Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania FRL/2/T/SO2/OWES/2018

16 maj 2018


Znak sprawy: FRL/2/T/SO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 16.05.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/T/SO2/OWES/2018 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Rozstrzygnięcie_2_T_SO2_OWES_2018