INFORMACJA O WYBORZE OFERTY FRL/SW/2/2016/CHM

05 Lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 5 lipca 2016 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/SW/2/2016/CHM dotyczącego usługi usługę wynajmu sali szkoleniowej (doradztwo grupowe) w Chełmie wybrano ofertę:

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 5 lipca 2016 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny b\u0119d\u0105ca realizatorem projektu \u201e\u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych<\/strong>\u201d w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych uprzejmie informuje, \u017ce w ramach rozeznania rynku nr FRL\/SW\/2\/2016\/CHM <\/strong>dotycz\u0105cego us\u0142ugi us\u0142ug\u0119 wynajmu sali szkoleniowej (doradztwo grupowe) <\/strong>w\u00a0Che\u0142mie wybrano ofert\u0119:<\/p>\n

 <\/p>\n

Centrum Kszta\u0142cenia Ustawicznego, ul. Batorego 1, 22-100 Che\u0142m<\/em><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });