Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień dla 1 grupy szkoleniowej w Łukowie (dla 12 osób)_znak sprawy FRL/7/2016/TS

18 Lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/261/16                                                                        Lublin, dnia 18 lipca 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/7/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień dla 1 grupy szkoleniowej w Łukowie (dla 12 osób).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu  ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w Łukowie dla 1 grupy szkoleniowej 12-osobowej, w łącznym wymiarze 202 godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 h/dziennie.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za 1 uczestnika kursu.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy/ów w celu przeprowadzenia kursu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w łącznym wymiarze 202 godzin dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej w Łukowie.

 

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki, technologia robót, zajęcia praktyczne.

 

Szczegółowy opis odpowiedzialności Wykonawcy:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego kursu – Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne (zgodnie z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) z zakresu:

 1. użytkowania eksploatacyjnego,
 2. dokumentacji technicznej,
 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. podstaw elektrotechniki,
 5. silników spalinowych,
 6. elementów hydrauliki,
 7. budowy koparko-ładowarek,
 8. technologii robót,
 9. zajęć praktycznych.

Program kursu powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę i zakres kursu,
 2. czas trwania i sposób organizacji kursu,
 3. szczegółowy plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej kursu (suma zajęć teoretycznych i praktycznych musi być równa ilości godzin programowych ogółem),
 4. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 5. sposób sprawdzenia efektów kursu (postępów w procesie kształcenia).

 

 • Program kursu musi obejmować 202 godziny szkoleniowe podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną (minimum 60 godzin na grupę). Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w grupach maksymalnie 5 osobowych na jedną maszynę. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.
 • Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników) oraz być zgodna z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs powinien być realizowany według programu w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolejno następujące po sobie), nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie plus 2 przerwy kawowe 10-minutowe oraz jedna przerwa obiadowa 20-minutowa.
 • Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian
  w harmonogramie.
 • W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw). Zamawiający wymaga, aby każdy kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia),
 1. Sala wykładowa

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy i nauki:

 • zajęcia teoretyczne – sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 13 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny.

Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku;

 • miejsce odbywania zajęć praktycznych z odpowiednią liczbą maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis wyposażenia używanego podczas zajęć praktycznych (z uwzględnieniem liczby
  i typu maszyn) oraz dokładnym adresem i opisem miejsca realizacji zajęć praktycznych.
 • Warunki sal szkoleniowych i miejsca realizacji zajęć praktycznych będą oceniane przez uczestników/uczestniczki poprzez ankiety monitorujące dostarczone przez Zamawiającego.
 • Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków: przerwy kawowej oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

 

 1. Wykładowcy i instruktorzy
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu,
 • Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/trenerów pokrywa Wykonawca,
 • W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów trenera/trenerów i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (posiłki, podręczniki). Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu – oznakowania projektowego zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

 

 1. Warsztat szkoleniowy

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby i typu maszyn, które będą dostarczone uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.

 

 1. Koszty egzaminu

Kurs musi się zakończyć egzaminem przeprowadzonym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz wydaniem książeczki uprawniającej
do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Wykonawca pokrywa koszt przystąpienia do egzaminu państwowego dla każdego uczestnika/uczestniczki i koszt ewentualnego dowiezienia uczestników/uczestniczek na egzamin oraz koszt ewentualnego pierwszego egzaminu poprawkowego dla każdego uczestnika. Wykonawca wyda również świadectwo wyniku egzaminu w języku polskim.

 

 1. F. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186);

 1. Dobór i opłacenie odpowiednich materiałów dydaktycznych (podręczniki)

Wykonawca zakupi materiały dydaktyczne (podręczniki) dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu oraz dostarczy je na zajęcia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.

 1. Zapewnienie wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie
  z przepisami BHP.
  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu niezbędną/wymaganą odzież ochronną oraz będzie zobowiązany do nadzorowania przestrzegania przez uczestników projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.

 

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

Planowany termin realizacji kursu: sierpień/październik 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Dokładne terminy wskazane zostaną przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi w terminie min. 10 dni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zrekrutowanie grupy 12 uczestników/uczestniczek kursu.
 2. Sfinansowanie i przeprowadzenie obowiązkowych badań medycznych orzekających o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operator koparko-ładowarki.
 3. Ubezpieczenie uczestników/uczestniczek projektu od NNW.
 4. Zwrot kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do Łukowa za każdy dzień kursu, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów przejazdu uczestników/uczestniczek projektu.
 5. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów opieki nad osobą zależną.
 6. Wypłatę stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji kursu: sierpień-październik 2016 r.

