Drukuj Drukuj

Unieważnienie Zapytanie ofertowego nr FRL/18/2016/TS

11 sty 2017


 

L.dz FRL/   36     /17                                                                Lublin, dnia 10 stycznia 2017 roku

 

 

Unieważnienie Zapytanie ofertowego nr FRL/18/2016/TS

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 10 stycznia 2017 roku unieważnia postępowanie znak sprawy: FRL/18/2016/TS na składanie ofert na zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Księgowość z elementami kadr i płac” dla 4 uczestników w Lublinie w ramach projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.  Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

 

 Unieważnienie postępowania