Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/SALA/OWES/2018

09 mar 2018


Znak sprawy: FRL/3/SALA/OWES/2018

                                                                                                                          Zamość, dnia 09.03.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/SALA/OWES/2018 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Rozstrzygnięcie postępowania FRL_3_SALA_OWES_2018