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:

 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę dydaktyczną oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne (ocena na podstawie zał. Nr 5);
 1. Dysponuje kadrą instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu (ocena na podstawie Załącznika nr 6).
 2. Nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 3. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 4. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 2)
 5. Posiada 2-letnie doświadczenie w realizacji kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 4).

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 60 % (60 pkt)

 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 40 % (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 2 lat, według wzoru:

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 40

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w załączniku
nr 2, w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący (Załącznik nr 1).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 5. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 6. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprzętu i zaplecza technicznego (załącznik nr 5)
 7. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu (załącznik nr 6)
 8. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 9. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 10. ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 28.07.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 28.07.2016 r. do godz. 16.00.

 

X    Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail:

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

 

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Ofertę składa się na Formularz zgłoszeniowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprzętu i zaplecza technicznego (załącznik nr 5)
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu (załącznik nr 6)
 7. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 8. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 9. Ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 10. Zapytanie ofertowe

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/261\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 18 lipca 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/7\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu uprawniaj\u0105cego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-\u0142adowarki klasa III\u201d<\/strong> w zakresie III klasy uprawnie\u0144 dla 1 grupy szkoleniowej w\u00a0\u0141ukowie (dla 12 os\u00f3b).<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b\u00a0priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizacj\u0119 i\u00a0przeprowadzenie kursu uprawniaj\u0105cego do wykonywania zawodu \u00a0,,Operator koparko-\u0142adowarki klasa III\u201d w \u0141ukowie dla 1\u00a0grupy szkoleniowej 12-osobowej<\/strong>, w\u00a0\u0142\u0105cznym wymiarze 202\u00a0godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie wi\u0119cej ni\u017c 8 h\/dziennie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za 1 uczestnika kursu.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wy\u0142onienie wyk\u0142adowcy\/\u00f3w w celu przeprowadzenia kursu ,,Operator koparko-\u0142adowarki klasa III\u201d <\/strong>w \u0142\u0105cznym wymiarze 202 godzin dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej w \u0141ukowie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. u\u017cytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpiecze\u0144stwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-\u0142adowarki, technologia rob\u00f3t, zaj\u0119cia praktyczne.<\/p>\n

 <\/p>\n

Szczeg\u00f3\u0142owy opis odpowiedzialno\u015bci Wykonawcy:<\/u><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego kursu – <\/strong>Program kursu powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne (zgodnie z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego) z zakresu:<\/p>\n

  \n
 1. u\u017cytkowania eksploatacyjnego,<\/li>\n
 2. dokumentacji technicznej,<\/li>\n
 3. bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy,<\/li>\n
 4. podstaw elektrotechniki,<\/li>\n
 5. silnik\u00f3w spalinowych,<\/li>\n
 6. element\u00f3w hydrauliki,<\/li>\n
 7. budowy koparko-\u0142adowarek,<\/li>\n
 8. technologii rob\u00f3t,<\/li>\n
 9. zaj\u0119\u0107 praktycznych.<\/li>\n<\/ol>\n

  Program kursu powinien zawiera\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci<\/u>:<\/p>\n

