Drukuj Drukuj

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „MOJA FIRMA”

05 lip 2022


Lublin, 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Moja firma” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ.

Proszę pamiętać, że:

  1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku musza być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
  2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków:

Dotacja inwestycyjna:

  • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistycznego grupowego 2szt.
  • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń dla uczestników projektu  (będą na Państwa czekały w biurze projektu i w momencie składania biznesplanu dołożą Państwo je do kompletu) 2 szt.
  • Dokumenty poświadczające posiadany przez Państwa potencjał w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia (mogą być to świadectwa pracy, umowy o dzieło/zlecenie/pracę, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, wydruk z CEiDG, itp.) 2szt
  • Potwierdzenie wartości zakupów – wydruki ze źródła, z którego korzystali Państwo podczas wyszukiwania cen danego asortymentu lub faktury proformy, itp. 2szt.
  •  Zał. f do Regulaminu … Zbiór oświadczeń– 2 szt.

Wsparcie pomostowe:

 

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu