Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/1/SZB/OWES/2019

05 mar 2019


Zamość, dnia 05.03.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SZB/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Ocena końcowa
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Lublinie Oddział w Zamościu Centrum Kształcenia

ul. Peowiaków 3

22-400 Zamość

29,14 40 69,14

 

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_1_SZB_OWES_2019