   \n
  1. nazw\u0119 i zakres kursu,<\/li>\n
  2. czas trwania i spos\u00f3b organizacji kursu,<\/li>\n
  3. szczeg\u00f3\u0142owy plan nauczania okre\u015blaj\u0105cy tematy zaj\u0119\u0107 edukacyjnych oraz ich wymiar, z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem cz\u0119\u015bci teoretycznej i praktycznej kursu (suma zaj\u0119\u0107 teoretycznych i\u00a0praktycznych musi by\u0107 r\u00f3wna ilo\u015bci godzin programowych og\u00f3\u0142em),<\/li>\n
  4. wykaz literatury oraz niezb\u0119dnych \u015brodk\u00f3w i materia\u0142\u00f3w dydaktycznych do przeprowadzenia zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych,<\/li>\n
  5. spos\u00f3b sprawdzenia efekt\u00f3w kursu (post\u0119p\u00f3w w procesie kszta\u0142cenia).<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    \n
   • Program kursu musi obejmowa\u0107 202 godziny szkoleniowe<\/strong> podzielone na cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczn\u0105 oraz cz\u0119\u015b\u0107 praktyczn\u0105 (minimum 60 godzin na grup\u0119). Zaj\u0119cia praktyczne mog\u0105 si\u0119 odbywa\u0107 w grupach maksymalnie 5 osobowych na jedn\u0105 maszyn\u0119. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.<\/li>\n
   • Realizacja kursu powinna gwarantowa\u0107 uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzgl\u0119dniaj\u0105c zr\u00f3\u017cnicowany poziom umiej\u0119tno\u015bci i wiedzy uczestnik\u00f3w) oraz by\u0107 zgodna z\u00a0zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego.<\/li>\n
   • Kurs powinien by\u0107 realizowany wed\u0142ug programu w dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku (kolejno nast\u0119puj\u0105ce po sobie), nie wi\u0119cej ni\u017c 8\u00a0godzin lekcyjnych dziennie plus 2 przerwy kawowe 10-minutowe oraz jedna przerwa obiadowa 20-minutowa.<\/li>\n
   • Wykonawca powinien prowadzi\u0107 kurs w spos\u00f3b zatwierdzony przez Zamawiaj\u0105cego, tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu i jest zobowi\u0105zany do zg\u0142aszania Zamawiaj\u0105cemu wszelkich zmian
    \nw harmonogramie.<\/li>\n
   • W harmonogramie zaj\u0119\u0107 nale\u017cy wskaza\u0107 faktyczny czas przebywania uczestnik\u00f3w kursu na zaj\u0119ciach w\u00a0pe\u0142nych godzinach zegarowych (od godziny rozpocz\u0119cia zaj\u0119\u0107 do godziny ich zako\u0144czenia z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem przerw). Zamawiaj\u0105cy wymaga, aby ka\u017cdy kursant czytelnym podpisem potwierdza\u0142 fakt uczestnictwa w\u00a0kursie (ka\u017cdego dnia),<\/li>\n<\/ul>\n
     \n
    1. Sala wyk\u0142adowa <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

     Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zapewnienia warunk\u00f3w zgodnych z przepisami bezpiecze\u0144stwa
     \ni higieny pracy i\u00a0nauki:<\/u><\/p>\n

      \n
     • zaj\u0119cia teoretyczne<\/strong> – sala szkoleniowa do prowadzenia zaj\u0119\u0107 teoretycznych musi by\u0107 wyposa\u017cona w odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i\u00a0stolik\u00f3w dla co najmniej 13 os\u00f3b wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi by\u0107 wyposa\u017cona w\u00a0tablic\u0119 klasyczn\u0105 lub flipchart, sprz\u0119t audiowizualny.<\/li>\n<\/ul>\n

      Wentylacja i ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku;<\/p>\n

       \n
      • miejsce odbywania zaj\u0119\u0107 praktycznych<\/strong> z odpowiedni\u0105 liczb\u0105 maszyn do praktycznej nauki zawodu o\u00a0stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom kursu. Zamawiaj\u0105cy prosi o\u00a0szczeg\u00f3\u0142owy opis wyposa\u017cenia u\u017cywanego podczas zaj\u0119\u0107 praktycznych (z uwzgl\u0119dnieniem liczby
       \ni typu maszyn) oraz dok\u0142adnym adresem i opisem miejsca realizacji zaj\u0119\u0107 praktycznych.<\/li>\n
      • Warunki sal szkoleniowych i miejsca realizacji zaj\u0119\u0107 praktycznych b\u0119d\u0105 oceniane przez uczestnik\u00f3w\/uczestniczki poprzez ankiety monitoruj\u0105ce dostarczone przez Zamawiaj\u0105cego.<\/strong><\/li>\n
      • Wykonawca powinien zapewni\u0107 uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do\u00a0spo\u017cywania posi\u0142k\u00f3w: przerwy kawowej oraz obiad\u00f3w. W sali lub jej bliskim s\u0105siedztwie powinien znajdowa\u0107 si\u0119 dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniaj\u0105ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania produkt\u00f3w spo\u017cywczych i naczy\u0144 jednorazowych dla uczestnik\u00f3w kursu bez dost\u0119pu dla os\u00f3b trzecich.<\/li>\n<\/ul>\n

