ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/6/ZO/T/W2WA/OWES/2019       

07 Maj 2019


Znak sprawy: FRL/6/ZO/T/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 07.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/ZO/T/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

60 30 2 92

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_6_ZO_T_W2WA_OWES_2019