Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień dla 1 grupy szkoleniowej w Łukowie (dla 12 osób)_znak sprawy FRL/7/2016/TS

18 lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/261/16                                                                        Lublin, dnia 18 lipca 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/7/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień dla 1 grupy szkoleniowej w Łukowie (dla 12 osób).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu  ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w Łukowie dla 1 grupy szkoleniowej 12-osobowej, w łącznym wymiarze 202 godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 h/dziennie.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za 1 uczestnika kursu.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy/ów w celu przeprowadzenia kursu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w łącznym wymiarze 202 godzin dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej w Łukowie.

 

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki, technologia robót, zajęcia praktyczne.

 

Szczegółowy opis odpowiedzialności Wykonawcy:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego kursu – Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne (zgodnie z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) z zakresu:

 1. użytkowania eksploatacyjnego,
 2. dokumentacji technicznej,
 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. podstaw elektrotechniki,
 5. silników spalinowych,
 6. elementów hydrauliki,
 7. budowy koparko-ładowarek,
 8. technologii robót,
 9. zajęć praktycznych.

Program kursu powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę i zakres kursu,
 2. czas trwania i sposób organizacji kursu,
 3. szczegółowy plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej kursu (suma zajęć teoretycznych i praktycznych musi być równa ilości godzin programowych ogółem),
 4. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 5. sposób sprawdzenia efektów kursu (postępów w procesie kształcenia).

 

 • Program kursu musi obejmować 202 godziny szkoleniowe podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną (minimum 60 godzin na grupę). Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w grupach maksymalnie 5 osobowych na jedną maszynę. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.
 • Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników) oraz być zgodna z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs powinien być realizowany według programu w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolejno następujące po sobie), nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie plus 2 przerwy kawowe 10-minutowe oraz jedna przerwa obiadowa 20-minutowa.
 • Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian
  w harmonogramie.
 • W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw). Zamawiający wymaga, aby każdy kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia),
 1. Sala wykładowa

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy i nauki:

 • zajęcia teoretyczne – sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 13 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny.

Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku;

 • miejsce odbywania zajęć praktycznych z odpowiednią liczbą maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis wyposażenia używanego podczas zajęć praktycznych (z uwzględnieniem liczby
  i typu maszyn) oraz dokładnym adresem i opisem miejsca realizacji zajęć praktycznych.
 • Warunki sal szkoleniowych i miejsca realizacji zajęć praktycznych będą oceniane przez uczestników/uczestniczki poprzez ankiety monitorujące dostarczone przez Zamawiającego.
 • Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków: przerwy kawowej oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

 

 1. Wykładowcy i instruktorzy
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu,
 • Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/trenerów pokrywa Wykonawca,
 • W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów trenera/trenerów i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (posiłki, podręczniki). Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu – oznakowania projektowego zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

 

 1. Warsztat szkoleniowy

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby i typu maszyn, które będą dostarczone uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.

 

 1. Koszty egzaminu

Kurs musi się zakończyć egzaminem przeprowadzonym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz wydaniem książeczki uprawniającej
do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Wykonawca pokrywa koszt przystąpienia do egzaminu państwowego dla każdego uczestnika/uczestniczki i koszt ewentualnego dowiezienia uczestników/uczestniczek na egzamin oraz koszt ewentualnego pierwszego egzaminu poprawkowego dla każdego uczestnika. Wykonawca wyda również świadectwo wyniku egzaminu w języku polskim.

 

 1. F. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186);

 1. Dobór i opłacenie odpowiednich materiałów dydaktycznych (podręczniki)

Wykonawca zakupi materiały dydaktyczne (podręczniki) dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu oraz dostarczy je na zajęcia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.

 1. Zapewnienie wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie
  z przepisami BHP.
  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu niezbędną/wymaganą odzież ochronną oraz będzie zobowiązany do nadzorowania przestrzegania przez uczestników projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.

 

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

Planowany termin realizacji kursu: sierpień/październik 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Dokładne terminy wskazane zostaną przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi w terminie min. 10 dni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zrekrutowanie grupy 12 uczestników/uczestniczek kursu.
 2. Sfinansowanie i przeprowadzenie obowiązkowych badań medycznych orzekających o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operator koparko-ładowarki.
 3. Ubezpieczenie uczestników/uczestniczek projektu od NNW.
 4. Zwrot kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do Łukowa za każdy dzień kursu, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów przejazdu uczestników/uczestniczek projektu.
 5. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów opieki nad osobą zależną.
 6. Wypłatę stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji kursu: sierpień-październik 2016 r.

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:

 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę dydaktyczną oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne (ocena na podstawie zał. Nr 5);
 1. Dysponuje kadrą instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu (ocena na podstawie Załącznika nr 6).
 2. Nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 3. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 4. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 2)
 5. Posiada 2-letnie doświadczenie w realizacji kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 4).

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 60 % (60 pkt)

 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 40 % (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 2 lat, według wzoru:

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 40

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w załączniku
nr 2, w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący (Załącznik nr 1).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 5. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 6. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprzętu i zaplecza technicznego (załącznik nr 5)
 7. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu (załącznik nr 6)
 8. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 9. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 10. ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 28.07.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 28.07.2016 r. do godz. 16.00.

 

X    Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail: e.potocka@fundacja.lublin.pl

 

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Ofertę składa się na Formularz zgłoszeniowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprzętu i zaplecza technicznego (załącznik nr 5)
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu (załącznik nr 6)
 7. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 8. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 9. Ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 10. Zapytanie ofertowe