       \u00a0<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. Wyk\u0142adowcy i instruktorzy<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
         \n
        • Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne powinny by\u0107 prowadzone przez uprawnionych instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych do\u015bwiadczenie w prowadzeniu kurs\u00f3w w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 kursu,<\/li>\n
        • Wykonawca wraz z ofert\u0105 przedk\u0142ada Zamawiaj\u0105cemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,<\/li>\n
        • Koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w pokrywa Wykonawca,<\/li>\n
        • W\u00a0przypadku zmiany wyk\u0142adowcy, Wykonawca zobowi\u0105zany jest dostarczy\u0107 \u017cyciorys zawodowy nowego wyk\u0142adowcy, o kwalifikacjach co najmniej r\u00f3wnych wyk\u0142adowcy zg\u0142oszonego przy sk\u0142adaniu oferty Zamawiaj\u0105cemu, w terminie 10 dni przed rozpocz\u0119ciem kursu. W przypadku zmiany wyk\u0142adowcy w\u00a0czasie trwania kursu (wypadki losowe) \u2013 nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c na 1 dzie\u0144 przed kolejnymi zaj\u0119ciami.<\/li>\n<\/ul>\n

          <\/p>\n

          \n
         1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
           \n
          • W szczeg\u00f3lno\u015bci Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dziennik zaj\u0119\u0107 (uzupe\u0142nianie podpis\u00f3w trenera\/trener\u00f3w i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolowa\u0107 podpisy sk\u0142adane przez uczestnik\u00f3w na listach obecno\u015bci i odbioru wsparcia towarzysz\u0105cego (posi\u0142ki, podr\u0119czniki). Wykonawca powinien umo\u017cliwi\u0107 Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w\/uczestniczek szkolenia.<\/li>\n
          • Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zamieszczania logotyp\u00f3w Unii Europejskiej i Kapita\u0142 Ludzki oraz informacji o wsp\u00f3\u0142finansowaniu \u2013 oznakowania projektowego zgodnego z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach zwi\u0105zanych z kursem, m.in. na materia\u0142ach szkoleniowych, za\u015bwiadczeniach i\u00a0\u015bwiadectwach uko\u0144czenia kursu. Wykonawca zobowi\u0105zany jest r\u00f3wnie\u017c do oznaczenia pomieszcze\u0144, w\u00a0kt\u00f3rych odbywaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia.<\/li>\n
          • Wykonawca zobowi\u0105zany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.<\/li>\n<\/ul>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Warsztat szkoleniowy<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Wykonawca powinien zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 liczb\u0119 maszyn do praktycznej nauki zawodu o\u00a0stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom kursu. Zamawiaj\u0105cy prosi o\u00a0szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem liczby i typu maszyn, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 dostarczone uczestnikom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.<\/p>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. Koszty egzaminu<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

             Kurs musi si\u0119 zako\u0144czy\u0107 egzaminem przeprowadzonym przed Komisj\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego oraz wydaniem ksi\u0105\u017ceczki uprawniaj\u0105cej
             \ndo wykonywania zawodu operatora koparko-\u0142adowarki w zakresie III klasy uprawnie\u0144. <\/u><\/p>\n

             Wykonawca pokrywa koszt przyst\u0105pienia do egzaminu pa\u0144stwowego dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki i\u00a0koszt ewentualnego dowiezienia uczestnik\u00f3w\/uczestniczek na egzamin oraz koszt ewentualnego pierwszego egzaminu poprawkowego dla ka\u017cdego uczestnika. Wykonawca wyda r\u00f3wnie\u017c \u015bwiadectwo wyniku egzaminu w\u00a0j\u0119zyku polskim.<\/p>\n

             \u00a0<\/strong><\/p>\n

              \n
             1. F<\/strong>. Za\u015bwiadczenie o uko\u0144czeniu kursu<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Wykonawca zobowi\u0105zany jest do wydania za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kszta\u0142cenia ustawicznego w\u00a0formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186);<\/p>\n

               \n
              1. Dob\u00f3r i op\u0142acenie odpowiednich materia\u0142\u00f3w dydaktycznych (podr\u0119czniki) <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

               Wykonawca zakupi materia\u0142y dydaktyczne (podr\u0119czniki) dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki kursu oraz dostarczy je na zaj\u0119cia. Podr\u0119czniki powinny by\u0107 opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/p>\n

                \n
               1. Zapewnienie wymaganej odzie\u017cy\u00a0ochronnej podczas wykonywania zaj\u0119\u0107 praktycznych zgodnie
                \nz przepisami BHP. <\/strong>Wykonawca zapewni ka\u017cdemu uczestnikowi\/uczestniczce kursu niezb\u0119dn\u0105\/wymagan\u0105 odzie\u017c ochronn\u0105 oraz b\u0119dzie zobowi\u0105zany do nadzorowania przestrzegania przez uczestnik\u00f3w projektu zasad u\u017cywania odzie\u017cy\u00a0ochronnej podczas wykonywania zaj\u0119\u0107 praktycznych zgodnie z przepisami BHP.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                Kurs musi by\u0107 przeprowadzony zgodnie z\u00a0Rozporz\u0105dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20\u00a0wrze\u015bnia 2001r. w\u00a0sprawie bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i\u00a0innych urz\u0105dze\u0144 technicznych do\u00a0rob\u00f3t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).<\/strong><\/p>\n

