Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w I naborze projektu „Moja firma”

24 lip 2022


Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

 1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-08-01 (zalecenie Urzędu Marszałkowskiego WL) następnie
 2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący),
 3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni)
 4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.
 5. w dniach 27-28 lipca 2022 r. (lub wcześniej, jeśli to będzie możliwe) zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (jest to ostateczny termin, warunkujący wypłatę wsparcia finansowego i pomostowego w miesiącu lipcu),
 6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
 7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

Uwaga:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pod warunkiem wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA)
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu, deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia
 2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego oświadczenie o numerze bankowym
 3. wzór weksla Weksel_wzór
 4. wzór deklaracji wystawcy weksla (do zapoznania, wypełnia Fundacja) deklaracja wekslowa
 5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja)  Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …) Ośw_o_zgodzie_malzonka – zał. 14 do Regulaminu …
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …)  Oświadczenie o braku podwójnego fin. – zał. 10 do Regulaminu…