Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/EM

20 mar 2015


Lublin, dnia 20 marca 2015 r.

 

dot. Zapytania ofertowego znak sprawy: KK/2015/EM

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny”, prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Znak sprawy: KK/2015/EM) na organizację i przeprowadzenie szkolenia „e-marketing” moduł PI M7 ECCC w wymiarze min. 96 godzin w Lublinie dla 9 uczestników/uczestniczek projektu informuje, że do dnia 19 marca 2015 r. wpłynęły następujące oferty:

         Nr
oferty
Nazwa/imię i nazwisko, adres potencjalnego dostawcy/wykonawcy Data wpłynięcia oferty Liczba uzyskanych punktów* Uwagi

 

1. Fundacja Inicjatyw Społecznych

ul. Puławska 26/89

20-288 Lublin

19.03.2015, godz.13.40 70 brak
2. Fundacja Szkoły Polskie

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin

19.03.2015, godz. 15.25 67,07 brak

 

Do realizacji zamówienia, wybrano Fundację Inicjatyw Społecznych, ul. Puławska 26/89, 20-288 Lublin.