                 <\/p>\n

                Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za\u00a0realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Planowany termin realizacji kursu: sierpie\u0144\/pa\u017adziernik 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramu. Dok\u0142adne terminy wskazane zostan\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi w terminie min. 10 dni.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ugi szkoleniowej w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie odpowiedzialny za:<\/u><\/strong><\/p>\n

                 \n
                1. Zrekrutowanie grupy 12 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek kursu.<\/li>\n
                2. Sfinansowanie i przeprowadzenie obowi\u0105zkowych bada\u0144 medycznych orzekaj\u0105cych o braku przeciwwskaza\u0144 do wykonywania zawodu operator koparko-\u0142adowarki.<\/li>\n
                3. Ubezpieczenie uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu od NNW.<\/li>\n
                4. Zwrot koszt\u00f3w dojazdu uczestnik\u00f3w z miejsca zamieszkania do \u0141ukowa za ka\u017cdy dzie\u0144 kursu, zgodnie z\u00a0Procedur\u0105 rozliczenia koszt\u00f3w przejazdu uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu.<\/li>\n
                5. Zwrot koszt\u00f3w opieki nad osob\u0105 zale\u017cn\u0105, zgodnie z Procedur\u0105 rozliczenia koszt\u00f3w opieki nad osob\u0105 zale\u017cn\u0105.<\/li>\n
                6. Wyp\u0142at\u0119 stypendium szkoleniowego dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki kursu.<\/li>\n<\/ol>\n

                  <\/p>\n

                 III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

                  <\/p>\n

                 80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego<\/p>\n

                 \u00a0<\/strong><\/p>\n

                 IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

                  <\/p>\n

                 Planowany termin realizacji kursu: sierpie\u0144-pa\u017adziernik 2016 r.<\/u><\/p>\n

                 Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram kursu zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0rozstrzygni\u0119ciu post\u0119powania i zako\u0144czeniu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

                 Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

                  <\/p>\n

                 V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

                 W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawca, kt\u00f3ry spe\u0142nia poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

                  \n
                 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkole\u0144 \u201eOperator koparko-\u0142adowarki” w zakresie III kl. uprawnie\u0144 zgodnie z\u00a0Rozporz\u0105dzeniem Ministra Gospodarki z\u00a020\u00a0wrze\u015bnia 2001 w sprawie bezpiecze\u0144stwa i\u00a0higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i\u00a0innych urz\u0105dze\u0144 technicznych do rob\u00f3t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego;<\/li>\n
                 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wyk\u0142ad\u00f3w, park maszynowy wraz z\u00a0placem manewrowym, kadr\u0119 dydaktyczn\u0105 oraz warunki socjalne i wyposa\u017cenie dydaktyczne (ocena na\u00a0podstawie za\u0142. Nr 5);<\/li>\n<\/ol>\n
                   \n
                  1. Dysponuje kadr\u0105 instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych do\u015bwiadczenie w prowadzeniu kurs\u00f3w w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 kursu (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 6).<\/li>\n
                  2. Nie jest powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
                  3. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
                  4. Uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i\u00a0finansowanej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia (ocena na podstawie za\u0142. Nr 2)<\/li>\n
                  5. Posiada 2-letnie do\u015bwiadczenie w realizacji kurs\u00f3w zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie za\u0142. Nr 4).<\/li>\n<\/ol>\n

                    <\/p>\n

                   Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/p>\n

                   Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o\u00a0przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia.<\/p>\n

                   Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty i o\u015bwiadczenia potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do badania i oceny.<\/p>\n

                   Wykonawcy, kt\u00f3rzy nie przed\u0142o\u017c\u0105 dokument\u00f3w i o\u015bwiadcze\u0144 potwierdzaj\u0105cych spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 wykluczeni z post\u0119powania, po uprzednim wezwaniu do\u00a0uzupe\u0142nienia brakuj\u0105cych dokument\u00f3w<\/p>\n

                   \u00a0<\/strong><\/p>\n

                   VI\u00a0 Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

                   Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
                   \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Cena<\/u><\/strong> – 60 % (60 pkt)<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena<\/u> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

