Drukuj Drukuj

Projekt „Droga do sukcesu”

22 sty 2017


18.08.2017

Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (18.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu odwołań od oceny.

Osoby, które uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskały również wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie 700,00 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy (łączna kwota wsparcia wynosi 8400,00 zł.)

Zgodnie z punktem 5 § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej do pobrania

 

01.08.2017

Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.08.2017 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Droga do sukcesu”

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do jednego z biur Projektu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

Wstępne wyniki oceny do pobrania

 

19.06.2017                                                                                                                                                                                                   Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – dotyczy uczestników Projektu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu: „Droga do sukcesu” przyjmowane będą w Biurze Projektu w Zamościu oraz w Biurach Lokalnych w Chełmie i Tomaszowie Lubelskim od 04.07.2017 r. do 17.07.2017r., w godzinach 9:00 – 13:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie.

Na kopercie powinno znaleźć się imię, nazwisko i numer Uczestnika Projektu oraz dopisek: Projekt: „Droga do sukcesu”, Wnioski o przyznanie środków finansowych i wsparcia pomostowego”.

 

 

11.04.2017 r.
Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe.

Zalacznik_nr_1_do_RPSF_-_wniosek_srodki_finansowe

Zalacznik_nr_2_do_RPSF_-_wniosek_wsparcie_pomostowe

Zalacznik_nr_3_do_RPSF_-_Biznes_plan

Zalacznik_nr_4_do_RPSF_-_osw_o_pom_de_minimis

Zalacznik_nr_5_do_RPSF_-_osw_o_kwalifikowalnosci_VAT

Zalacznik_nr_6_do_RPSF_-_osw_o_zgodzie_malzonka

Zalacznik_nr_7_do_RPSF_-_osw_o_niekorzystaniu_z_innych_srodkow

Karta_oceny_biznes_planu

Karta_oceny_predyspozycji_i_motywacji_-_ocena_doradcy_biznesowego

Regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych-RPSF

Umowa_o_ udzieleniu_wsparcia_ finansowego

Zakres_wymagan_dotyczacych_oceny_biznes_ planu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

 

11.04.2017 r.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej ostateczne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Droga do sukcesu”

Ostateczna_lista_osob_zakwalifikowanych_do_udzialu_w_ tapie_szkoleniowo-doradczym-mezczyzni

Ostateczna_lista_osob_zakwalifikowanych_do_udzialu_w_etapie_szkoleniowo-doradczym-kobiety

Ostateczna_Lista_rezerwowa-mezczyzni

Ostateczna_lista_rezerwow-kobiety

 

 

31.03.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej wstępne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Droga do sukcesu”

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Droga do sukcesu – kobiety
Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Droga do sukcesu – mężczyźni

Wstępna lista rezerwowa – kobiety
Wstępna Lista rezerwowa – mężczyźni

Lista osób które nie spełniły minimalnych wymogów Regulaminu rekrutacji po I lub II etapie rekrutacji

 

20.03.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że 15 marca 2017 r. zakończone zostało przyjmowanie  Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Droga do sukcesu”. Obecnie prowadzona jest ocena formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej do końca marca.

 

10.03.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że na podstawie § 2 ust. 7. Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Droga do sukcesu” przedłużono okres przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.
Formularze można składać w biurach projektu od 13 do 15 marca 2017 r. w godzinach 9:00 -13:00.

 

01.03.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że na podstawie § 2 ust. 7. Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Droga do sukcesu” przedłużono okres przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.
Formularze można składać w biurach projektu od 2 marca 2017 r. do 10 marca 2017 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

06.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Droga do sukcesu”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (06.02.2017 r.) zamieszczamy zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dokumenty: Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji, Karty oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 lutego do 28 lutego 2017 roku:

 • w Biurze Projektu w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32, w godzinach od 9:00 do 13:00
 • w Biurze Lokalnym w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok. 46., 22-200 Chełm
  tel. 82 563 24 29, w godzinach od 9:00 do 13:00.
 • w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 2, 22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. 84 664 10 27, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Formularze Rekrutacyjne, wypełnione komputerowo, należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać następujące informacje:

– Imię, nazwisko i adres korespondencyjny Kandydata/Kandydatki,

– adres biura projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny,

– oraz napis „Formularz rekrutacyjny do projektu Droga do sukcesu”.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny – wersja edytowalna

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego I etap

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego II etap

 

22.01.2017 r.
Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła dnia 01.01.2017 r. realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Celem projektu  jest zaktywizowanie zawodowe 60 mieszkańców (30 kobiet oraz 30 mężczyzn) powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, miasta Chełm oraz miasta Zamość poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30[1] lat i więcej z terenu woj. Lubelskiego (powiatów wskazanych powyżej), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami[2],
d) osoby długotrwale bezrobotne[3],
e) osoby o niskich kwalifikacjach[4].

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej[5], które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
 2. Wsparcie finansowe:
  1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kwota wsparcia nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia i nie więcej niż 23.000,00 zł.
  2. Wsparcie finansowe pomostowe 700 zł./mies. przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze

Komplet dokumentów rekrutacyjnych zostanie udostępnionych na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.

Rekrutacja zaplanowana jest na miesiąc luty 2017 r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Sławomir Czerwiński, tel. 516-283-389
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 2.04
20-325 Lublin

[1] Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

[3] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to – w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

[4] Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

[5] Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy