Drukuj Drukuj

Projekt „Outplacement – to się opłaca” RPLU.10.04.00-06-0022/18 informacja o rozpoczęciu projektu

28 lut 2020


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Cel Projektu
Celem projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji dla 60 osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika, z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka), poprzez zapewnienie wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych) do 31.10.2021 roku.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 31 października 2021 roku.
Uczestnicy Projektu
Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Głusk (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Jastków (gmina wiejska), Konopnica (gmina wiejska), Lubartów (gmina wiejska), Lubartów (gmina miejska), Lublin (gmina miejska), Mełgiew (gmina wiejska), Nałęczów (gmina miejsko-wiejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Piaski (gmina miejsko-wiejska), Spiczyn (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Wólka (gmina wiejska), zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Realizator będzie traktował priorytetowo osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby 50 lat i więcej celem osiągnięcia założonych wskaźników projektowych.

Wsparcie realizowane w ramach Projektu:
– Poradnictwo psychologiczne (śr. 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (śr. 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

Wartość Projektu
łączna wartość projektu – 1 010 605,32 zł w tym:
• dofinansowanie ze środków europejskich – 859 014,52 zł
• dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 101 060,53 zł
• wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – 50 530,27 zł

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin;
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl, biuro@fundacja.lublin.pl

Regulamin Projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy z załącznikami