                   C minimalna<\/p>\n

                   Cena = ————————- x 60<\/p>\n

                   C oferty badanej<\/p>\n

                   Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Do\u015bwiadczenie<\/u><\/strong> – 40 % (40 pkt)<\/p>\n

                   Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie<\/u> otrzyma oferta, w kt\u00f3rej zostanie wykazana najwi\u0119ksza liczba zrealizowanych kurs\u00f3w zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia potwierdzonych referencjami w\u00a0ci\u0105gu ostatnich 2 lat, wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

                   D (oferty ocenianej)<\/p>\n

                   Do\u015bwiadczenie = ————————————————————————— x 40<\/p>\n

                   D (oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 wykazanych szkole\u0144)<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Oferty bez referencji\/innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych do\u015bwiadczenie, wykazane w za\u0142\u0105czniku
                   \nnr 2, w kryterium do\u015bwiadczenie otrzymaj\u0105 0 pkt.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
                   \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

                   \u00a0<\/strong><\/p>\n

                   VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

                   W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

                    \n
                   1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy (<\/em>Za\u0142\u0105cznik nr 1).<\/li>\n
                   2. <\/li>\n
                   3. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
                   4. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu (za\u0142\u0105cznik nr 2)<\/li>\n
                   5. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym (za\u0142\u0105cznik nr 3)<\/li>\n
                   6. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych (za\u0142\u0105cznik nr 4)<\/li>\n
                   7. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprz\u0119tu i zaplecza technicznego (za\u0142\u0105cznik nr 5)<\/li>\n
                   8. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu (za\u0142\u0105cznik nr 6)<\/li>\n
                   9. Orygina\u0142 lub kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em potwierdzaj\u0105ca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)<\/li>\n
                   10. dokument potwierdzaj\u0105cy posiadanie uprawnie\u0144 do prowadzenia kursu \u201eOperator koparko-\u0142adowarki\u201d w zakresie III kl. uprawnie\u0144 zgodnie z\u00a0Rozporz\u0105dzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze\u015bnia 2001r. w\u00a0sprawie bezpiecze\u0144stwa i\u00a0higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz\u0105dze\u0144 technicznych do rob\u00f3t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego,<\/li>\n
                   11. ramowy program kursu (za\u0142\u0105cznik nr 7)<\/li>\n
                   12. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
                   13. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
                   14. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
                   15. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
                   16. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
                   17. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                    VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

                    Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (imi\u0119 i nazwisko, adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 28.07.2016 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

                    \u00a0<\/strong><\/p>\n

                    Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

                     <\/p>\n

                    Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 28.07.2016 r. do godz. 16.00.<\/strong><\/p>\n

                     <\/p>\n

                    X\u00a0\u00a0\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

                    Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

                     \n
                    1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
                    2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
                    3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                      <\/p>\n

                     XI\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                     Ma\u0142gorzata Petrusewicz \u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

                     Tel.: 516\u00a0283 484, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                     Eliza Potocka \u2013 Specjalista ds. organizacji i monitoringu<\/p>\n

                     Tel.: 516\u00a0283 463, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                      <\/p>\n

                     XII Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

                      \n
                     1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 na Formularz zg\u0142oszeniowy<\/a>, stanowi\u0105cym Za\u0142\u0105cznik nr 1 do\u00a0niniejszego Zapytania Ofertowego.<\/li>\n
                     2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 2)<\/li>\n
                     3. c) O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 3)<\/li>\n
                     4. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 4)<\/li>\n
                     5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu wraz z wykazem sprz\u0119tu i zaplecza technicznego<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 5)<\/li>\n
                     6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 6)<\/li>\n
                     7. Orygina\u0142 lub kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em potwierdzaj\u0105ca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)<\/li>\n
                     8. dokument potwierdzaj\u0105cy posiadanie uprawnie\u0144 do prowadzenia kursu \u201eOperator koparko-\u0142adowarki\u201d w zakresie III kl. uprawnie\u0144 zgodnie z\u00a0Rozporz\u0105dzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze\u015bnia 2001r. w\u00a0sprawie bezpiecze\u0144stwa i\u00a0higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz\u0105dze\u0144 technicznych do rob\u00f3t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G\u00f3rnictwa Skalnego,<\/li>\n
                     9. Ramowy program kursu<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 7)<\/li>\n
                     10. Zapytanie ofertowe<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                       <\/p>\n

                      \n
                      <\/i>
                      \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                      '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                      ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });