającej wymagania sanitarno-epidemiologiczne, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 2. zapewnienie wykładowcy/wykładowców, którzy posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
 3. zapewnienie materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników, skryptów. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 4. zapewnienie oznakowania sal i pracowni, w których realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zajęć powinny być oznaczone przy pomocy logo POWER oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFS wraz z informacją o organizowanym szkoleniu – format minimum A-3,
 5. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego,
 6. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia,
 7. organizacja i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego weryfikującego określone przez Wykonawcę efekty uczenia się (tj. zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje).

 

Wymagania dotyczące wykładowców/ instruktorów:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (wymagane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 2. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 2. wykonawca obowiązany jest opracować program szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 3. zajęcia muszą trwać co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo, mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie,
 4. zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Łukowie,
 5. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia,
 7. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 8. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym weryfikowania obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia,
 9. szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z późn. zm.) wraz z suplementem, który powinien zawierać następujące dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie),
 10. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór,
 11. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia.
 12. Wykonawca zapewni przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 13. Wykonawca zapewni ochronę danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 

Warunki płatności:

 1. wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie płatne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie oraz liczby uczestników szkolenia, którzy ukończyli szkolenie i pozytywnie zdali egzamin.
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80500000-9 – usługi szkoleniowe

IV Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji usługi: II połowa stycznia 2017r. – 28 lutego 2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 

VI Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena =     ————————-           x 60 pkt

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat od daty ukazania się zapytania.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40 pkt.

(liczba szkoleń)          Liczba  szkoleń oferty

z największym doświadczeniem

 

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.

Do oferty należy dołączyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 3. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 4. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 5. wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 6. ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 7. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 8. kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 10.01.2017 r.”

 

Miejsce złożenia oferty:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – sekretariat

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

 

Termin złożenia oferty do dnia: 10.01.2017 do godz. 16.00.

 

IX  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail:

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe:

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza techniczneg o Załącznik nr 5
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV (załącznik nr 6)
 7. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 8. Ramowy program kursu (załącznik nr 7)

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

L.dz.FRL\/ 782 \/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/22\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu zakupu us\u0142ugi szkoleniowej z zakresu \u201eKurs masa\u017cu klasycznego\u201d 50 godz. dla 1\u00a0osoby.<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt\u00a0\u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d <\/strong>\u00a0w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych, wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego\u00a0zaprasza do zakupu us\u0142ugi szkoleniowej \u201eKurs masa\u017cu klasycznego\u201d w wymiarze 50 godz. dla 1\u00a0osoby. <\/strong><\/p>\n

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie wi\u0119cej ni\u017c 8\u00a0h\/dziennie.<\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej na jednego uczestnika.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest zakup us\u0142ugi szkoleniowej z zakresu \u201eKurs masa\u017cu klasycznego\u201d <\/strong>w\u00a0wymiarze 50 godz. dla 1 osoby.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu realizacji projektu.<\/p>\n

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci praktycznych w zakresie masa\u017cu klasycznego.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia zwrot koszt\u00f3w dojazd\u00f3w, ubezpieczenie NNW\u00a0 oraz stypendium szkoleniowe.<\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Wymagane jest do\u015bwiadczenie Wykonawcy w organizowaniu i prowadzeniu szkole\u0144, wyra\u017cone w przeprowadzeniu szkolenia \u201eKurs masa\u017cu klasycznego\u201d<\/strong> w ci\u0105gu ostatnich 2\u00a0lat przed z\u0142o\u017ceniem oferty a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie lub 200 godz. w prowadzeniu szkole\u0144 zgodnie z ww. tematyk\u0105.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Program \u201eKurs masa\u017cu klasycznego\u201d (50 godz.) <\/strong>powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu:<\/p>\n